МВР

ОД Русе

 

Административнонаказателни разпоредби по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/обн.ДВ, бр.73 от 17 септември 2010 год./

Чл. 156. (1) Който не изпълни изискванията на чл. 6, ал. 6, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 500 до 2000 лв.

Чл. 157. (1) Който не изпълни задължителните предписания по чл. 154, ал. 4, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1500 до 3000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

Чл. 158. (1) Който откаже да предостави взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и/или документи за тях за проверка или възпрепятства и/или отказва достъп до обектите по чл. 153, т. 1 и до документацията по чл. 153, т. 2 на длъжностно лице при упражняване на контрол по този закон, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

Чл. 159. (1) Който не изпълнява задължението си да води регистър по този закон, се наказва с глоба в размер 3000 лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 6000 лв. и/или имуществена санкция в размер 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

Чл. 160. (1) Който не спазва изискванията, определени по този закон, за водене на регистър, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 161. (1) Който води регистър по реда на този закон и не представи в срок 10 работни дни след изтичане на всяко тримесечие копие на регистъра за изтеклия период на компетентните органи, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 10 000 лв.

(2) Който след прекратяване на дейността си по този закон не представи в едномесечен срок регистъра си на компетентните органи, се наказва с глоба в размер 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 20 000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 162. (В сила от 05.04.2012 г.) (1) Който поддържа системата по чл. 33, ал. 1 и не представи в срок 10 работни дни след изтичане на всяко тримесечие данните от системата за изтеклия период на компетентния орган, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 10 000 лв.

(2) Който след прекратяване на дейността си по този закон не представи в едномесечен срок системата по чл. 33, ал. 1 на компетентния орган, се наказва с глоба в размер 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 20 000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 163. (В сила от 05.04.2012 г.) (1) Лице, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, което не поддържа система за събиране и съхранение на данни за целия жизнен цикъл на взривните вещества за граждански цели, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

Чл. 164. (В сила от 05.04.2012 г.) (1) Лице, получило разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, което не поддържа системата за събиране и съхранение на данни за целия жизнен цикъл на взривните вещества за граждански цели в съответствие с изискванията на този закон, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 лв. до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 165. (1) Който не представи в 14-дневен срок документи, свързани с промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешение за съответната дейност с взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси по този закон, се наказва с глоба в размер 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 400 лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 166. (1) Лице, получило разрешение за производство, което не изпълни задължението по чл. 26 или 27, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

(2) (В сила от 05.04.2012 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, получило разрешение за производство, което не изпълни задължението си по чл. 29, ал. 1 и 2.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 40 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

(4) (В сила от 05.04.2012 г.) Наказанието по ал. 3 се налага и при повторно нарушение по ал. 2.

Чл. 167. (1) Лице, получило разрешение за производство, което не спазва изискванията на наредбата по чл. 29, ал. 4 относно местоположението и начина на нанасяне на уникалната идентификация, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 6000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 168. (1) Който не осигури дейностите по производство и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с въоръжена охрана, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 15 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 169. (В сила от 05.04.2012 г.) (1) Който не изпълни изискванията на чл. 34, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 6000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 170. (1) Който не изпълни изискванията на наредбата по чл. 35, ал. 5 относно конкретните изисквания за устройство на обектите за търговия и условията за търговия, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 171. (1) Който извършва дейности с взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в нарушение на чл. 9, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. и/или с имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до 6000 лв. и/или имуществена санкция от 15 000 до 30 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 172. (1) Лице, получило разрешение за търговия, което не изпълни изискванията на чл. 45, ал. 1, т. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 3000 лв. и/или имуществена санкция в размер 15 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 173. (1) Лице, получило разрешение за търговия, което не предостави в 7-дневен срок попълнения контролен талон към разрешение за придобиване при продажба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на компетентния орган, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 174. (1) Лице, получило разрешение за търговия, което продава нови огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях без сертификат за качество по чл. 25, ал. 4 и/или употребявани огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях без удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл. 87, ал. 2, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 175. (1) Лице, получило разрешение за търговия, което извърши нарушение на чл. 48, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 176. (1) Който извърши нарушение на чл. 49, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 177. Лице по чл. 50, ал. 1 - 3, което в установения срок не подаде заявление до компетентния орган за издаване на разрешение за придобиване, се наказва с глоба в размер 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер 1000 лв.

Чл. 178. (1) Който не спази срока по чл. 54, ал. 1, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или имуществена санкция в размер 1500 лв.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което не спази срока по чл. 54, ал. 2.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 3000 лв.

Чл. 179. (1) Който не изпълни задължението си по чл. 55, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или имуществена санкция в размер 1500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 3000 лв.

Чл. 180. (1) Който продаде, дари или замени огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, без предварително да уведоми съответния компетентен орган, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 181. (1) Който допусне малолетно или непълнолетно лице да употребява оръжия и боеприпаси в стрелбище без писмено съгласие на законните му представители, се наказва с глоба в размер 1000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв.

Чл. 182. (1) Който допусне лице, ненавършило 18 години, да придобие или носи неогнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв. и отнемане на разрешението за търговия за срок до една година.

Чл. 183. (1) Който изгуби взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР, се наказва с глоба в размер 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) Който намери взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР и/или наруши местоположението им, се наказва с глоба в размер 1000 лв.

Чл. 184. (1) Който носи и/или употребява оръжия и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества, установена по реда на Закона за движението по пътищата, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

Чл. 185. (1) Който извърши нарушение на чл. 60, ал. 1, извън случаите на чл. 184, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

Чл. 186. (1) Който не притежава съответните разрешения по този закон и е придобил огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга държава членка и в установения срок не предаде придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на органите на МВР, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) Който притежава съответните разрешения по този закон и е придобил огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга държава членка и в установения срок не уведоми органите на МВР, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 3000 лв.

Чл. 187. (1) Който в срок до 7 дни от придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолети и револвери), с изключение на тези по чл. 91, ал. 1 и 2, не предостави оръжието за прострелване на органите на МВР, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/ или имуществена санкция в размер 10 000 лв.

Чл. 188. (1) Който в 14-дневен срок от придобиването на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 не ги предостави за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на лицата по чл. 133, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 3000 лв.

(2) Лице, получило разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 2, което не предостави незабавно наетите огнестрелни оръжия на лицата по чл. 133 за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 3000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 6000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 189. (1) Който носи повече от един брой огнестрелно оръжие за самоотбрана от посочените в издаденото разрешение за носене и употреба или носи притежаваното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, без то да е придружено от съответното разрешение, се наказва с глоба в размер 500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

Чл. 190. (1) Лице, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни или ловни цели, което не пренася разделно огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, се наказва с глоба в размер 500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 191. (1) Който носи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в нарушение на чл. 94, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв.

(2) В случаите по ал. 1 на лицата по чл. 81, ал. 2 се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 15 000 лв. и отнемане на съответното разрешение за срок до една година.

Чл. 192. (1) Който не застрахова служителите си, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, за осъществяване на охранителна дейност със застраховка "Гражданска отговорност", се наказва с глоба в размер 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 15 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 4000 лв. и/или имуществена санкция в размер 30 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 193. (1) Който не изпълни изискванията на чл. 98, ал. 1 - 3 за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв. и/или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 4000 лв. и/или имуществена санкция от 15 000 до 30 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 194. (1) Който не спази изискванията на чл. 98, ал. 4, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 195. (1) Който транспортира взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия на територията на Република България без въоръжена охрана и/или без допуснати за целта транспортни средства от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, когато такива се изискват, се наказва с глоба в размер 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 4000 лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 196. (1) Който транспортира взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия на територията на Република България, без доставката да е придружена от копие на издаденото разрешение или не изпълни изискванията на чл. 103, ал. 2, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 3000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 6000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 197. (1) Който при извършване на дейности по товарене и разтоварване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси не спази изискванията на чл. 105, ал. 1, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 198. (1) Който при съвместно транспортиране на взривни вещества не спазва изискванията, определени от производителя, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 500 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 4000 до 6000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 199. (1) Който извърши нарушение на чл. 106, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 200. (1) Който транспортира взривни вещества за граждански цели, огнестрелни оръжия и боеприпаси от или до територията на друга държава членка, без доставката да е придружена със съответното издадено разрешение или със съответния документ за транспортиране в рамките на Европейския съюз, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 201. (1) Който при пътуване от или до друга държава членка пренася огнестрелното си оръжие и боеприпаси за него без издадения Европейски паспорт за огнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 4000 лв.

Чл. 202. (1) Който не съхранява документа за транспортиране в рамките на Европейския съюз на взривни вещества за граждански цели за срок три години след получаване на доставката, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 203. (1) Който не предаде Европейския паспорт за огнестрелно оръжие в случаите по чл. 119, ал. 2, се наказва с глоба в размер 300 лв.

(2) Който преотстъпи Европейския паспорт за огнестрелно оръжие на друго лице, се наказва с глоба в размер 500 лв.

(3) Който изгуби, повреди или унищожи Европейския паспорт за огнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер 100 лв.

(4) Глобата по ал. 1 се налага и на лице, което не уведоми компетентния орган в случаите по чл. 119, ал. 5.

(5) При повторно нарушение се налага глоба в размер на:

1. шестстотин лв. - в случаите по ал. 1 и 4;

2. хиляда лв. - в случаите по ал. 2;

3. двеста лв. - в случаите по ал. 3.

Чл. 204. Който носи и употребява огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за ловни, спортни или културни цели извън срока и не съгласно целите, посочени в документа, удостоверяващ причината за пребиваването, или в поканата за участие в съответното мероприятие, се наказва с глоба в размер 1000 лв.

Чл. 205. Който транзитно преминава през територията на Република България и не декларира на ГКПП пренасяното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, се наказва с глоба в размер 3000 лв.

Чл. 206. (1) Който не уведоми предварително компетентния орган за извършване на транспортиране на приети за ремонт огнестрелни оръжия в случаите на чл. 143, се наказва с глоба в размер 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер 1500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 500 лв. и/или имуществена санкция в размер 2000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 207. (1) Който извърши нарушение на чл. 144, т. 1 и 2, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 3000 лв. и/или имуществена санкция от 6000 до 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 208. (1) Който извърши нарушение на чл. 144, т. 3 и 4, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 6000 лв. и/или имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Чл. 209. (1) Който унищожава взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, както и от категория 2 или от категория 3 в количествата по чл. 53, без да притежава квалификация и правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 6000 лв.

Чл. 210. (1) Лице по чл. 13, ал. 4, което произвежда взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия без удостоверение за производство или в нарушение на издадено удостоверение или извършва търговия с произведени от него изделия, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. и/или с имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 5000 до 8000 лв. и/или имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. и отнемане на удостоверението за срок до една година.

Чл. 211. (1) Който в случаите на чл. 68, ал. 7 и чл. 83, ал. 7 не предостави незабавно получените взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на компетентния орган за съхранение, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 6000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000 лв.

Чл. 212. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. и/или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.

Чл. 213. (1) При издаване на решение по чл. 155 за отнемане на разрешение за осъществяване на дейност с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия или при прекратяване на разрешението поради прекратяване на дейността на лицето органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия от лицето. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1 - 3.

(2) Собственикът на вещите по ал. 1 може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите - в срок една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване.

(3) При издаване на решение по чл. 155 за отнемане на разрешение за осъществяване на дейност с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, в случаите когато срещу лицето е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия от лицето. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1 - 3 в срок до три месеца от приключването на наказателното производство.

(4) Собственикът на вещите по ал. 3 може да прехвърли собствеността върху тях или да подаде заявление за издаване на съответно разрешение за дейности с тях по този закон или за връщане на отнетото разрешение в срока по ал. 3.

(5) Когато собственикът не прехвърли собствеността върху вещите или не подаде заявление за издаване на съответно разрешение или за връщане на отнетото разрешение в сроковете по ал. 2 или 4, вещите се отнемат в полза на държавата със заповед на органа по чл. 155, ал. 1.

(6) Препис от заповедта по ал. 5 се изпраща на Националната агенция за приходите за изпълнение.

(7) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

Чл. 214. (1) При установяване на нарушение по този закон, за което се предвижда наказание "отнемане на разрешението за определен срок", органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия - обект на нарушението. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1 - 3, за срока на действие на наложеното наказание и след изтичането му се предават на лицата, чието разрешение е било отнето.

(2) Когато издаденото разрешение за съответна дейност по този закон е изтекло преди или към момента на изтичане на срока по ал. 1, иззетите вещи се съхраняват от МВР до подновяване на разрешението. Ако съответното разрешение не бъде подновено в срок до 6 месеца след изтичането на срока по ал. 1, иззетите вещи се отнемат в полза на държавата със заповед на съответния административнонаказващ орган.

(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

(4) Препис от заповедта по ал. 2 се изпраща на Националната агенция за приходите.

(5) (В сила от 05.04.2012 г.) След влизането в сила на наказателното постановление за извършено нарушение по чл. 166 иззетите взривни вещества за граждански цели подлежат на незабавно унищожаване при спазване изискванията на глава седма, раздел ІІ и разходите за него са за сметка на виновното лице.

(6) След влизането в сила на наказателното постановление за извършено нарушение по чл. 166 иззетите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях подлежат на незабавно унищожаване при спазване изискванията на глава седма, раздел ІІ и разходите за него са за сметка на виновното лице.

Чл. 215. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от полицейските органи на МВР.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.

(3) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 216. (1) След влизането в сила на наказателно постановление, с което се налага наказание, препис от него се предоставя на компетентния орган в МВР, издал съответното разрешение. Иззетите в този случай разрешения се изпращат на съответния компетентен орган на МВР за съхранение и отчет.

(2) Наказанието "отнемане на разрешението" тече от датата на изземване на разрешението.

Чл. 217. (1) Глобите, предвидени в този закон, се налагат на физическо лице или на длъжностно лице в юридическо лице, регистрирано като търговец, в юридическо лице с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, или в юридическо лице, създадено със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) Имуществените санкции, предвидени в този закон, се налагат на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, или на юридическо лице, създадено със закон или с акт на Министерския съвет.

(3) Глобите и имуществените санкции, предвидени в този закон, се налагат, ако извършеното не съставлява престъпление.