МВР

ОД Русе

 

05 дек 2019

ОТ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ В РУСЕ ПРИПОМНЯТ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН
С настъпване на есенно-зимния сезон на територията на Русенска област зачестяват пожарите, свързани с нарушаване на правилата за пожарна безопасност по време на отоплителния сезон. По статистически данни екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе от началото на месец октомври са реагирали на следните произшествия, които са нанесли преки материални загуби:
- пожари вследствие на възникнало късо съединение в ел. инсталацията, поради претоварване на ел. инсталацията или неизправност в самата нея, неизправни отоплителни уреди- 4 броя;
възникнали пожари, заради неизправни печки или котел на твърдо гориво, или човешки грешки при експлоатация им - 3 броя;
запалени сажди в комини, при което се е получило задимяване, запалване на горими материали в помещения и покривна конструкция – 2 броя;
пожари в изоставени постройки, предизвикани от човешка намеса, заради небрежност при боравене с открит огън или палене на огън – 2 броя.

Неизменно изводите от пожарната обстановка през есенно-зимния пожароопасен сезон сочат, че най-често (над 95%) пожарите възникват в жилищно-комуналното стопанство и са вследствие на небрежност и подценяване на мерките за пожарна безопасност. Това потвърждава и статистиката през този и миналите сезони. Продължава да се допускат груби грешки при ползването на отоплителни уреди, като пример за това е инцидента на 29.11.2019 г., при който собственик на къща, в опит да разпали печка на твърдо гориво с лесно запалима течност – бензин, е предизвикал пожар в къщата, в която живее.

Една от водещите причини при характерните за сезона пожари е  - късо електрическо  съединение, вследствие на амортизирани или технически неизправни електрически и отоплителни уреди и съоръжения. Не са изключения и тежките инциденти, вследствие неправилна употреба на газови уреди. Най-често жертви на пожари са възрастните хора и децата.Обърнете внимание на основните съвети на пожарникарите!

Не пестете от своята безопасност!

При опасност незабавно съобщете на телефон 112 - единния европейски номер за спешни повиквания!

Следвайте инструкциите на дежурния оператор!

 

І. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:

1. Не претоварвайте електрическата мрежа и ограничете ползването на уредите – това води до късо съединение, които са предпоставка за пожари! Всяка електрическа инсталация е оразмерена да „издържи“ определени електрически товари!

2. Ползвайте само стандартни и по възможност автоматичните електрически предпазители (бушони)! Бушонът е предпазно устройство, което трябва да изключи, т. е. първо той да „изгори“, ако електрическата верига бъде претоварена или някой уред се повреди. По този начин се спира протичането на ток през веригата и се предотвратява прогряване на изолацията и възникването на пожар.

3. Ползвайте само изправни електрически уреди и съоръжения!

4. Монтажът на електрически отоплителни уреди оставете на технически грамотно, а най-добре на правоспособно лице!

5. Следвайте стриктно инструкцията на производителя относно начините на монтаж, експлоатация, поддръжка!

6. Не оставайте работещи електроуреди без наблюдение!

7. Не оставайте децата без наблюдение в близост до работещи отоплителните уреди!

8. Не ползвайте самоделни, много евтини и електроуреди с неясен произход и качество!

9. Не ползвайте уреди с открити реотани!

10. При болни или трудноподвижни членовете на семейството, избирайте най-безопасните уреди, които са на пазара!

11. Поставяйте отоплителните електроуреди на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали! Използвайте негорими подложки!


ІІ. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

1. Отново предупреждаваме: Не ползвайте самоделни, много евтини и други отоплителни уреди с неясен произход и качество!

2. Ползвайте само стандартни – технически изправни отоплителни уреди! Монтирайте ги на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали, и задължително поставяйте върху негорими подложки!

3. Следвайте инструкцията на производителя за монтаж, експлоатация и поддръжка на уреда! Трябва да знаете, че дори отоплителните печки на твърдо гориво са сложни технически съоръжения, чиито горивни камери са конструирани за конкретен тип гориво! Не всички печки, предназначени за дърва, по тази причина не са подходящи за работа с въглища, особено по-калоричните! Следва прогаряне на стените, които най-често са от тънки стоманени листове (ламарина), което е предпоставка за пожар!

4. Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали!

5. Не оставайте газови уреди и бутилки в близост до отоплителните уреди! Може да последва взрив следствие нагряването, разширяването на газа и повишаването на налягането в бутилката!

6. Не съхранявайте горивото (дърва и въглища) в непосредствена близост до отоплителния уред. У дома съхранявайте количества за ежедневната употреба!

7. Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са предназначени за такъв вид дейност! Не се изкушавайте от рискови предложения на пазара!

8. Изхвърляйте сгурията и пепелта само в негорими метални съдове!

9. Никога не изхвърляйте, макар и изгаснала сгурия в пластмасовите контейнери за разделно събиране на отпадъци!

10. Когато почиствате уреда от пепел и въглени, използвайте метален съд с капак.

11. Проветрявайте редовно отопляваните помещения!

12. Не забравяйте комините! Ползвайте услугите за изграждането и поддръжането им от специалисти! Комините трябва да са добре измазани и без пукнатини. Периодично ги почиствайте от натрупани сажди – поне два пъти в годината и задължително преди сезона!

13. Всички димоотводи (кюнци) трябва да са стабилно укрепени и монтирани на безопасно разстояние от горими конструкции.

14. При монтиране на димоотводите (кюнците) на отоплителните тела не се допуска заустване в тях на въздуховоди от вентилационни съоръжения.

15. Напомняме, че вентилационните комини (канали) за абсорбаторите в кухните са отделно от диомоотводните комини.

 

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДИ, РАБОТЕЩИ НА ТЕЧНО ГОРИВО:

1. Течните горива са по-калорични и макар и не толкова икономични, но за да ползвате комфортно и безопасно предимствата им, не допускайте компромиси с изискванията за безопасността им и се научете да ги експлоатирате според инструкциите на производителите!

2. Ползвайте само стандартни и технически изправни уреди!

3. Монтажът на уредите винаги трябва да е на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали!

4. Съхранявайте горивото в искробезопасни съдове (метални и от специални искробезопасни материали!) в количества за едноднодневна употреба и извън жилищните помещения!

5. Не забравяйте, че комините трябва да са добре измазани и  без пукнатини, а димоотводите – добре укрепени!

 

ІV. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДИ С ГАЗ ПРОПАН–БУТАН С ОБОЗНАЧЕНИЕ LPG (ВТЕЧНЕН ПЕТРОЛЕН ГАЗ):

За устройство и безопасна експлоатация на уреди, работещи с газ пропан–бутан се прилага Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (приета с постановление на Министерски съвет №243/2004 г.). Компетентност по прилагането и контрола на тази наредба имат органите за технически надзор.

Гражданите трябва да знаят, че ползвателят на газови системи и инсталации е длъжен да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация, да осигури тяхнятя поддържка и проверка за съответствие с изискванията на наредбите и техническата им документация, да ги ползва по предназначение, което е определено в инструкциите на производителя.

Въглеводородната смес, наричана пропан–бутан, представлява горим и взривоопасен газ, който е по–тежък от въздуха и при изтичане се наслоява в долните части на помещенията. По тази причина той никога не бива да се съхранява и употребява в подземни помещения, както и в такива, пода на които е по–ниско от кота нула (нивото на терена

1. Ползвайте само регистрирани изправни бутилки, преминали периодичен технически преглед, съгласно инструкциите на производителите! Съгласно Закона за техническите изисквания на продуктите, всички битови газови уреди се предоставят на купувачите със съответната техническа документация и би следвало да отговарят на всички изисквания.

2. Зареждайте бутилките за газ само при оторизиран и лицензиран от държавните органи за технически надзор доставчик! Гражданите трябва да знаят, че всички пунктове за пълнене на газови бутилки на битови абонати, трябва да са разположени в отделни специално оборудвани сгради, като те могат да бъдат и в района на дадена бензиностанция (но трябва да отговарят на специални изисквания).

В стандартните и безопасно напълнени бутилки количеството газ да бъде максимум до 80% от капацитета на бутилката при нормални условия 20 оС.

3. Никога бутилките напълнени с пропан–бутан не се съхраняват и експлоатират в близост до източници на топлина – печки, комини, котлони и нагрети повърхности!

4. Всички, които имат контакт с бутилки, трябва да спазват изискванията за безопасност при транспортиране и съхранение.

5. Никога не се използват редуцир–вентили, които не са предназначени за битови бутилки за газ пропан–бутан, както и такива които са с напукани или разкъсани уплътнения. Редуцир–вентил със счупена или повредена игла не трябва да се експлоатира!

6. Не се използат стари, напукани и повредени маркучи, такива с дължина над 1,5 м, както и прегънати или с липсващи притягащи скоби. Опасни за експлоатация са и маркучи, които не са предназначени за газ пропан–бутан.

7. Никога не бива уредите, работещи с газ пропан–бутан да се използват без наблюдение, както и от неинструктирано лице, от деца и хора с намалена физическа дееспособност.

8. Имайте предвид, че при загасване по някаква причина на пламъка, газът продължава да изтича от бутилката и загазова обема на помещението. Тогава има опасност от взрив и трябва незабавно да се спре изтичането на газ от крана и да се осигури проветряване на помещението! Препоръчваме газови уреди, които са със защита при изгасване на пламъка.

9. Трябва да знаете, че туристическите газови бутилки са предназначени за работа при естествена вентилация.


АКО УСЕТИТЕ МИРИС НА ГАЗ!!!

1. Проверете дали сте затворили добре вентила. Ако той е отворен, опитайте да го затворите, за прекратите работата на уреда.

2. Незабавно проветрете помещението!


АКО ИМА МИРИС И ТЕЧ НА ГАЗ, КОЙТО НЕ МОЖЕТЕ БЪРЗО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ САМИ!

1. Отворете прозорец за да осигурите свеж въздух и намаляване концентрацията на газ във въздуха!

2. По възможност изнесете изпускащата бутилка на открито!

3. Постарайте се незабавно да отстраните потенциалните източници за запалване - електрическа искра вследствие включване/изключване на електроуреди или осветление, статично електричество от триене на дрехи от изкуствена материя, тютюнопушене и т.н. Не ползвайте и мобилни апарати!

4. Предупредете съседите за опасността и помогнете на децата и възрастните да се евакуират своевременно!


V. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА ГАЗ МЕТАН (ПРИРОДЕН ГАЗ) С ОБОЗНАЧЕНИЕ NPG (НАТУРАЛЕН ПРИРОДЕН ГАЗ):

Газификацията в страната е процес, развиващ се с бързи темпове и много домакинства ползват преимуществата на централното доставяне на екологично чистия и калоричен природен газ метан.

Най-добре е гражданите да използват услугите на акредитирани фирми, които да извършват надзор и периодическа проверка на газовите им уреди. В различните други обекти също обслужващият персонал и ръководителите са длъжни да регистрират газовите уреди и инсталации пред органите за технически надзор. Те могат да се пускат в експлоатация само с тяхното разрешение, когато съответстват на всички изисквания. Периодично трябва да им се извършва технически преглед, който да се отразява в документация и да бъде с маркировка. Стриктно спазвайте инструкциите за безопасна експлоатация, предоставени Ви от газоразпределителното дружество, което Ви обслужва!


АКО УСЕТИТЕ МИРИС НА ГАЗ!

1. Веднага се обадете на АВАРИЙНИТЕ ЕКИПИ НА ВАШЕТО ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО и на ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112.

2. Действайте в следната последователност:

  • Прекратете експлоатацията на уредите, работещи с метан.
  • Затворете крановете към уредите и на самите уреди;
  • Отворете прозорците;
  • Не палете огън и не пушете;
  • Не включвайте и не изключвайте никакво осветление, електрически уреди, звънци и т.н;
  • Вземете мерки по уведомяване и евакуиране на застрашените хора на открито и на безопасно разстояние от мястото на теча на газ.За допълнителни препоръки „Официален информационен сайт на ГДПБЗН-МВР” http://pojarna.com/


График на мобилните екипи от ОДМВР-Русе за месец декември 2019 година ​ ​


През месец декември 2019 година 
мобилните екипи от ОДМВР-Русе ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в областта по следния график:
   

населено място

дата

час*

с. Долна Студена
с. Босилковци
с. Пейчиново
с. Полско Косово


05.12.2019 г.


10:00 - 15:00 ч.

с. Ценово
с. Брестовица
с. Волово
с. Ботров


10. 12.2019 г.


10:00 - 15:00 ч.

с. Пет кладенци
с. Бистренци
с. Дряновец
с. Копривец


17.12.2019 г.


10:00 - 15:00 ч.


 
* Гражданите ще се уведомяват, чрез кметовете или представителите на съответната местна администрация за местата на срещите и по-конкретни часове.

Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември 2017 година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

 

 

04 дек 2019

ЗАСИЛЕНО ПОЛИЦЕЙСКО ПРИСЪСТВИЕ ЗА СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК

Експертите припомнят най-важните препоръки за пътна безопасност

 

 

Планирани са активни действия на полицията в навечерието и по време на студентския празник 8 декември в районите на заведенията, хотелите и ресторантите, в които ще се провеждат тържества, както и по трасетата за придвижване. Служители от МВР са провели работни срещи и са уточнили механизмите за взаимодействие и мерките за безопасност с представители на частни охранителни фирми, ангажирани с дейности по охрана на различните обекти, както и със собствениците и управителите на хотели, къщи за гости, питейни и увеселителни заведения.

В навечерието на празника, на самия ден 8 декември, както и след него, от ОДМВР - Русе е планирано провеждането на специализирани полицейски операции по различни линии. Една от основните задачи на полицията ще бъде засиленият контрол за безопасност на движението, като пътните полицаи ще следят строго за превишена скорост, управление на МПС от неправоспособни водачи, от такива употребили алкохол и/или наркотични вещества, както и за други нарушения.

Призивът към студентите /бивши и настоящи/ е да празнуват разумно; да спазват правилата за движение, когато шофират; и да не нарушават обществения ред, за да не помрачават празничното настроение.

 

Телефонът за сигнали при произшествия и нарушения е 112.

 

 

#ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СТУДЕНТИТЕ, във връзка със студентския празник тази година, дават експертите от отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция”.

 

 

 

 

 

 

04 дек 2019

ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ ОТ ОДМВР – РУСЕВ сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Русе е създадена необходимата организация за обслужването на граждани, на които изтича валидността на документите през 2020г. Предвид очаквания голям брой граждани, които ще се наредят на гишетата през идната година, се въвеждат някои промени, които да улеснят хората и да облекчат натоварването в звената на сектора.

Уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ- Ветово.

Целта е да се улеснят гражданите, както и да се облекчи натоварването на определени звена БДС. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Съответно готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението. Това ще е улеснение и за гражданите, които работят или живеят по настоящ адрес в населените места, близо до големите общински центрове – Бяла, Две могили, Ветово, Сливо поле.

Пример: Лице с постоянен адрес в град Русе може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт в Районно управление-Две могили, тъй като в град Две могили се намира работното му място. Готовата лична карта ще получи в същото поделение на БДС в РУ-Две могили, където е подадено заявлението. 

Работното време на сектор БДС в сградата на ОДМВР- Русе за всеки работен ден е: от 08:30 до 17:30 часа, без прекъсване.

В звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, работното време е: от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:30 часа.

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Русе напомня на гражданите:

  • Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. Можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.
  • Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.
  • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.

 

  

29 ное 2019

Работна среща в ОДМВР-Русе по въпросите за ефективното противодействие на престъпленията спрямо правата върху интелектуалната собственост

  


Взаимодействието и отговорностите на институциите за ефективно противодействие на престъпленията срещу правата върху интелектуалната собственост и тяхната наказателно правна защита, бяха предмет на обсъждане на работна среща, която се проведе днес в ОДМВР-Русе.

В срещата взеха участие директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Теодор Атанасов, началникът на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" главен инспектор Александър Ковачев, служителите от сектора, пряко ангажирани в борбата с този вид престъпления, представители на фирма "Арсис Консултинг" - юридически представител за България на редица известни търговски марки и Емануел Тавлас - мениджър на борбата с фалшифицирането за териториите на Гърция, Кипър, Израел и България от страна "Луи Вюитон" Франция.

Участниците констатираха трайните за региона негативни последици от фалшифицирането на стоки, загубите за държавата и легитимния бизнес. Бе изведена необходимостта от активна съвместна позиция от всички заинтересовани страни в публичния и частния сектор с цел защита на общия пазар като същностна ценност на ЕС. Участниците се обединиха около тезата, че защитата на потребителите от опасните фалшиви стоки е от първостепенно значение и зачитането на правата върху интелектуална собственост е ключов фактор за качествено и подобряване стандарта на живот на гражданите.

Фокус в дискусията беше и публично-частното партньорство в сферата на защитата на интелектуалната собственост и права. Пример е обучението на полицейските служители, което се извършва от правопритежателите с цел повишаване на информираността им и постигане на по-ефективно разпознават на фалшивите стоки в дейността си.

Главен инспектор Александър Ковачев обърна внимание, че търговията с фалшиви и пиратски стоки се превръща в основен фрагмент на сивата икономика. Той посочи, че през последните две години в ОДМВР-Русе има чувствително увеличение на случаите на пресечена престъпна дейност на нелегално разпространение на фалшиви стоки.

Като израз на постигнатото от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" - ОДМВР-Русе в областта на наказателно правната защита на правата върху интелектуалната собственост и отлично взаимодействие през годината бе благодарствено писмо, връчено на служителите от Велизар Соколов, управител на "Арсис Консултинг"

 

27 ное 2019

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО