МВР

ОД Разград

 

Закона за частната охранителна дейност

03 сеп 2015

За улеснение на търговците/ юридическите лица, при осъществяване частна охранителна дейност, предлагаме следната информация:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-РАЗГРАД

ОТДЕЛ “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”

7200 Разград, ул.”Кирил и Методий” №8

 

ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ.бр. 43 от 7 юни 2011г., изм. ДВ.бр. 44 от 12 юни 2012г., изм и доп. ДВ, бр. 53 от 27.юни 2014г.изм. ДВ.бр.14 от 2015г.

Чл. 5. (1) По реда на този закон се извършват следните видове дейности:

1. лична охрана на физически лица;

2. охрана на имуществото на физически или юридически лица;

3. охрана на мероприятия;

4. охрана на ценни пратки и товари;

5. самоохрана на имущество на търговци или юридически лица.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се осъществяват и чрез технически системи за сигурност и помощни средства.

Чл. 12. (1) Охранителната дейност се осъществява с невъоръжена или с въоръжена охрана.

(2) При въоръжената охрана се спазват изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 15. (1) За получаване на лиценз за извършване на дейности по чл. 5, ал. 1 лицата подават писмено искане до компетентния орган.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние за юридическите лица с нестопанска цел, копие от акта за вписване в съответния регистър по националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в легализиран превод на български език;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество, или юридическо лице нямат задължения;

4. декларация, че търговецът или юридическото лице няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;

5. образци на лична идентификационна карта, отличителен знак или униформено облекло;

6. документ за внесена държавна такса.

(3) Освен документите по ал. 2 физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество прилагат допълнително:

1. свидетелство за съдимост;

2. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер;

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.)

4. медицинско удостоверение, че лицата не страдат от психически заболявания.

(4) В искането по ал. 1 се посочва единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ.

(5) Към искането по ал. 1 търговците, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, прилагат документи, еквивалентни на посочените в ал. 2 и 3, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.

(6) Обстоятелството по ал. 3, т. 2 се проверява и служебно

Чл. 16. (1) Исканията за издаване на лицензи по чл. 14 се подават до директора на Главна дирекция "Национална полиция" чрез директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е седалището на търговеца или юридическото лице.

(2) Когато представените документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания на този закон, търговецът или юридическото лице се уведомява писмено за това в 14-дневен срок от постъпването им.

(3) Търговецът или юридическото лице отстранява непълнотите и несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и сведения в 14-дневен срок от уведомлението по ал. 2. Ако в този срок не бъдат отстранени недостатъците на искането, производството по издаване на лиценз се прекратява.

Чл. 17. Компетентният орган по чл. 14 издава или отказва издаването на лиценз в срок един месец от подаване на искането, съответно от отстраняване на непълнотите или несъответствията в документите, или от представянето на допълнително изисканите документи.

Чл. 18. (1) Лицензът за извършване на дейности по този закон се издава без срок.

(2) До 31 март всяка календарна година лицата, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, подават декларация, че не е настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 15.

Чл. 20. Лицата, получили лиценз за извършване на частна охранителна дейност, уведомяват директора на Главна дирекция "Национална полиция" чрез директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е седалището им, при промяна на:

1. обстоятелствата по чл. 15 и чл. 27, ал. 2;

2. регистрацията на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило лиценз за частна охранителна дейност, в 14-дневен срок от настъпването на промяната представя документите, свързани с нея.

(3) Разглеждането на документите по ал. 2 се извършва по реда на чл. 16.

(4) Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" или оправомощено от него длъжностно лице отразява промяната по ал. 2, т. 2 в издадения лиценз в едномесечен срок от представяне на изискуемите документи

Чл. 24. (1) При организиране на охраната лицата, извършващи дейност по чл. 5:

1. оценяват състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при необходимост, но не по-малко от веднъж годишно;

2. създават съответната организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;

3. изготвят и съхраняват правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя по договора за охрана или от упълномощен от него представител.

(2) За всеки обект, поет за охрана, лицата, извършващи дейност по чл. 5, изготвят и съхраняват на обекта и план за неговата охрана, който включва:

1. особеностите на охранявания обект;

2. организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации);

3. данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;

4. данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;

5. данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;

6. правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице;

7. списък и график за работа на охранителите.

(3) В 14-дневен срок от подписването на договора за охрана или от фактическото поемане на обекта за охрана по чл. 5, ал. 1, т. 5 лицата, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, уведомяват писмено за това органа, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, и съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия се извършва дейността. В същия срок компетентните органи се уведомяват писмено и за снемането на охраната.

Чл. 27. (1) Ръководител на охранителна дейност или охранител може да е лице, което работи по основно трудово правоотношение на длъжност "ръководител на охранителна дейност", съответно "охранител" съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите въз основа на сключен трудов договор с лице, извършващо дейност по чл. 5.

(2) Лицата, извършващи дейност по чл. 5, могат да сключат трудов договор само с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от средно образование за длъжността "ръководител на охранителна дейност", а за длъжността "охранител" - с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от основно образование, което:

1. е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер;

3. няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;

4. е психически и физически здраво.

(3) При сключването на трудовия договор лицето по ал. 2 представя следните документи:

1. документ, че е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. документ за завършено образование;

3. свидетелство за съдимост;

4. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер;

5. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.)

7. медицинско удостоверение, че лицето е физически и психически здраво.

(4) Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария представят документи, еквивалентни на посочените в ал. 3, т. 3 и 4, издадени от компетентен орган на съответната държава, придружени с официален превод на български език.

(5) Документите по ал. 3 и 4 трябва да бъдат издадени не по-рано от 6 месеца преди сключване на трудовия договор с изключение на документите по ал. 3, т. 1 и 2.

(6) В 14-дневен срок от сключването на трудовия договор лицата, извършващи дейност по чл. 5, уведомяват писмено за това компетентния орган, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, като посочват трите имена, единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на лицето, номера на трудовия договор и срока, за който е сключен. В същия срок компетентният орган се уведомява и за прекратяване на трудовото правоотношение. Уведомяването се извършва чрез директора на съответната областна дирекция на МВР, на чиято територия работят лицата по ал. 1.

(7) Лицата, извършващи дейност по чл. 5, съхраняват за срок три години след прекратяване на трудовото правоотношение и при поискване представят за проверка на компетентните органи документите по ал. 3 и 6

Чл. 28. Лицата, заемащи длъжност "ръководител на охранителна дейност" и "охранител", преминават първоначално обучение в учебни заведения, които имат право да обучават лица за професия "охранител". Лицата, които притежават професионална квалификация "охранител", не преминават първоначално обучение.

(2) Служителите по ал. 1 изпълняват дейност по охрана след успешно завършване на курса за първоначално обучение.

(3) Обучението по ал. 1 се провежда въз основа на учебна програма, която включва задължително програма минимум, изготвена от Академията на МВР и утвърдена от директора на Главна дирекция "Национална полиция".

(4) Служителите получават и допълнителна подготовка в зависимост от вида на охранителната дейност, спецификата на охранявания обект, степента на риска, изискванията на възложителя и други.

Чл. 29. При упражняване на дейността служителите носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.

Чл. 30. ал. (2) Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, че при влизане и излизане от охранявания обект подлежат на проверките по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б"

(4) Чрез информационните табла по ал. 2 гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение.

 

Тарифа № 4 за таксите по ЗЧОД

- за всяка дейност по чл. 5, ал.1, т. 1- 4 :

а)на територията на отделна област - 1500 лв.

б) на територията на цялата страна - 5000 лв.

     - за дейност по чл.5, ал.1, т. 5 ( самоохрана на имущество на търговци или юридически лица)

                 а) на територията на отделна област - 700 лв.

                 б) на територията на цялата страна - 3000 лв.

За издаване на дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.

СМЕТКА, по която да бъдат внасяни таксите за лиценз за извършване на частна охранителна дейност:

ГДНП:

IBAN: BG69 BNBG 9661 3100 1544 01

 

Документите се подават в Областна дирекция на МВР, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е СЕДАЛИЩЕТО НА ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ.

За по-подробна информация:

Разград, инспектор Диана Стефанова, 084 /622331, вътр.282

 23 май 2017 | 17:00