МВР

ОД Русе

 


Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство

 

Ограничения и условности: 
Водачът трябва да е издържал успешно изпит за водач на МПС 
Водачът трябва обичайно да пребивава в Република България 
Водачът не трябва да притежава друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава-членка на ЕС 
Водачът трябва да е завършил минимум основно образование 
Водачът трябва да е физически годен да управлява МПС 
Водачът трябва да е изкарал курс за първа долекарска помощ 

Минималната възраст на водача за управление на моторно превозно средство е: 
1. шестнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория АМ; 
2. шестнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория А1; 
3. осемнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория А2; 
4. двадесет и четири години - за управление на моторно превозно средство от категория А, или: 
а) двадесет години - ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години; 
б) двадесет и една години - за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW; 
5. седемнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория В1; 
6. осемнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория В; 
Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане изцяло на дължимите глоби по Закона за движението по пътищата. 

I. Подаване на заявление 
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление. 


Към заявлението се прилагат: 
1. Валидна лична карта или валиден паспорт 
2. Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия 
3. Копие на удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия (ПТП) за водачи на МПС 
4. Декларация, че обичайното пребиваване на заявителя не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка. 
5. копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Лицата, завършили основно образование или Х клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование 
6. Документ за платена държавна такса 
7. Нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник. Ако заявлението се подаде от пълномощник, то този, на когото се издава свидетелството следва да го получи лично. 
Заявителят е длъжен да носи за сверяване оригиналите на документите, чиито копия е приложил към заявлението. 

II. Проверка за пълнота на представените документи 
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи. 

III. Проверка по същество 
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва обстоятелствена проверка на представените документи, в това число на протоколите от изпити за управление на МПС (получени в "Пътна полиция" по служебен път), на документа за завършено образование и т.н. 

IV. Получаване на готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство 
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция" по своя постоянен адрес, и в срока, за който е платил съответната държавна такса. 

Образци 
Декларация за обичайно пребиваване в Република България (за издаване на свидетелство за управление на МПС)


Заявление за издаване на документ за самоличност (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)


Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство

Подмяна се извършва при придобиване на нова категория, възстановяване на правоспособност поради отнемане на всички контролни точки,, изтичане на срока на валидност на предходно свидетелство, промяна в данните на водача 

Ограничения и условности:
Водачът трябва обичайно да пребивава в Република България
Водачът не трябва да притежава друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава-членка на ЕС
Водачът трябва да е физически годен да управлява МПС
Водачът трябва да е издържал успешно изпит за водач на МПС - за придобиване на нова категория и възстановяване на правоспособност след загубване на всички контролни точки
Услугата може да се заяви (като обикновена, със срок на изпълнение 30 дни) и в Районно управление на МВР, но единствено в случаите при изтичане на срока на валидност на притежаваното свидетелство за управление на МПС.

Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане изцяло на дължимите глоби по Закона за движението по пътищата.

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

Валидна лична карта или валиден паспорт;
Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от категориите "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт", издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия;
Карта за оценка на физическата годност на водач за управление на МПС от категории "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е", "DЕ", "Ттм" и "Ттб" трябва да съдържа преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус. Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност за лицата се дава от общопрактикуващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти;
Декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
При заявление поради промяна в постоянния адрес от една административна област в друга (напр. от Варна в София) - заявление за промяна на местоотчета на водача. Заявлението му се предоставя от служител на "Пътна полиция" и се попълва на място.
Притежаваните свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
Документ за платена държавна такса;
Нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник.

Когато подмяната на свидетелството се заявява поради придобиване на нова категория за правоспособност, възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки или за допълнително вписване на код за ограничителни условия за ползване на свидетелството се прилагат следните допълнителни документи:

Копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Лицата, завършили основно образование или Х клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование; 
Копие на удостоверение за психологическа годност - за издаване на свидетелство за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм;
Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм с преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус;
Удостоверение за професионална компетентност и/или карта за квалификация на водача за превоз на товари/превоз на пътници/тролейбус - когато заявителят не е навършил изискуемата възраст за придобиване на категория.

Заявителят е длъжен да носи за сверяване оригиналите на документите, чиито копия е приложил към заявлението.

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.


III. Проверка по същество
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва обстоятелствена проверка на представените документи, в това число на протоколите от изпити управление на МПС (получени в "Пътна полиция" по служебен път), на документа за завършено образование и т.н.

IV. Получаване на готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си, и в срока, за който е платил съответната държавна такса.

Заявителят може да провери дали документът му е готов на интернет сайта на МВР.

При получаване на новите свидетелство за управление на МПС и контролен талон заявителят е длъжен да върне старите.

 

Образци
Декларация за обичайно пребиваване в Република България (за издаване на свидетелство за управление на МПС)

Заявление за издаване на документ за самоличност (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от друга държава, с българско

Ограничения и условности:
Представеното за подмяна чуждестранно свидетелство трябва да е издадено от:
държава-членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария
държава - договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и свидетелството да отговаря на изискванията на Приложение №6 към Конвенцията
държава - договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и е подписала споразумение с Република България за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на МПС
Представеното за подмяна чуждестранно свидетелство трябва да е валидно. Не се признава за валидно свидетелство за управление на МПС, което е ограничено, временно отнето или отнето на територията на друга държава - членка на ЕС, както и в случай, че свидетелството е анулирано в друга държава - членка на ЕС.

Заявителят трябва:

да отговаря на предвидените в законодателството изисквания за издаване на свидетелство за управление на МПС
да притежава български документ за самоличност
обичайното му пребиваване да е в България
да няма друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава - членка на ЕС
да няма наложени ограничения или временно лишаване от право да управлява МПС на територия на държава-членка
да не е започнала процедура по подмяна на свидетелството му в друга държава-членка

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

български документ за самоличност
копие от чуждестранното свидетелство, подлежащо на подмяна (за проверка в европейската система за обмен на информация за свидетелства за управление на МПС)

карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия
декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Лицата, завършили основно образование или Х клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование. Не се изисква от заявителите, представили свидетелство за управление на МПС, издадено от държава - членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария
копие от документ за психологическа годност - при подмяна на свидетелство категории C, D, E и T. Не се изисква от заявителите, представили свидетелство за управление на МПС, издадено от държава - членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария
карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм с преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус
документ за платена държавна такса
нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник
Заявителят е длъжен да носи за сверяване оригиналите на документите, чиито копия е приложил към заявлението.

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Проверка по същество
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва обстоятелствена проверка на представените документи, включително проверка в европейската система за обмен на информация за свидетелства за управление на МПС.

IV. Получаване на готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си, и в срока, за който е платил съответната държавна такса.

При получаване на новите свидетелство за управление на МПС и контролен талон заявителят е длъжен да върне старoто свидетелство.

Получаването на новите свидетелство за управление на МПС и контролен талон е лично, ако заявлението е подадено от пълномощник!

Образци
Декларация за обичайно пребиваване в Република България (за издаване на свидетелство за управление на МПС)

Заявление за издаване на документ за самоличност (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство

Ограничения и условности:
Дубликат на свидетелство се заявява по постоянен адрес на заявителя.

Дубликат на свидетелство се издава когато основното свидетелство е:

изгубено
откраднато
повредено
унищожено

Не се издава дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане изцяло на дължимите глоби по Закона за движението по пътищата.

При подаване на заявление през портала за електронни услуги на МВР заявителят трябва да разполага с квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index
Електронен адрес за предложения:
[email protected]

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Когато заявлението се подава на гише, то се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:
1.Валидна лична карта или валиден паспорт
2.Декларация, че основното свидетелство за управление на МПС е изгубено, повредено, унищожено или откраднато. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
3.Документ от полицейски орган, удостоверяващ, че основното свидетелство за управление на МПС е обявено за откраднато - когато е приложимо
4.Декларация, че обичайното пребиваване на заявителя не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
5.Контролен талон - когато не е изгубен, откраднат или унищожен
6.Документ за платена държавна такса
7.Нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник. Ако услугата се заявява чрез пълномощник, този, на когото ще се издава дубликат, следва да получи готовия дубликат лично.

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Проверка по същество
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва обстоятелствена проверка на представените документи.

IV. Получаване на готовия дубликат свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своя готов дубликат на свидетелство от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес, и в срока, за който е платил съответната държавна такса. Когато заявлението е подадено по електронен път, готовият дубликат се получава от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.

При получаване на дубликата на свидетелство за управление на МПС заявителят е длъжен да върне старoто свидетелство, когато то е повредено, и стария контролен талон, ако е наличен.

Получаването на дубликата на свидетелство за управление на МПС и контролен талон е лично, ако заявлението е подадено от пълномощник!

Образци
Декларация за обичайно пребиваване в Република България (за издаване на свидетелство за управление на МПС)


Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление

 

 

Ограничения и условности:
Дубликат на контролен талон се издава, когато основният е:
- изгубен
- откраднат
- повреден
- унищожен

Услугата не се извършва, когато:
- основният контролен талон е отнет от контролните органи
- контролните точки по основния талон са изчерпани
- заявителят има неплатени дължими глоби

Изисквания, процедури и инструкции:
I. Подаване на заявление
Към заявлението се прилагат:
• валидна лична карта или валиден паспорт
• декларация, че основният контролен талон е изгубен, повреден, унищожен или откраднат.

Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
• контролен талон - когато е повреден
• документ за платена държавна такса
• нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Получаване на готовия дубликат свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своя готов дубликат на контролен талон от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.

 

Издаване на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания"

На притежателя на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания" ("златен талон") не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за някои от нарушенията на Закона за движението по пътищата 

Ограничения и условности:
Контролен талон "Водач на МПС без наказания" се издава по постоянен адрес когато водачът:

няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години
няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата през последните 6 години

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Към заявлението се прилагат:

1.син талон
2.документ за платена държавна такса

II. Проверка за пълнота на представените документи и проверка по същество
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

Извършва се проверка по същество дали заявителят отговаря на изискванията за издаване на талон "Водач на МПС без наказания".

III. Получаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"
Заявителят получава своя контролен талон "Водач на МПС без наказания" от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.

При получаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания" заявителят е длъжен да върне синия контролен талон.