МВР

ОД Русе

 

НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г.)

Обн. ДВ. бр.31 от 14 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002г., изм. ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., попр. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна относно думата "условията" с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.) Тази наредба определя реда за първоначалната регистрация, промените в регистрацията, пускането в движение и спирането от движение отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Тази наредба се прилага и спрямо гражданите на Европейския съюз (ЕС) и членовете на техните семейства, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, притежаващи българско удостоверение за продължително пребиваване или удостоверение за постоянно пребиваване.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Не подлежат на регистрация по реда на тази наредба:

1. тролейбусите;

2. верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини;

3. моторните превозни средства, предназначени за състезания по затворен маршрут;

4. велосипедите с допълнително монтиран двигател;

5. инвалидните колички с двигател.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, задължително се представят за регистриране от структурните звена "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация в съда и в регистър БУЛСТАТ, съответно в търговския регистър - за стопанските субекти.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.

(2) Срокът по ал. 1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти.

(3) Временно внесените моторни превозни средства и ремаркета се регистрират за срока на временния внос, но за не по-малко от 3 месеца.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните структурни звена "Пътна полиция" в 14-дневен срок от настъпването й.

Чл. 4. (1) Собственикът е длъжен да представи лично превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията.

(2) Когато превозното средство е собственост на две и повече лица, действията по ал. 1 могат да се извършат по искане от един от съсобствениците при писмено упълномощаване от останалите.

(3) (Новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Физическо или юридическо лице, което използва превозното средство по силата на правно основание, различно от правото на собственост, се регистрира като ползвател на превозното средство.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка и други данни, посочени в представените по реда на глава втора документи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При регистрация структурните звена на МВР извършват необходимите проверки за:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) идентификацията на превозното средство в случаите, когато се изисква;

2. достоверността на представените документи и данните на собственика;

3. произхода на превозното средство в случаите, когато се изисква;

4. техническата изправност на превозното средство и неговото комплектоване.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) При извършване на проверките се използват национални и международни информационни фондове, технически методи и средства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) Служителите, извършващи проверки и регистрация, заверяват документите за регистрация и отговарят за правилното и точното им попълване, както и за достоверността на направените заверки.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Пунктове за регистрация и идентификация към структурните звена "Пътна полиция" се разкриват от директора на ОДМВР или СДВР след съгласуване с директора на Главна дирекция "Охранителна полиция" (ГД "ОП").

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Идентификация на превозни средства извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва по ред, определен от директора на ГД "ОП".

Чл. 7. (1) Превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN), не се регистрират.

(2) Превозните средства по ал. 1 и документите за тях се задържат и се уведомяват съответните органи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При отказ от регистрация на регистрирани в страната превозни средства (ПС) номерът на заповедта, с която е направен отказът, се отбелязва в носителя на информация по отчета.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При отказ от регистрация на превозно средство, което е регистрирано в друг регион, копие от заповедта се изпраща в региона по регистрация за отразяване в системата.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Главна дирекция "ОП", води на централен отчет установените случаи на превозни средства с изменен автентичен идентификационен номер (VIN).

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Наличието на възстановен идентификационен номер (VIN) се отбелязва в свидетелството за регистрация и носителя на информация по отчета.

Чл. 8. (1) Не се регистрират:

1. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

2. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

4. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

5. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.).

(2) Промени в данните за регистрирани превозни средства, които са обявени за издирване, не се извършват до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или друг компетентен орган.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изгубване, кражба или унищожаване на част втора на свидетелството за регистрация се издава дубликат на свидетелството след подаване на писмено заявление и декларация по чл. 141 ЗДП.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Заявление и декларация по ал. 2 могат да бъдат подавани по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис. При подадено заявление и декларация

по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до гражданина по електронен път.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изпратено потвърждение по ал. 3 гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изгубване, кражба или унищожаване на част първа или на двете части на свидетелството за регистрация превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.

Чл. 10. (1) За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към светлоотразяващите табели се определят с Българския държавен стандарт (БДС 15980 и БДС ISO 7591) и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.

(3) Табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(4) Табелите с регистрационен номер се монтират на местата, определени от производителя.

(5) Табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад (или само отзад) перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.

(6) Табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.

(7) На мотоциклетите, мотопедите, тракторите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При загубване или открадване на табела(и) с регистрационен номер, отговаряща(и) на действащия български държавен стандарт (БДС) или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., те се обявяват за издирване, а превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер. Старият регистрационен номер не се използва повторно.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) При използване на издадени не по установения ред регистрационни табели и/или документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от органите на пътната полиция, като това обстоятелство се отбелязва в акта за административно нарушение. Иззетите табели и документи се унищожават от структурните звена "Пътна полиция" по месторегистрацията на превозното средство.

(2) При наличие на данни за престъпление актът, табелите и/или документите по ал. 1 се изпращат на компетентните органи.

(3) Превозни средства, чиито табели и/или документи са иззети по реда на ал. 1, могат да се регистрират по установения ред.

Глава втора. РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Раздел I. Първоначална регистрация на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:

1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

2. за МПС от категории М, N, O - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.) (Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Директива 2007/46/ЕО - ОВ, L 263/09.10.2007 г.);

3. за МПС от категория L - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) (Директива 2002/24/ЕО);

4. за МПС от категория Т - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.) (Директива 2003/37/ЕО);

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЕИК);

7. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);

8. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство е внесено извън територията на Европейската общност или Европейското икономическо пространство (ЕИП);

9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

10. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).

(2) За първоначална регистрация на нови превозни средства от категории M, N и О, произвеждани в ЕО малка серия или национална малка серия, или ПС от тези категории, произвеждани с използване на нови технологии и концепции, се представя съответно ЕО или национален сертификат за съответствие с одобрен тип или за съответствие с временен сертификат за одобряване на тип ПС съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Наредба № 60 от 2009 г.) (чл. 20, 22 и 23 от Директива 2007/46/ЕО).

(3) Сертификатът за съответствие се издава или се придружава от легализиран превод на български език.

(4) Представените табели по ал. 1, т. 9 се изземват и унищожават.

(5) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5 и 8 и оригиналните документи по ал. 1, т. 2, 3 или 4 се прилагат към заявлението за регистрация.

(6) Броят на регистрираните превозни средства, произвеждани в национална малка серия в рамките на една година на територията на Република България, не трябва да надвишава броя на единиците, посочен в приложение № 6, част А, точка 2 на Наредба № 60 от 2009 г.

(7) Броят на регистрираните превозни средства, произвеждани в европейска малка серия в рамките на една година в Общността, не трябва да надвишава броя на единиците, посочен в приложение № 6, част А, точка 1 на Наредба № 60 от 2009 г.

(8) За превозни средства от категории M, N и О без валиден сертификат за съответствие може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено съгласно Наредба № 60 от 2009 г.

(9) Сертификатът за съответствие по ал. 1, т. 2, 3 и 4 може да се представя предварително от производителя на електронен носител.

(10) Дубликат на ЕО сертификата за съответствие може да бъде издаден само от производителя при спазване на изискванията на чл. 46, ал. 1 на Наредба № 60 от 2009 г. Думата "дубликат" трябва да се вижда ясно на лицевата страна на дубликата.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС или на ЕИП, собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС или ЕИП;

4. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС или на ЕИП;

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ, съответно ЕИК;

8. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

10. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В случаите, когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз, не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени документите по ал. 1, т. 3, това обстоятелство се удостоверява с официален документ от компетентните структурни звена в държавата членка и оригинален документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В случаите, когато заявителят не представи документ по т. 4 или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Главна дирекция "Охранителна полиция" в срок два месеца уведомява съответните органи на държавата членка, която е издала свидетелството за регистрация, за неговото отменяне. Валидно оригинално свидетелство за регистрация, което е изтеглено от обращение, се връща на съответните органи на държавата членка, ако те го изискат в рамките на шест месеца от неговото отменяне.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Представените табели по ал. 1, т. 9 се изземват и унищожават.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5, свидетелството за регистрация по ал. 1, т. 3 и декларацията по ал. 1, т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС или ЕИП собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. за МПС от категории М1, L и Т - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа, извършено от компетентен орган на държава - членка на ЕС или на ЕИП;

4. за ПС от категории, различни от М1, L и Т - доказателство за валидни към датата на тяхното производство сертификати за одобряване на типа и/или съобщения по всички приложими за категорията наредби, директиви и правила на ИКЕ - ООН;

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

7. чуждестранните регистрационни документи;

8. митнически документ за оформен внос;

9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ, съответно ЕИК;

10. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Когато не може да се представи доказателство по ал. 1, т. 3 или 4, се представя удостоверение за индивидуално одобряване.

(3) Представените табели по ал. 1, т. 11 се изземват и унищожават.

(4) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5 и 8, документите по ал. 1, т. 3 или т. 4 и 7 и декларацията по ал. 1, т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При първоначална регистрация се извършва обстоен оглед на превозното средство (без новите превозни средства) за идентификационни номера, марка, модел, външен вид и констатациите се отразяват в документите за регистрация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) На превозно средство, представено за първоначална регистрация, се извършва и преглед за техническата изправност (без новите превозни средства) и комплектоването му, като резултатът се отразява в документите за регистрация. Прегледът се извършва в пунктовете за регистрация и идентификация на структурните звена "Пътна полиция".

(3) Когато превозното средство е технически неизправно, то се регистрира, без да се пуска в движение, като му се поставя знак "Спрян от движение". Свидетелството за регистрация се задържа до успешно представяне на технически преглед.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Прегледът по ал. 2 се извършва по реда на глава четвърта и обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове от моторните превозни средства и изправността на шумозаглушителните им устройства.

Раздел II. Промени в регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 14. (Попр. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер и продължаване срока на валидност при временна регистрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Превозното средство се представя за идентификация в случаите на:

1. промяна в данните на превозното средство;

2. подмяна на табелите с регистрационни номера.

Чл. 15. (1) При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

2. документи за самоличност на собствениците;

3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, съответно ЕИК;

4. свидетелството за регистрация;

5. документ за собственост с данните за марката, модела, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна собствеността или основен агрегат (рама или двигател);

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) при възстановяване на прекратена регистрация - протокол за изпитание от акредитирана лаборатория от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА");

8. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - разрешение от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и посочените в разрешението документи;

9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

10. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) За промяна в регистрацията при изменение на данните на собственика заявлението по ал. 1, т. 1 може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до гражданина също по електронен път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изпратено потвърждение по ал. 4 гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При промяна собствеността на регистрирано превозно средство в 14-дневен срок праводателят и приобретателят предоставят на съответното структурно звено по регистрация при "Пътна полиция" копие от договора за прехвърляне на собствеността. Праводателят предоставя копието на структурното звено по месторегистрация на превозното средство, а приобретателят - на структурното звено за регистрация по постоянния си адрес. Копие от договора за прехвърлената/придобитата собственост с данните на лицата по чл. 145, ал. 1 и 2 ЗДвП може да бъде предоставено от тях и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Предоставеното от праводателя копие от договора за прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство се завежда в структурните звена на "Пътна полиция". На праводателя се предоставя входящият номер на завеждане.

(3) След завеждане копията се класират по дата на приемане и се съхраняват за срока за съхранение на документите, съдържащи данни за регистрация.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Прехвърлянето на собствеността се отразява, като в данните по отчета на превозното средство се добавят имената (фирмата), ЕГН (БУЛСТАТ/ЕИК) и адресът на приобретателя.

(5) Придобиването на собственост върху регистрирано превозно средство се отразява, като се извърши промяна в регистрацията на името на приобретателя.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер - по желание на собственика.

(2) При промяна на собствеността задължително се представят за подмяна регистрационните табели, които не отговарят на действащия към датата на промяната БДС.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Представените регистрационни табели се изземват и унищожават, а старото свидетелство за регистрация се прилага към заявлението в структурното звено, извършило регистрацията.

Раздел III. Прекратяване регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 18. (1) Регистрацията на превозно средство се прекратява:

1. с писмено заявление, подадено от собственика;

2. след писмено уведомяване за изплатена тотална щета от лицензиран застраховател - за превозно средство, неподлежащо на възстановяване или разкомплектовано за продажба на части от застрахователя;

3. (нова - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) след писмено уведомление за регистрация на превозното средство в държава, член на ЕС или на ЕИП.

(2) При прекратяване на регистрацията по ал. 1, т. 1 собственикът посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията, и представя доказателства, че превозното средство е прието за разкомплектоване и съхраняване в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или че е откраднато.

Чл. 19. (1) При прекратяване на регистрацията се представят табелите с регистрационен номер и свидетелството за регистрация.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните структурни звена на МВР.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и същите не отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след писмено деклариране на тези обстоятелства от собственика.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Представените табели се изземват и унищожават.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Част първа от свидетелството за регистрация се маркира като невалидна и след това се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При прекратяване на регистрацията поради напускане на страната част първа и част втора на свидетелството за регистрация се маркират като невалидни и се връщат на собственика. Копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията.

Чл. 20. Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява след обявяването за издирване по писмено искане на собственика или на лицензиран застраховател, изплатил тотална щета. Данните се нанасят върху носителя на информация по отчета.

Чл. 21. (1) Възстановяване на регистрацията може да се извърши при поискване от собственика с данните от отчета на превозното средство по реда на чл. 14-17.

(2) Използването на рама и двигател от превозни средства с изплатена тотална щета се допуска след писмено съгласие на застрахователя.

(3) Възстановяване на прекратена по чл. 20 регистрация на превозно средство се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Използването на рама или двигател от регистрирано превозно средство се допуска след прекратяване на регистрацията му или след регистриране смяна на рамата (двигателя) с друга.

Глава трета. ВИД НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА

Чл. 22. Според срока на валидност регистрацията е:

1. постоянна - без срок на валидност;

2. временна - с определен срок на валидност над 3 месеца;

3. транзитна - със срок на валидност до 30 дни.

Чл. 23. (1) Регистрационният номер се състои от цифри и букви. Цифрите са арабски, а буквите - главни.

(2) Графичните знаци на регистрационния номер се нанасят с черен цвят на бял светлоотразителен фон.

Чл. 24. (1) При постоянна регистрация свидетелството за регистрация е без срок за валидност, а регистрационният номер се състои от:

1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) графично изображение на българския идентифициращ код "BG" и националното знаме на син фон или европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон съгласно Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.;

2. буквен код за месторегистрация;

3. пореден номер - четирицифрена комбинация на числата от 0 до 9;

4. серия - една или комбинация от две букви.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Буквеният код за месторегистрация и използваните серии се определят от ГД "ОП".

(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Синята лента, символът "BG" и изображението на националното или европейското знаме са неразделна част от външната повърхност на табелата и не могат да се отстраняват без нарушаване на тази повърхност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) За ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер и комбинация от цифри по желание се подава заявление в структурните звена "Пътна полиция" по постоянен адрес на собственика и се заплаща такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Заявления за ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер и комбинация от цифри по желание се приемат само за наличните табели с регистрационни номера в съответното структурно звено "Пътна полиция".

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) За ползване на табели с регистрационен номер с надпис по желание се подава заявление в структурните звена "Пътна полиция" по постоянен адрес на собственика и се заплаща такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Регистрационният номер по ал. 6 се състои от елементите, посочени в ал. 1, т. 1 и 2, и комбинация от шест знака от главни букви на кирилица (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х) и арабски цифри по желание на собственика, заместващи поредния номер и серията, посочени в ал. 1, т. 3 и 4.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Комбинацията по ал. 7 не трябва да допуска подвеждане при идентификацията на превозното средство, както и да представлява забранена със закон или друг нормативен акт реклама, непристоен израз, израз, изразяващ явно неуважение към обществото, или израз, влизащ в противоречие със законова или нормативна забрана.

Чл. 25. Временна регистрация се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок.

Чл. 26. При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация.

Чл. 27. (1) Транзитна регистрация се извършва:

1. в случаи на придвижване на нерегистрирани превозни средства в страната;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ППС - след митническо оформяне на вноса и износа им.

3. (новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) при изгубена или открадната постоянна табела, след обявяването й за издирване.

(2) За транзитна регистрация собственикът на превозното средство представя:

1. писмено заявление за транзитна регистрация;

2. документ за собственост и произход на превозното средство;

3. документ за самоличност;

4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) карта с идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, съответно документ с ЕИК - за стопански субекти;

5. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП.

(3) За транзитна регистрация по т. 2 на ал. 1 се представя превозното средство за идентификация и документ от митницата за оформен износ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) След изтичане срока на транзитната регистрация по искане на собственика може да бъдат издадени нови транзитни табели по реда на чл. 14 - 17.

Чл. 28. За превозни средства, изнасяни извън страната не на собствен ход (в контейнери, автовози, товарни автомобили, жп вагони, кораби и др.), митническите власти, проверяващи товара, уведомяват органите на МВР за марката, модела, идентификационния номер (VIN), собствеността и датата на проверка.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При транзитна регистрация се издава Разрешение за временно движение с определен маршрут или район със срок на валидност до 30 дни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Разрешението за временно движение е по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и се състои от една част, съдържаща данни за ПС и собственика, условията за временно движение и срока на валидност.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Транзитният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "Т" или "Н" в средата, и е за еднократна употреба.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Графичните знаци се нанасят с черен цвят на бял фон.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) На лица - търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на превозни средства, се предоставят временни табели с регистрационен номер със срок до една година. Временните табели с регистрационен номер се предоставят за ползване при управление на моторно превозно средство на територията на страната за тестване, придвижване до съответните органи на държавната администрация, до сервиз, от един търговски обект до друг и до официално обявено изложение.

(2) За получаване на временни табели с регистрационен номер лицата по ал. 1 подават заявление (приложение № 7) и необходимите документи до отдел "Пътна полиция" при дирекция "Охранителна и пътна полиция" (Д "ОПП") на ГД "ОП" чрез структурните звена на "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи или областните дирекции на МВР в страната.

(3) Заявлението по ал. 2 може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до лицето по електронен път.

(4) Временни табели с регистрационен номер се използват само от лица, посочени при подаване на заявлението, и за МПС, собственост на лицето по ал. 1, получило табелите.

(5) При използването на превозни средства с временните табели с регистрационен номер в превозното средство задължително присъства представител на лицето по ал. 1, на което са предоставени табелите.

(6) Лицата по ал. 1 или упълномощени от тях лица водят дневник за завеждане на табелите и пътни книжки съгласно заявения брой временни табели с регистрационни номера.

(7) Дневниците и пътните книжки се заверяват при получаването и при връщането на табелите в съответното структурно звено "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР.

(8) След изтичане на срока за ползване на табелите и разрешението за временно движение лицата по ал. 1 ги връщат в съответното структурно звено "Пътна полиция". Нови временни табели с регистрационен номер и разрешение за временно движение се издават само след връщане на тези с изтекъл срок. Структурните звена на "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР уведомяват ГД "ОП" за върнатите временни табели с регистрационен номер с изтекъл срок на валидност.

(9) Временният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "В" в средата. В крайната дясна част е обозначена годината на валидност на червен фон.

(10) При използване не по установения ред на временни табели с регистрационен номер или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите се изземват от органите на пътната полиция и се уведомява отдел "Пътна полиция" при Д "ОПП" на ГД "ОП". Табелите се изпращат на структурното звено "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР, където са издадени.

(11) На лице, на което са отнети временните табели с регистрационен номер по реда на ал. 10, не се предоставят други такива за срок до 6 месеца от изтичане срока на последния комплект издадени временни табели с регистрационен номер.

(12) В структурните звена "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР се води регистър за издадените временни табели с регистрационни номера.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Формата, размерите и видът на табелите с регистрационни номера, използвани от войсковите поделения, се съгласуват с директора на ГД "ОП".

Глава четвърта.  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И ПРЕГЛЕД ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИМ ИЗПРАВНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г.)

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Проверката на техническото състояние на превозните средства и тяхното комплектоване се извършва при:

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) първоначална регистрация (без новите превозни средства);

2. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) пускане в движение на превозни средства, спрени от движение поради техническа неизправност и по искане от собственика;

4. възстановяване регистрацията на превозното средство;

5. промяна в конструкцията.

(2) Съвместно с Министерството на околната среда и водите се организира и провежда контрол по опазване на околната среда от вредностите на автомобилния транспорт.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) На този преглед се определя срокът за извършване на първия периодичен технически преглед в зависимост от вида на превозното средство, както следва:

1. на автобусите и таксиметровите автомобили за превоз на хора - след шест месеца;

2. на товарните автомобили и ремаркета към тях за превоз на товари и на специалните автомобили - след една година;

3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) превозните средства за извършване превоз на товари, с изключение на ремаркета категория O1, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години - след 6 месеца;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) на леките автомобили:

а) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) ако са нови - след три години;

б) за всички останали - след една година;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) на колесните трактори и ремаркетата към тях - след две години;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) на мотопеди - не подлежат на периодичен преглед;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) на мотоциклетите - след две години.

Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се извършват в контролно-техническите пунктове към структурните звена "Пътна полиция".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Контролно-техническите пунктове към структурните звена "Пътна полиция" се разкриват от директорите на ОДМВР или СДВР след съгласуване с директора на ГД "ОП".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При прегледите по ал. 1 задължително се извършват всички операции, посочени в приложение № 3.

Чл. 32г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се извършват от технически специалисти, назначени към структурните звена "Пътна полиция".

Чл. 32д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Когато представеното на технически преглед превозно средство отговаря на изискванията на ЗДП, актовете за прилагането му и на БДС, прегледът се заверява от назначеното лице върху протокол за преглед за техническа изправност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) За превозните средства, отговарящи на изискванията за техническата изправност, се издава знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 4), като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед."

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При първоначална регистрация на нови превозни средства се издава знак за технически преглед, с който се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Знакът за технически преглед е задължителен и се поставя от вътрешната страна на предното стъкло. Където това не е възможно, ЗТП се съхранява в свидетелството за регистрация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Когато представеното на технически преглед превозно средство е с валиден технически преглед, извършен в държава - членка на Европейския съюз, назначеното лице заверява знак за технически преглед по образец (приложение № 2) до датата на валидност на прегледа.

Чл. 32е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Когато представеното на технически преглед превозно средство не отговаря на изискванията на ЗДП и на стандартизационните актове, му се разрешава временно движение до отстраняване на неизправностите и успешно представяне на преглед за пускане в движение.

Чл. 32ж. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) Моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета се спират от движение при проверка на пътя от контролните органи чрез отнемане на част втора на свидетелството за регистрация на основанията, определени в нормативен акт.

(2) Спрените от движение по ал. 1 МПС и теглените от тях ремаркета се пускат в движение след извършване на технически преглед в КТП на МВР, като се връща отнетата част на свидетелството за регистрация.

Чл. 32з. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) В КТП се води отчетност с отразяване на датата и резултата от прегледите за техническа изправност за всяко МПС.

Чл. 32и. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При преглед за техническа изправност се изискват:

1. лична карта и свидетелство за управление на водача, представил МПС на преглед;

2. документ за произхода на МПС или документ за спиране от движение;

3. документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби и др.);

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документ за изправност на газовата уредба, ако има инсталирана такава на ПС.

Чл. 32й. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Преглед за техническа изправност на МПС в друг район извън местоотчета се извършва по изключение. Разрешение за това, редът и начинът на провеждане се определят от директора на ГД "ОП" за всеки конкретен случай.

Глава пета. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Свидетелството за регистрация е по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика, съгласно изискванията на Директива на Съвета 1999/37/ЕС от 29.IV.1999 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Част първа на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство. Тя удостоверява правото на разпореж⨑ане на собственика с превозното средство.

Тази част се съхра85;ява от собственика и се носи при използване на превозното средство при необходимост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Част първа на свидетелството за реги&!1089;трация съдържа данни, обозначени с латински букви съгласно приложение № 5.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Част втора на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство при движение по пътищата и се носи от водача винаги при ползването на превозното средство.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В свидетелството за регистрация - част втора, се съдържат данните за превозното средство от част първа, необходими при контрол на пътя съгласно приложение № 6.

(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При регистрация и промяна в регистрацията липсващи технически данни за превозните средства, произведени преди 1999 г., които не могат да бъдат установени, не се попълват в свидетелството за регистрация.

Глава шеста. ОТЧЕТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Всяко регистрирано или с прекратена регистрация превозно средство се води на отчет на териториално ниво в структурно звено "Пътна полиция" при областните дирекции на МВР и на централно ниво.

(2) Отчетът включва всички данни от свидетелството за регистрация към момента и промените в тях.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Към данните на отчета се включват и данни за издирване и снемането от издирване за всяко превозно средство, информация за налаганите от съдебни, данъчни или митнически органи ограничения и тяхното отменяне, за първоначалния технически преглед, за временно спиране от движение и последващо пускане в движение, както и данни за застрахователя и тоталната щета при прекратяване на регистрацията по реда на чл. 18, ал. 1, т. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Главна дирекция "ОП", организира воденето на централен отчет на превозните средства, създаването на информационен фонд (ИФ) на регистрираните превозни средства и ползването на информацията по отчета на териториално и централно ниво.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Главна дирекция "ОП", организира и координира обмена на информация между европейските фондове на регистрираните превозни средства и ИФ на КАТ по ал. 4.

Чл. 35. (1) Информацията по отчета на превозните средства се съхранява на носители, гарантиращи пълно и точно запазване на данните за срок 10 години след прекратяване на регистрацията.

(2) Носителят на информация е:

1. магнитен - за съхраняване на информацията на териториално и централно ниво;

2. хартиен - за съхраняване на информацията в картотека на териториално ниво.

Чл. 36. За превозни средства, върху които са наложени ограничения от органите на съдебната власт (съд, прокуратура и следствие) или данъчната администрация, се въвежда информация по отчета и ограниченията се запазват до писмена отмяна от органа, който ги е наложил или от друг компетентен орган.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Всички документи, които съдържат данни за регистрация, промени в нея или прекратяване регистрацията на превозно средство, се подреждат по дати с опис на документите и се съхраняват в съответното структурно звено на "Пътна полиция" за срок 10 години. След този срок документите се бракуват със заповед на директора на съответната областна дирекция на МВР по предложение на началника на структурно звено "Пътна полиция". Бракуваните документи се унищожават по начин, определен в заповедта.

Чл. 38. (1) При поискване на собствениците се издават удостоверения за регистрирани или с прекратена регистрация превозни средства след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) На заявители извън МВР, органите на съдебната власт, органите за защита на националната сигурност и обществения ред и данъчната администрация се предоставя информация за регистрирано превозно средство и собствеността му по разпореждане на органите на съдебната власт. Заявителите заплащат такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Обобщени справки за броя на моторните превозни средства на централно ниво се издават от ГД "ОП", а на териториално ниво - от СДВР или съответната ОДМВР, след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Заявления за издаване на удостоверение за регистрирани или с прекратена регистрация превозни средства по ал. 1 и заявление за издаване на обобщени справки по ал. 3 могат да бъдат подавани по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до гражданина по електронен път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изпратено потвърждение по ал. 4 гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Структурните звена "Пътна полиция" водят дневник за лицата, поискали информация за превозните средства, целите, за които се искат данните, вида и времето на предоставената информация, както и причината за отказ в случай, че не са предоставени данни. Дневниците се водят до осигуряване на възможност за съхраняване на тези данни в териториалната автоматизирана система за КАТ.

Глава седма. ВРЕМЕННО ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Органите на "Пътна полиция" издават разрешение за временно движение със срок на валидност до 30 дни, когато пускат спряно от движение превозно средство в движение по пътищата временно.

(2) За издаване на разрешение за временно движение собственикът на ППС представя:

1. писмено заявление;

2. документ за самоличност;

3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В разрешението за временно движение по пътищата задължително се вписват регистрационният номер, срокът на валидност, данните за превозното средство и собственика, целта на издаването му и разрешеният маршрут или район на движение и наложените ограничения за движение на превозното средство.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Заявление за издаване на разрешение за временно движение по пътищата може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис. При подадено заявление по този ред органът, който издава разрешението, изпраща потвърждение или отказ до гражданина също по електронен път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изпратено потвърждение по ал. 4 гражданинът се уведомява, че разрешението ще бъде издадено след заплащане на държавна такса.

Чл. 40. (1) Превозните средства се спират от движение временно:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДП;

2. по искане на собственика.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) На временно спрените от движение превозни средства се изземва част втора на свидетелството за регистрация и се поставя знак "Спрян от движение".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Иззетите свидетелства за регистрация се предават и съхраняват в структурните звена, където са регистрирани превозните средства.

Чл. 41. За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по искане на собственика се представят:

1. писмено заявление;

2. молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;

4. документ за самоличност.

Чл. 42. Причините и датата на спирането от движение се въвеждат в Териториалната автоматизирана информационна система (ТАИС) за КАТ.

Чл. 43. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Временно спрените превозни средства се пускат в движение след отстраняване на причините, поради които са били спрени, и извършване на технически преглед, освен в случаите по чл. 171, т. 2, букви "в" и "г" ЗДП.

Чл. 44. (1) За пускане в движение на превозно средство собственикът представя:

1. писмено заявление;

2. протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС;

3. документ за самоличност;

4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

5. квитанция за платена такса за превозното средство;

6. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

(2) Датата на пускане в движение се въвежда в ТАИС за КАТ.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Превозните средства, спрени от движение от органите на съдебната власт или данъчната администрация, се пускат в движение след писмено предписание от съответния орган за вдигане на забраната.

Глава осма. СВЕТЛИНИ, ЗНАЦИ И НАДПИСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА МПС И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И ОБОРУДВАНЕ

Чл. 46. (1) За обозначаване превозните средства се комплектоват с опознавателни знаци и светлини, както следва:

1. синя или червена проблясваща светлина - устройствата се монтират на покрива на автомобила или на специална стойка на мотоциклетите, така че светлината да бъде добре забележима от всички страни; обозначава моторно превозно средство със специален режим на движение; ползва се само при необходимост;

2. жълта мигаща или проблясваща светлина - устройствата се монтират на покрива или кабината на превозното средство, така че светлината да бъде добре забележима от всички страни; обозначава моторно превозно средство, което поради специфичния си режим на движение представлява препятствие или опасност за движението по пътя;

3. "състав от пътни превозни средства" - три еднакви светещи тела, разположени хоризонтално над предната част на кабината на теглещото моторно превозно средство; телата излъчват оранжева светлина с интензитет на светене, равен на този на габаритните светлини; диаметърът им не може да бъде по-малък от 60 мм, а разстоянието между центровете им трябва да бъде от 150 до 310 мм;

4. "Република България" (BG) - поставя се на задната вертикална част на превозното средство, така че да не се възприема като едно цяло с регистрационния номер; представлява елипса с големина на осите 175 и 115 мм с вписани двете главни латински букви "BG" с височина 80 мм и дебелина на линията 10 мм; фонът на знака е бял, а буквите и кантът - черни; знакът се поставя на пътните превозни средства, пътуващи извън територията на Република България;

5. "деца" - поставя се на автобусите и леките автомобили, превозващи деца, от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло и на долния ляв ъгъл на задното стъкло; знакът има формата на квадрат с оранжев цвят със страна 400 мм с черна крайна ивица с широчина 25 мм и черно символично изображение на деца; за леките автомобили страната на квадрата е 150 мм, а широчината на черната ивица - 10 мм;

6. "глух или глухоням водач" - поставя се от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло и в долния ляв ъгъл на задното стъкло на моторното превозно средство, управлявано от глух или глухоням водач; знакът има формата на кръг с диаметър 108 мм, жълт цвят и черна крайна ивица с широчина 3 мм; в него са вписани три черни кръга с диаметри 36 мм, разположени на 120 градуса и отстоящи от центъра на знака на 27 мм;

7. "извънгабаритно пътно превозно средство" - поставя се отпред и отзад на превозното средство, което е извънгабаритно или превозва извънгабаритен товар, както и отпред на съпровождащия го автомобил; представлява табела с правоъгълна форма, бял цвят и размери - широчина 600 мм и височина 300 мм, върху която са нанесени успоредни и наклонени под 45 градуса червени и бели светлоотразителни ленти с размери - височина 55 мм и широчина 33 мм; надписът "ИЗВЪНГАБАРИТЕН" е от черни букви с размери - височина 75 мм, широчина 45 мм и широчина на линията 15 мм;

8. "товарен автомобил или трактор с максимално допустима маса над 3,5 тона и дължина над 7 м" - поставя се на удобно за това място на задната част на МПС, но не по-високо от 2,1 м от най-горния край; представлява една хоризонтална правоъгълна табела с размери - широчина 1400 мм и височина 140 мм или комбинация от две хоризонтални табели с размери - широчина 700 мм и височина 140 мм или комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери - широчина 350 мм и височина 140 мм и две вертикални с широчина 140 мм и височина 350 мм; върху табелите са нанесени успоредни, наклонени под 45 градуса, насочени с горния си край към средната надлъжна ос червени светлоотразителни (флуоресциращи) и жълти светлоотразителни ленти с широчина 100 мм;

9. "ремарке или полуремарке" - поставя се на удобно за това място на задната част на превозното средство, но не по-високо от 2,1 м от най-горния край; представлява една хоризонтална правоъгълна табела с размери - широчина 1200 мм и височина 200 мм или комбинация от две хоризонтални табели с размери - широчина 600 мм и височина 200 мм или комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери - широчина 300 мм и височина 200 мм и две вертикални с широчина 200 мм и височина 300 мм; табелите са светлоотразителни с жълт цвят и червена светлоотразителна (флуоресцираща) крайна ивица с широчина 40 мм;

10. "бавно движещо се моторно превозно средство" - поставя се отзад на бавно движещите се МПС, както и на прикачените към тях ремаркета; представлява табела с формата на равностранен триъгълник с дължина на страната 500 мм, скосени под 60 градуса и заоблени с радиус 10 мм върхове и светлоотразително покритие с червен цвят; в него е вписан червен флуоресциращ триъгълник с дължина на страната 350 мм; страните на външния и вътрешния триъгълник имат бял кант с широчина 5 мм;

11. "военна колона" - поставя се отпред на първото и отзад на последното превозно средство от колоната; представлява правоъгълна табела с бял цвят и размери - широчина 600 мм и височина 300 мм; надписът е с черни букви с размери - широчина 60 мм, височина 105 мм и широчина на линията 15 мм; в лявата страна на табелата е изобразен знакът "Внимание. Други опасности" със страни на триъгълника 150 мм;

12. (нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ)" - поставя се на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло; знакът има формата на равностранен триъгълник с жълт цвят, със страна 70 мм и червена крайна ивица с широчина 5 мм; в него е вписан с черни латински букви надпис "GAS" с размери - широчина 8 мм, широчина на линията 2 мм, височина 14 мм; върху него е вписан черен знак "Внимание" с размери - широчина на линията в долния край 2 мм, а в горния 4 мм и височина 14 мм; знакът е светлоотразителен.

(2) Закрепването на знаците по ал. 1 трябва да осигурява стабилност по време на движение, като при необходимост могат да се монтират и допълнителни поддържащи елементи.

(3) На превозни средства с дължина над 12 м на страничните и задните им повърхности се поставят непрекъснати или прекъснати жълти, бели или червени светлоотразителни ленти с широчина от 50 до 60 мм, така че да се обозначи не по-малко от 80 % от дължината и широчината на превозното средство, като:

а) при използване на прекъсната маркировка разстоянието между единичните елементи не трябва да е по-голямо от 250 мм;

б) минималната височина на поставяне на светлоотразителната маркировка от повърхността на пътя е 250 мм, максималната - 1500 мм; в случаите, когато не може да бъде спазена указаната максимална височина, се допуска увеличаването й до 2100 мм;

в) не се допуска едновременното използване на непрекъсната и прекъсната маркировка на едно превозно средство или състав от пътни превозни средства.

(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) На превозни средства от категории М2, М3, N2, N3 и техните ремаркета от категории О3 и О4 се поставя табела за маси и размери по смисъла на Директива 96/53/ЕО.

(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Поставянето на табела за маси и размери се извършва от производителя на превозното средство.

(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Табелата се поставя на място в непосредствена близост до задължителната идентификационна табела на ППС. Върху табелата по ал. 4 ясно, четливо и незаличимо трябва да са нанесени надписи, съдържащи следните обозначения:

1. наименование на производителя;

2. идентификационен номер на производителя;

3. дължина на МПС/ремарке/полуремарке;

4. широчина на МПС/ремарке/полуремарке;

5. данни относно измерването на дължината на съчленените ППС:

а) разстояние между предната част на МПС и центъра на неговото устройство за скачване (теглич/седло); при седла с няколко точки за скачване трябва да се укажат минималните и максималните стойност (аmin/аmах);

б) разстоянието между центъра на устройството за скачване на ремаркето (пръстен) или на полуремаркето (централен болт) и задната част на ремаркето/полуремаркето; при наличие на повече от една точка на скачване трябва да се укажат минимални и максимални стойности (bmin/bmах).

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Структурните звена "Пътна полиция" допускат до регистрация превозни средства с поставени върху тях табели, надписи и емблеми, ако те не са в противоречие с действащите нормативни актове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Всички надписи се изписват на български език с изключение на запазените търговски марки. Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език.

(3) Забранява се изписването или залепването на надписи и емблеми върху стъклата и фаровете на МПС с изключение на разрешените с нормативни актове.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

Чл. 48. Регистрираните по реда на тази наредба превозни средства следва да са комплектовани с аптечка, пожарогасител, светлоотразителен триъгълник и резервно колело (джанта с гума).

Допълнителни разпоредби

§ 1. С правомощията на собствениците на превозните средства по тази наредба се ползват и техните пълномощници или законни представители.

§ 2. По смисъла на тази наредба:

1. "Превозни средства" са моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета (полуремаркета), подлежащи на регистрация съгласно чл. 2.

2. (нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Ново превозно средство" е превозно средство, което не е било регистрирано.

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Стопански субекти" са:

а) всяко юридическо лице, създадено по действащите в страната закони, нормативни или административни актове, по силата на което то е способно да владее активи, да поема задължения, да извършва дейност, незабранена от законите на страната и да участва в операции с други лица;

б) физическо лице, регистрирано като едноличен търговец по Търговския закон;

в) търговско представителство на чуждестранно лице, регистрирано в Българската търговско-промишлена палата;

г) дружество по Закона за задълженията и договорите.

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Регистрация" е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на регистрационен номер.

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Дата на първата регистрация" е датата, на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Първоначална регистрация" е регистриране на превозното средство, подлежащо на регистрация съгласно чл. 2, което не е било регистрирано в страната.

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Свидетелство за регистрация" е документ, издаван от органите на МВР, който удостоверява регистрацията на превозното средство.

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Идентификация" е съвкупност от действия, извършвани за:

а) сверяване данните на идентификационните номера от документите с тези върху превозното средство;

б) проверка на превозното средство в AИС "Издирвани МПС";

в) проверка в масива за регистрирани превозни средства по идентификационен номер и по регистрационен номер (ако има регистрация);

г) проверка за наличие на данни в масива за марки и модели;

д) проверка в международните масиви за издирвани МПС;

е) проверка в международните масиви за регистрирани МПС;

ж) проверка за съответствие на всички данни на представеното превозно средство с данните, описани в документите за собственост и произход.

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Идентификационен номер" е подредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство от производителя с цел идентифицирането му. Отговаря на изискването на БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030.

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Тотална щета" е застрахователно събитие, при което увреденото МПС не може да бъде възстановено чрез ремонт.

11. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) "ЕО сертификат за съответствие" е сертификат по образец в приложение № 9 на Наредба № 60 от 2009 г. (Приложение IХ на Директива 2007/46/ЕО), който се издава от производителя и удостоверява, че дадено ПС, принадлежащо към серията превозни средства от типа, одобрен в съответствие с Наредба № 60 от 2009 г. (Директива 2007/46/ЕО), отговаря на изискванията на всички регулаторни актове по времето на неговото производство.

12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) "Индивидуално одобрение" е процедура, при която Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" удостоверява, че дадено превозно средство, независимо от това дали е уникално или не, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания по Наредба № 60 от 2009 г. (Директива 2007/46/ЕО).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) Регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591, са валидни до 31.V.2006 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Подмяната на тези табели се извършва по изготвени от областните дирекции "Полиция" графици, както следва:

1. до края на 2002 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1991 до 2000 г. вкл.;

2. до края на 2003 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1986 до 1990 г. вкл.;

3. до края на 2004 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1981 до 1985 г. вкл.;

4. до края на 2005 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1976 до 1980 г. вкл.;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) до 31.V.2006 г. - за превозни средства с първоначална регистрация преди 31.ХII.1975 г. и за всички с неподменени до момента регистрационни табели поради спиране от движение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) От 1.VI.2006 г. служебно се прекратява регистрацията на всички превозни средства с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Запазва се валидността на издадените табели с регистрационни номера с изображение на българското национално знаме.

§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Издаването на табели с регистрационни номера с графично изображение на българския идентифициращ код "BG" и европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон да се извършва при първоначална регистрация на превозните средства и в случаите, при които е предвидена промяна на табелите.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Използваното "Свидетелство за регистрация на пътно превозно средство" от една част замества свидетелството за регистрация от две части.

§ 5. Министърът на вътрешните работи утвърждава съгласувано с министъра на околната среда и водите инструкция за съвместни мерки и контрол върху МПС в експлоатация.

§ 6. За регистрация и промяна в регистрацията на произвеждани в страната моторни превозни средства и на ремаркета за тях без идентификационен номер (VIN) не се изисква такъв до 1.IХ.2000 г.

§ 7. Не се изисква идентификационен номер (VIN) за регистрация и промяна в регистрацията на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, на които поставеният от производителя идентификационен номер не отговаря на изискванията на БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030.

§ 8. Тази наредба се издава на основание чл. 140, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 6 от 1975 г. за регистрацията и отчета на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 44 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1984 г., бр. 29 от 1985 г., бр. 39 от 1986 г. и бр. 60 от 1990 г.).

 

Преходни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ      (ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2006 Г.)

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ  (ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2006 Г.)

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2006 Г.)

 

§ 1. Навсякъде в текста изразите "сектор", "сектори" и "секторите" се заменят съответно със "структурно звено", "структурни звена" и "структурните звена".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Навсякъде в наредбата изразът "началника на "Направление "Пътна полиция" при Дирекция на Национална служба "Полиция (НПП-ДНСП)" се заменя с " директора на Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" (ГДППООРП)", а изразът "началника на НПП-ДНСП" се заменя с "директора на ГДППООРП". Навсякъде в текста на наредбата изразът "НПП-ДНСП" се заменя с "ГДППООРП", а изразът "Направление "Пътна полиция" - ДНСП" се заменят с "Главна дирекция "ППООРП".

 

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2009 Г.)

 

§ 18. (1) За първоначална регистрация на превозно средство, внесено в страната до 31.12.2006 г., собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация и проверка на техническата изправност;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

5. копие на чуждестранните регистрационни документи, ако превозното средство е било регистрирано в чужбина;

6. митнически документ за оформен внос;

7. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

8. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

(2) Представените табели по т. 9 се изземват и унищожават.

(3) Копия от представените документи по ал. 1, т. 4, 5 и 6 и декларацията по ал. 1, т. 3 се прилагат към заявлението за регистрация.

§ 19. (1) На регистрираните до 31.12.2006 г. превозни средства, които не са снабдени с табела по чл. 46, ал. 4, в срок до 31.12.2007 г. се издава документ, съдържащ данните по чл. 46, ал. 6.

(2) Документът по ал. 1 се издава от:

1. производителя на превозното средство или неговия упълномощен представител;

2. лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства за контролно-технически пунктове от V категория, съгласно Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, чрез измерване на всички максимално допустими размери без допълнителни толеранси.

§ 20. Навсякъде в наредбата съкращението "КАТ - ПП" се заменя с "Пътна полиция".

 

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2009 Г.)

 

§ 31. (1) Изискванията за наличие на валиден ЕО сертификат за съответствие по чл. 12, ал. 1, т. 2 се прилагат за всички нови превозни средства от съответната категория, считано от:

1. 29.ІV.2009 г. - за превозните средства от категория М1;

2. 29.ІV.2012 г. - за превозните средства със специално предназначение от категория М1;

3. 29.Х.2011 г. - за комплектовани превозни средства от категория N1;

4. 29.ІV.2013 г. - за напълно комплектовани превозни средства от категория N1;

5. 29.Х.2012 г. - за комплектовани превозни средства от категории N2, N3, О1, О2, О3, О4;

6. 29.Х.2010 г. - за комплектовани превозни средства от категории М2, М3;

7. 29.Х.2014 г. - за превозни средства със специално предназначение от категории N1, N2, N3, М2, М3, О1, О2, О3 и О4;

8. 29.Х.2014 г. - за напълно комплектовани превозни средства от категории N2 и N3;

9. 29.Х.2011 г. - за напълно комплектовани превозни средства от категории M2 и M3;

10. 29.Х.2013 г. - за напълно комплектовани превозни средства от категории О1, О2, О3 и О4.

(2) За първоначална регистрация на нови ПС от категории, различни от М1, L и Т, до датите на влизане в сила на изискването за наличие на валиден ЕО сертификат за съответствие по ал. 1 собственикът представя спецификация с техническите данни за ПС и декларация от производителя или упълномощен представител за наличието на издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията удостоверение за конкретния тип ПС, което удостоверява наличието на ЕО сертификати за одобряване на типа и/или съобщения по всички приложими за категорията технически изисквания на Наредба № 60 от 2009 г.

(3) В случай че производителят или неговият упълномощен представител представи валиден ЕО сертификат за съответствие с одобрен тип за категориите превозни средства извън категория М1 преди датите, посочени в ал. 1, т. 2 - 10, се разрешава регистрацията с този сертификат за съответствие.

(4) Некомплектовано превозно средство не може да бъде постоянно регистрирано, докато не бъде напълно комплектовано.

§ 32. Когато поради недостатъци в приложим регулаторен акт или поради неправилно прилагане от производителя на съответни изисквания на регулаторните актове за нови превозни средства структурните звена "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР установят, че въпреки че отговарят на съответните изисквания, превозните средства представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, вредят сериозно на околната среда или на общественото здраве, структурните звена "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР незабавно уведомяват Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

§ 33. В случаите, предвидени в тази наредба, електронната обработка и подаването на заявления и документи по електронен път се прилага след създаване на технически и организационни условия и програмните средства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 39. Навсякъде в наредбата думите и съкращенията "Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция", "Столична дирекция "Полиция", "областните дирекции "Полиция", "областна дирекция "Полиция", "СДП", "ОДП", "ГД ППООРП" и "ППООРП" се заменят съответно с "Главна дирекция "Охранителна полиция", "Столична дирекция на вътрешните работи", "областните дирекции на МВР", "областна дирекция на МВР", "СДВР", "ОДМВР", "ГД "ОП" и "ОП", а думите "Национална служба "Полиция" се заличават.

Изразите "службата, извършила", "съответната служба" и думите "служба", "службата", "служби" и "службите" се заменят навсякъде съответно със "структурното звено, извършило", "съответното структурно звено", "структурно звено", "структурното звено", "структурни звена" и "структурните звена".

 

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1, т. 3

 

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 1, т. 6 и чл. 12б, ал. 1, т. 6

 

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

От ..........................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия/за юридически лица - име, презиме, фамилия на управителя)

ЕГН .............................................., лична карта № ..............................................,

издадена на ....................................................................................................... г.,

с постоянен адрес: ................................

.................................................................................................................................,

(гр./с., улица/ж.к., №/бл., вх., ет., ап.)

.................................................................................................................................,

 

Попълва

Управител на фирма ................................................................:

се за

(наименование на фирмата)

юриди-

БУЛСТАТ/ЕИК .................................................................................,

чески

Седалище: ................................

лица

(гр./с., улица/ж.к., №/бл., вх., ет., ап.)

 

 

С подписването на тази декларация декларирам, че:

на .................................. г., в ................................, гр. ..........................................,

(дата)                              (държава)

от ................................

(лице/фирма продавач)

................................

закупих  .............................................................., с рег.№ ....................................,

(вид превозно средство)

марка ......................................................., модел .................................................,

с идентификационен номер на рама ..................................................................,

двигател номер ................................

превозното средство е влязло в Република България на: ................................

(дата)

Забележка: ................................

................................

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата................. г.

ПОДПИС:                                   

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 32в, ал. 3

 

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишно Приложение № 1 към чл. 32в, ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

 

Списък на проверките, които задължително се извършват при периодичните технически прегледи

 

1. Проверка редовността на документите (сравняват се данните, вписани в съответния документ, с тези на МПС, срокът за неговата валидност и от кого е издаден).

2. Проверка техническото състояние на МПС:

Спирачна система:

ефективност на спирачния механизъм на работната, аварийната и спирачната система за паркиране;

равномерност в спирачното действие на левите и десните колела;

херметичност на тръбопроводите и на спирачните устройства по отношение изтичането на работен флуид (въздух, масло);

изправност на компресора и манометъра на пневматичната спирачна система;

състояние и действие на усилвателя на спирачната система.

Кормилна уредба и преден мост:

състояние и закрепване на кормилното колело, колоната и предавателния механизъм;

сумарна хлабина, плавност в предаване на усилие на кормилната уредба;

състояние на щангите, лостовете и на шарнирните връзки на кормилната уредба;

състояние на предния мост, състояние и действие на усилителя на кормилната уредба.

Колела и гуми:

състояние и закрепване на колелата, повреди на джантите;

съответствие на гумите (вид, размер, шарка на протектора), поставени на една и съща ос на МПС;

използване на вулканизирани или регенерирани гуми на предните колела;

състояние на гумите (повреди, дълбочина на шарките на протектора).

Двигател, трансмисия и окачване:

пускане в действие на двигателя;

обемно съдържание на СО и други вредни емисии в отработените газове на бензиновите двигатели;

степен на димност при дизеловите двигатели;

състояние и уплътнение на изпускателните тръбопроводи и шумозаглушителите;

състояние на двигателя, предавателната кутия и на тръбопроводите по отношение изтичането на гориво или масло;

състояние на карданния вал, хлабина в шарнирните и шлицевите връзки;

състояние на окачването (пружини, ресори, стабилизатори, скрепителни елементи и др.);

състояние на амортисьорите;

състояние и закрепване на задния мост.

Осветление и светлинна сигнализация:

състояние, цвят и действие на дългите и късите, габаритните и стоп-светлините, пътепоказателите, светлината за осветление на регистрационния номер и на други предписани или допуснати светлини на МПС;

регулираност на фаровете (на късите и дългите светлини);

състояние, вид, размери, разположение, цвят и видимост на предните, задните и страничните светлоотразители.

Рама, кабина и каросерия:

състояние на рамата (носещата конструкция);

външен вид и състояние на кабината на водача, каросерията (купето);

състояние на обзорните стъкла на МПС;

състояние на механизма за автоматично отваряне и затваряне на вратите на МПС, предназначени за масов превоз на хора;

състояние и закрепване на калобраните на задните калници;

наличие на предмети с ръбове или изпъкнали части, които могат да представляват опасност за водача, пътниците или другите участници в движението;

състояние на каросерията или кабината.

3. Проверка на техническото състояние на състав от пътни превозни средства:

състояние на теглително-прикачното и на опорно-прикачното устройство на състава от пътни превозни средства;

състояние на свързващите елементи от осветителната и светлинната сигнализация и на маркучите за подаване на въздух или течност от влекача към прикаченото превозно средство;

изправност на спирачната система на ремаркето - време на сработване на спирачната система по отношение на най-отдалечените колела на състава от пътни превозни средства;

наличие на предпазно въже или верига за ремаркета, които нямат устройство за автоматично спиране.

4. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проверка на други устройства, съоръжения и допълнително оборудване:

състояние на табелите с регистрационни номера;

състояние на звуковия клаксон и на аварийните светлини;

състояние и действие на тахографа;

състояние и закрепване на електрическите кабели (в местата, където се виждат) и на акумулатора;

разположение, цвят и действие на предписаните контролни светлини и уреди (на арматурното табло);

състояние и действие на отоплителната и вентилационната система, определяне съдържанието на СО в отработените газове при независима система за отопление на купето;

състояние и закрепване на резервоара за гориво;

наличие на светлоотразителен стикер за МПС с монтирана автомобилна газова уредба;

състояние на задължителното и специалното оборудване в зависимост от вида на МПС (аптечка, светлоотразителен триъгълник, пожарогасител(и), резервно колело (гума с джанта).

Превозно средство до 6 колела трябва да има едно резервно колело.

Превозно средство до 10 колела трябва да има две резервни колела.

Състав от превозни средства до 16 колела трябва да има три резервни колела.

Превозно средство с повече от 16 колела трябва да има четири резервни колела.

Когато колелата на ремаркето по вид и размер са различни от тези на автомобила влекач, то трябва да бъде снабдено с резервно колело.

Приложение № 4 към чл. 32д, ал. 1

 

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., предишно Приложение № 2 към чл. 32д, ал. 1 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

 

Лице

 

Гръб

Приложение № 5 към чл. 33, ал. 3

 

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г., предишно Приложение № 3 към чл. 33, ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

 

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 5

 

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г., предишно Приложение № 4 към чл. 33, ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

Приложение № 7 към чл. 30, ал. 2                                                                        (Ново - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

 

ДО

НАЧАЛНИКА НА

ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

ПРИ ГД "ОП"

ЧРЕЗ: НАЧАЛНИКА НА

"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

ПРИ ............................

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От фирма: ....................

БУЛСТАТ/ЕИК: ....................

Регистрирана по фирмено дело № ....................

на Окръжен съд ...................

Седалище и адрес на управление: ....................

....................

тел./факс .............................................................., e-mail адрес ....................

GSM: ....................

Адрес за кореспонденция ....................

Управител ....................

ЕГН ....................

....................

(име, презиме, фамилия)

 

Господин началник,

Моля да ни бъдат предоставени за ползване ....... комплекта временни табели с регистрационни номера за придвижване на автомобили, собственост на фирмата.

Фирмата е вносител/производител на нови автомобили от следните марки:

....................

Фирмата извършва търговска дейност с автомобили втора употреба от следните марки:

....................

Дневникът за завеждане на табелите ще се съхранява на адрес:

....................

За водене на дневника ще бъде упълномощен:

................................................

ЕГН ............................................, служител на фирмата.

Справка за временните табели с регистрационен номер ще може да се прави на   тел. .........................................

Запознат съм с реда и условията за ползване на табелите.

Прилагаме следните документи:

1. Копие от съдебното решение за регистрация на фирмата или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър.

2. Копие от карта за идентификация "БУЛСТАТ".

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал).

4. Копие от удостоверение за данъчна регистрация на фирмата.

5. Списък на регистрираните търговски обекти (автокъщи).

6. Копие на удостоверения за регистрация на търговските обекти.

7. Списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер.

8. Свидетелства за съдимост, декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия от трудов или граждански договор на лицата по предходната точка.

9. Декларация, че кандидатстващата фирма не е в производство по обявяване в несъстоятелност.

10. Документ, доказващ, че фирмата е вносител (производител) на автомобили от дадената(ите) марка(и) за Република България.

 

Дата: .........200.... г.

Управител:

 

(....................................)

 

(подпис, печат, име и фамилия)