МВР

МВР ИП

 

ЕТАП „ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ”

 

съгласно Наредба № 8121з-344/25.07.2014г.

 

ПРОЦЕДУРА

Заключителното интервю се организира и провежда по специализирана методика за провеждане на заключително интервю с кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР, в която се определя елиминаторен праг.

На етапа "Заключително интервю" кандидатът се явява по график пред конкурсната комисия. За да бъдат допуснати, кандидатите се класират по бал, образуван като математически сбор от резултатите по предходните етапи. Броят им е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по коефициент 2.ЦЕЛ

Със заключителното интервю се проверяват професионалната мотивация и професионалните познания, способности и умения на кандидатите за държавни служители в МВР.
Конкурсната комисия оценява кандидатите чрез въпроси, свързани с техния минал професионален и житейски опит, задаване на проблемни ситуации (казуси) и проверка на свързани с бъдещата дейност общодостъпни познания.

Оценяването на кандидатите се извършва в следните две области:

-оценка на професионалната мотивация - от 0 до 15 т.
-оценка на професионалните познания, способности и умения - от 0 до 15 т.

При оценяването на професионалната мотивация на кандидата се отчитат дългосрочността на плановете за професионална реализация в МВР, реализмът на мотивацията и степента на неината свързаност със съдържателните аспекти на конкретната професионална дейност, отношението на кандидата към принципите на работата и обществените функции на МВР.
При оценяването на професионалните познания, способности и умения се проверяват уменията на кандидатите за разрешаване на проблемни ситуации, подобни на възникващите в реалната професионална деиност, уменията и способностите на кандидатите да разрешават междуличностни конфликти, да участват активно в групови дейности и екипи, тяхната обща култура и социална зрялост.

РЕЗУЛТАТИ

Членовете на конкурсната комисия оценяват самостоятелно всеки кандидат по всяка от областите и отразяват резултатите в карта за оценка по образец определен в специализираната методика, като вписват мотивите си за оценяването по всяка една от областите.
Резултатът на кандидата от заключителното интервю е средна аритметична стойност от оценките на членовете на комисията, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Средна аритметична оценка, по-малка от 1,00 по една от областите, върху които се провежда интервюто, води до елиминиране на кандидата от класирането за съответния конкурс.

Конкурсната комисия обявява резултатите от етапа "Заключително интервю" и извършва крайно класиране по бал на кандидатите, преминали елиминаторния праг. Балът се образува като математически сбор от бала по предходните етапи и оценката на резултатите от етапа "Заключително интервю".

Резултатите от заключителното интервю важат само за конкретния конкурс.