МВР

ОД Русе

 

Разрешения за дейности с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия НЕ СЕ ИЗДАВАТ на:

Чл. 58. (1) Разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице:

1. което не е навършило 18 години и няма завършено основно образование;

2. което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

3. за което е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2, буква "б" или по чл. 221, ал. 6, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. което страда от психическо разстройство;

5. което през последните три години задължително е настанявано в лечебни заведения по глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на наркотични вещества;

6. което през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

7. което през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения ред, за което са му налагани административни наказания;

8. спрямо което през последните три години са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

9. което не е преминало курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, в случаите когато то кандидатства за издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;

10. което няма основателна причина - самоотбрана, ловни цели, спортни цели, културни цели, колекциониране, която по несъмнен начин обосновава издаването на разрешение.

(2) Малолетно и непълнолетно лице може да употребява оръжия и боеприпаси само на стрелбище с учебна или спортна цел и само с писмено съгласие на законните му представители и под ръководството на правоспособни инструктори или треньори.

(3) Физическо лице може да употребява огнестрелно оръжие и боеприпаси за него без разрешение за носене и употреба само на стрелбище с учебна или спортна цел под ръководството на правоспособен инструктор или треньор.

(4) Не се издава разрешение за употреба на лица, които нямат необходимата квалификация и придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи и при работа със сценични пиротехнически изделия от категория Т2, други пиротехнически изделия от категория Р2 и фойерверки от категория 4.

(5) Условията и редът за провеждане на курсовете по ал. 1, т. 9 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. Когато курсовете за безопасно боравене с огнестрелно оръжие се провеждат от МВР, се събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

(6) Физически лица, които не са навършили 18 години, не могат да придобиват и носят неогнестрелно оръжие.