МВР

МВР ИП

 

Стажантска програма ПРОЛЕТ 2020

26 фев 2020

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 06.04.2020 г. до 08.05.2020 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български висши учебни заведения, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Също така, задължително условие е кандидатите да имат само българско гражданство. За обявената стажантска позиция ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в трети и четвърти курс.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.                               

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);

2. Автобиография (CV) - формат Europass;

3. Препоръка/и за студента от ръководството на висшето училище или от упълномощени служители от висшето училище;

4. Документ от висшето училище, удостоверяващ, че кандидатът е студент в съответната институция;

5. Удостоверяващ документ, че студентът не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, издаден от Районна и Окръжна прокуратура;

6. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу студента няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

7. Разпечатка с уникален идентификационен номер от направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатури на стажанти ще се разглеждат само при пълен набор от гореописаните 7 броя документи. Свидетелството за съдимост за провеждане на стаж в МВР се издава по служебен път.

Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия) и г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

ІІІ. СРОКОВЕ.

1.                           Прием на документи: 04 март – 31 март 2020 г.

2.                           Провеждане на интервюта – 01 април 2020 г.

3.                           Класиране в Портала: 02 април 2020 г.

4.                           Начало на стажа: 06 април 2020 г.

ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия) и г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия).

БРОЙ стажантски позиции - 12

 26 февруари 2020 | 16:09