МВР

МВР ИП

 

ЕТАП „ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ”

 

съгласно Наредба № 8121 з-344/25.07.2014г.

 

ПРОЦЕДУРА

На етап „Психологично изследване” се допускат всички кандидати преминали елиминаторния праг на етап "Изследване на физическата годност" за заемане на длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. За длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка конкурсната комисия допуска до участие на етап „Психологично изследване”  кандидатите, които са подали в срок необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса.

След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.Балът се образува като математически сбор от оценката от етапа "Изследване на физическата годност" и оценката от етапа „Психологично изследване”.

Броят на допуснатите до следващия конкурсен етап кандидати е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по коефициент 2.


ЦЕЛ

На етап "Психологично изследване" кандидатите се явяват на психологично изследване за диагностициране на актуалното им психично състояние, изготвяне на психологичен профил и оценяване степентта на съответствие (съвместимост) на профила спрямо професионалните и длъжностните изисквания. Степента на психологичната пригодност се определя чрез съпоставка на актуалния личностен профил на кандидата (установен чрез резултатите от тестовото изследване и данните от психодиагностичното интервю), с емперично изведени психологични критерии за успешна адаптация и ефективна реализация на длъжност със съответни функционални задължения. Личностният профил е комплексна оценка от: нивото на интелектуални способности, психологичните качества, ценностната ориентация и нагласите, имащи отношение към специфичните професионални изисквания за съответните длъжности.
Личностният профил се изготвя чрез прилагане на стандартизирани тестове за интелигентност, личностни въпросници, полуструктурирано интервю и други психологични методи за оценка на личността и поведението.


ПРОВЕЖДАНЕ

Психологичното изследване се организира и провежда по специализирана методика за психологично изследване на кандидати за назначаване на държавна служба в МВР.
Психологичното изследване се провежда в две части:

-тестово изследване  - с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;
-психодиагностично интервю.
Двете части се провеждат в различни дни съобразно предварително изготвени графици.

Първа част: групово попълване на тестове и въпросници.
Попълват се различни тестове и въпросници. Изследването се ръководи от психолог, който дава подробни инструкции и указания за работа с тестовете и въпросниците и отговаря на актуални въпроси по процедурата.
Преди започване на тестовото изследване всеки кандидат попълва декларация за информирано съгласие, с която удостоверява своето доброволно участие и готовността си за сътрудничество.
Тестът за интелигентност се състои от различен брой модули за измерване нивото на основни когнитивни способности.
Личностните въпросници се състоят от различен брой твърдения, които засягат разностранни сфери от ежедневната активност на изследваното лице, като то трябва да определи степента на своето съгласие/несъгласие с всяко едно от тези твърдения. Отговорите не се определят като верни и грешни, а служат за оценяване на професионално-значими личностни характеристики.
В хода на изследването е възможно използването и на други допълнителни методи за оценяване на личността.

Втора част: Индивидуално психодиагностично интервю с психолог.В интервюто се дискутират въпроси и теми, които се отнасят до жизнения път на кандидата и неговия социален опит до момента. Съобразени са с целта и критериите на оценяването и не позволяват дискриминация на кандидатите на базата на етнически, полов или религиозен принцип.

Кандидатите непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в тестовото изследване не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.За тях конкурсната процедура се прекратява.

Кандидатите покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез тестовото изследване се явяват на психодиагностично интервю.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатът се основава на стандартна, единна за всички етапи на конкурса 30-бална скала.

Психологичната пригодност съобразно професионалните и длъжностните изисквания се определя в три степени, отразяващи нивото на съответствие на личностните качества спрямо изискванията за успешна адаптация и ефективна реализация, както следва:

-"не покрива минималните изисквания за длъжността" 0 - 6 т.
-"покрива минималните изисквания за длъжността" 7 - 15 т.
-"покрива основните изисквания за длъжността" 16 - 30 т.
За кандидатите получили от 0 - 6 т. конкурсната процедура се прекратява след провеждане на тестовото изследване и не се провежда втората част - психодиагностично интервю.
За кандидатите получили  7 - 15 т. и  16 - 30 т. се изготвя разгърнато психологично заключение и те участват в класирането за следващия етап.
 

Съгласно Наредба № 8121з-344 ОТ 25 Юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР (изм. и доп. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г.) и Чл. 3а. (2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Заключенията "покрива минималните изисквания за длъжността" и "покрива основните изисквания за длъжността" от психологичното изследване в една конкурсна процедура са валидни за период 12 месеца и по искане на кандидата могат да се ползват в други конкурси за назначаване на длъжност от същия вид по чл. 143 ЗМВР и същата основна дейност по чл. 6 ЗМВР или дейности по чл. 142, ал. 3 ЗМВР.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Заключението "не покрива минималните изисквания за длъжността" от психологичното изследване в една конкурсна процедура е валидно за период 6 месеца, през който кандидатът не може да участва в други конкурси за назначаване на длъжност от същия вид по чл. 143 ЗМВР и същата основна дейност по чл. 6 ЗМВР или дейности по чл. 142, ал. 3 ЗМВР.

 

ПРИМЕРНИ ТВЪРДЕНИЯ ОТ ЛИЧНОСТНИ ВЪПРОСНИЦИ

ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ