МВР

МВР ИП

 

За проекта

e05e5050-logoopacjpg

afef0f3c-npl_logajpg

 

Срок за изпълнение: 30 месеца (23.01.2013 – 23.07.2015)

Бюджет: 2 499 518, 19 лв.

 

Бенефициент: Институт по психология - МВР

 

 

Подобряване и модернизиране на управленско-административния капацитет в МВР чрез актуализиране и усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на лидерство на средния ръководен състав в съответствие с ефективните управленски модели в организациите от сферата на сигурността.

 

 

1. Подобряване на качеството на професионалния подбор и кариерното развитие в системата на МВР чрез по-ефективно и компетентно участие на ръководителите в процесите на планиране, набиране и развитие на служителите;

2. Усъвършенстване на управленските практики и пълноценно разгръщане на лидерските качества на средния ръководен състав;

3. Придобиване на познания и умения за изграждане и управление на ефективни екипи;

4. Повишаване на организационно-психологичната компетентност на ръководителите за постигане и поддържане на устойчива професионална мотивация на служителите;

5. Подобряване на административно-управленските умения, свързани с ръководене на работни процеси, оценка на представянето и дейности, изискващи междуструктурно взаимодействие в рамките на и извън МВР;

6. Повишаване на психологичната подготовка на ръководния състав и придобиване на специализирана психологична компетентност за управление на криминални разследвания и на критични инциденти, застрашаващи обществения ред и националната сигурност.

 

Ръководители от средно управленско ниво на МВР – началници и заместник-началници на групи, сектори и отдели в Главни дирекции, Областни дирекции, СДВР и Ръководители на районни управления на структури на МВР.

Дейност 1. Проучване на ефективни практики за подбор, кариерно развитие, лидерство и мотивация


Дейността е изследователско-аналитична. Нейната основна цел е да даде цялостна представа за проблемните зони в основните организационно-психологични аспекти на дейността на средния ръководен състав в МВР. В рамките на дейността е залегнало провеждането на две изследвания, целящи анализ и ревизия на концепцията и практиките по набиране и кариерно развитие на персонала и взаимозависимостта между упражнявания лидерски стил и вида/степента на мотивация и ефективността на екипите и служителите.
С цел по-пълноценното и ефективно участие на ръководителите в подборните процедури и кариерното развитие, както и с оглед тяхното цялостно усъвършенстване и актуализиране, е предвидено реализирането на първото изследване. Чрез него се извършва профилиране за извеждане на актуалните професионално-значими качества, имащи отношение към успешната адаптация и справяне на служителите от отделните направления на дейност в МВР.
Второто изследване е основа за изработване на адекватни обучителни програми, доколкото то фокусира конкретните параметри (в положителен и негативен аспект) на актуалното лидерско поведение и прякото им влияние върху динамиката на процесите и взаимодействията в управляваните от тях звена.

 

Дейност 2. Разработване на обучителни програми


Въз основа на събраните данни от проучването и анализа по дейност 1 се изготвят тематични обучителни модули за разширяване на знанията и изграждането на практически умения у ръководителите от средно управленско ниво за методиката за подбор и кариерно развитие на персонала; ефективно лидерство и мениджърски умения; мотивация на служителите; изграждане и управление на екипи; административна и психологична компетентност и управление на функционални екипи при разследване на криминални престъпления и овладяване на критични инциденти.

 

Дейност 3. Обучение на обучители


Дейността се извършва от настоящи обучители, служители на ИП-МВР с необходимата квалификация и доказан практически опит в провеждането на интерактивни обучения. В изпълнението й участват авторите на методологията, които заедно с обучителите ще извършат процеса по супервизия на новоподготвените обучители.

 

Дейност 4. Обучение на целевите групи


Планираните обучения са двудневни и тридневни и обхващат целия среден ръководен състав на МВР. Техният формат варира в зависимост от поставените обучителни цели. Всички обучения се организират на териториален принцип около големите областни градове.

 

Дейност 5. Изграждане на Автоматична обработка и трансфер на емпирични данни и дистанционно обучение (АОТЕДДО) платформа

За реализацията на дейността е необходимо разработването на специализиран софтуер, съобразен със спецификата на съществуващата мрежа и съответните софтуерни и хардуерни параметри за работа в МВР. Функционално тя обслужва следните цели: обучение, комуникация в реално време; психологични консултации; трансфер на емпирични изследователски данни и он-лайн тестиране.

 

Дейност 6: Технологично осигуряване на проекта


Дейността е свързана със закупуване на технически средства за автоматична обработка на данни и презентационна техника за провеждане на обученията, проучванията и част от информационните срещи, както и сървър за функционирането на платформата.

 

Дейност 7: Информация и публичност


Дейността има за цел да предостави информация на широката общественост, да осигури вътрешна и публична подкрепа на изпълнявания проект и да оповести финансовия принос на Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. В реализацията на дейността стои идеята за създаване на положителен обществен имидж на МВР като една съвременна и модернизираща се държавна институция. Ще бъдат изготвени информационни материали и ще бъдат проведени множество информационни срещи със служители на МВР, представители на други държавни институции, както и с национални и регионални средства за масово осведомяване. Предвидено и изработването на презентационни материали, популяризиращи философията и целите на проекта и финансирането от ЕС.

 

Дейност 8: Одит


Дейността гарантира успешното изпълнение на проекта и финансовото му управление при спазване на всички изисквания на националното законодателство и финансиращата програма.

 

 • Актуализирани и модернизирани критерии за оценка на кандидатури за първоначално назначаване и развитие в кариерата.
 • Модернизирани методи за подбор и кариерно развитие чрез изграждане на система за автоматично въвеждане и обработка на тестови и изследователски данни.
 • Разработени обучителни програми за подобряване на ключови компетенции за планиране, набиране и оценка при първоначално назначаване и кариерно развитие.
 • Повишена ефективност при оценка на нуждите от набиране и кариерно развитие на кадрите.
 • Подобряване на компетентността за оценка на изпълнението на дейността и обвързването й с планирането и реализирането на кариерното развитие на служителите.
 • Постигане на унифициран подход и стандарти при набиране, оценка и израстване на служителите.
 • Развита организационно-психологична компетентност на служители от средно управленско ниво.
 • Разработени обучителни модули за модерни и ефективни управленски практики за ръководния състав в МВР.
 • Придобити практически знания и умения по основни управленски компетенции за средни ръководни кадри в МВР (лидерство, изграждане и управление на постоянни и целеви екипи, добри административни практики, управление на кариерното развитие).
 • Създадени обучителни модули за придобиване на специализирана психологична компетентост при управление на криминални разследвания и овладяване на критични инциденти.
 • Обучени 6000 служители с ръководни функции (2000 човека в три тематични модула).
 • Въведени съвременни управленски практики за развитие на отворена и гъвкава организационна култура и създаване на условия за тяхното налагане като стил в МВР.
 • Разработен и отпечатан Наръчник по добри управленски практики, приобщен към обучителния фонд, съдържащ материали за подготовка на управленски кадри в МВР.
 • Създадена Автоматична обработка и трансфер на емпирични данни и дистанционно обучение (АОТЕДДО) платформа.
 • Модернизирано оборудване в обучителните и подборни центрове на ИП-МВР с оглед осигуряване изпълнението на целите на проекта.
 • Модернизирано оборудване в обучителните и подборни центрове на ИП-МВР, въвеждане на съвременна система за автоматична обработка на изследователски данни, създаване на платформа за дистанционно обучение.

 

модул 1 „Подбор и кариерно развитие”, свързан с процедурите по планиране, подбор, оценка и кариерно развитие;

модул 2 „Лидерски стил и мотивация”, по теми от управленската практика (изграждане и управление на екипи; управление на ресурси; лидерски стилове и мотивация);

модул 3 „Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи”, насочен към повишаване на общата и специализирана психологична подготовка при разследване на криминални престъпления и овладяване на критични инциденти, както и повишаване на компетентността при съпътстващите управленско-административни процедури.

 

 

Проектът си поставя амбициозната цел да промени трайно културата и философията на управлението в Министерството. За нейната реализация ние разчитаме на комплексни мерки, обхващащи най-важните функции в дейността на оперативните ръководители в МВР, а именно промяна в отношението и работата с хора; допълнителна квалификация по преки компетентности, касаещи ключови дейности, по които стандартното обучение не дава необходимата подготовка и умения за адекватно менажиране на мултидисциплинарни екипи - типична работна ситуация, за която липсва каквато и да е подготовка. Смятаме, че по този начин ще отговорим в най-голяма степен на нуждите и очакванията на средния ръководен състав и ще ги направим наистина съпричастни към идеята за нов тип лидерство. В този смисъл вярваме, че мотивацията им да прилагат в бъдещата си работа знанията и уменията, които проектът ще им предостави, е по-обезпечена.
Изпълнението на дейностите по проекта ще създаде основата, необходима за по-нататъшното надграждане и ще осигури усвояването на практически знания, които лесно да се модифицират спрямо възникналия контекст. Участието в интерактивни форми на обучения ще допринесе за формирането на модели за по-непосредствена комуникация и представяне на информацията по разбираем и нетрадиционен начин. Това, на свой ред ще стимулира анализа и ще подпомогне процеса на трайно усвояване на материала. Симулациите на реални ситуации и работата по казуси ще допринесе за ученето чрез личен опит, което гарантира по-ефективното затвърждаване и прилагане на знанията в практиката. Обратната връзка, получена от участниците непосредствено след обученията от своя страна, ще бъде използвана за съобразяване на обучителния процес с конкретните специфики на целевата група и ще даде повод за своевременно моделиране на информацията или начините за нейното представяне. Генерираните в рамките на проекта обучителни модули ще бъдат включени в програмите за специализирана професионална подготовка на новоназначените служители с ръководни функции.