МВР

МВР ИП

 

ОБЯВЛЕНИЕ за 2 (две) вакантни длъжности ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Институт по психология – МВР

09 фев 2018

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и чл. 15  от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 8121К-73/08.01.2018 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за 2 /две/ вакантни длъжности в сектор ,,Психологично осигуряване на структури в гр. София” към отдел „Психологично осигуряване на структури на МВР” при Институт по психология – МВР:
- ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ (ГДНП) – 1 /една/ вакантна длъжност;
- ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ (ГДГП) – 1 /една/ вакантна длъжност.
Прикачени документи Рег. № 8121р-856/15.01.2018 г.   (doc - 84,00KB) - 09 фев 2018 10:20
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати   (doc - 75,00KB) - 09 фев 2018 10:21

 09 февруари 2018 | 10:21