МВР

ОД Русе

 
320 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
320 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE – RESIDENCE PERMIT OF FOREIGNERS
679 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС –УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ
679 ISSUANCE OF DOCUMENT OF RESIDENCE TO EU CITIZENS – CERTIFICATE OF PROLONGED OR LONG-TERM RESIDENCE
870 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА
870 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE OF THE TYPE “RESIDENCE CARD OF AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER“
1323 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ- ВРЕМЕННА КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ
1323 ISSUANCE OF IDENTITY DOCUMENTS TO FOREIGNERS - TEMPORARY IDENTITY CARD OF A FOREIGNER
1324 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ ЗАД ГРАНИЦА НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
1324 ISSUANCE OF IDENTITY DOCUMENTS TO FOREIGNERS - INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENT OF A STATELESS PERSON
1544 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛ НА СИНЯ КАРТА НА ЕС
1544 ISSUANCE OF DOCUMENT FOR RESIDENCE – TEMPORARY RESIDENCE PERMIT TO AN EU BLUE-CARD HOLDER
необходими-документи-за-издаване-на-български-личен-документ-разрешение-за-пребиваване-на-постоянно-и-дългсрочно-пребиваващи-чужденци
декларация-за-адрес-на-пребиваване-от-гражданин-на-ес