МВР

ОД Русе

 

16 фев 2018

ТЕМАТА ЗА РИСКОВЕТЕ И ОПАСНОСТИТЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО И РЕАЛНОСТТА, ОТНОВО БЕ ДИСКУТИРАНА НА СРЕЩА МЕЖДУ ПОЛИЦИЯ И УЧЕНИЦИ

По инициатива на преподавателите от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ в Русе, старши инспектор Петър Ванев от ОДМВР – Русе се срещна отново с техни възпитаници, този път от 10 клас

 

 

 

 

Днес за втори път в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ в Русе гостува старши инспектор Петър Ванев, началник група в сектор „Противодействие на криминалната престъпност” в ОДМВР – Русе, за да разговаря по темата за сигурността във виртуалното пространство с ученици от 10 клас.

Срещата бе организирана по инициатива и покана от страна на преподаватели.

За разлика от по-малките им съученици от 8 клас, които присъстваха при предишната среща, този път аудиторията на 10-ти клас показа, както по-задълбочени знания по темата, така и по-голям интерес за това как да се предпазват от различните опасности в интернет, а и по-голямо любопитство към работата на органите на реда.

Старши инспектор Ванев запозна тийнейджърите с рисковете и последиците при споделянето на снимки или клипове в или чрез социалните мрежи, последвано от изнудване и компрометиране от недобросъвестни „приятели“ или потребители. Той даде примери с реални случаи, разследвани от полицията.

По време на срещата един от важните въпроси отново бе за предпазването на личните данни и поверителната информация в нета, как да се използват алгоритми за създаване на пароли, защо е необходимо да се защитават профилите в социалните мрежи и да не се дава достъп на други хора до тях, и как да се поддържа по-сигурна комуникация.

По-запалена дискусия предизвикаха темите за измамите чрез популярни интернет игри, при които например потребителите се карат да изпращат скъпо платени съобщения, за което част от децата бяха информирани, но други не.   

Важно място в разговорите с будните ученици намери и темата за споделянето с родителите, приятелите и преподавателите на това, което се случва в мрежата, както и положителните, и отрицателните последици от това.

Ст. инспектор Ванев акцентира също и на рисковете при споделяне в мрежата на местоположение, адреси и снимки от жилища, което може да доведе до извършване други криминални престъпления, като домови кражби.

В края той подчерта, че както учениците, така и родителите им винаги могат да се обърнат към служителите на реда за съвет или помощ, защото той и неговите колеги в Русе полагат усилия да следят за потенциалните заплахи за сигурнастта, да ги предотвратяват и да им противодействат.

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" – РУСЕ ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА ​


 

 

РДПБЗН-Русе осъществява дейността си чрез:

6 районни служби ПБЗН /две в гр. Русе и по една в градовете Бяла, Ветово, Сливо поле и Две могили/;

Сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност";

Сектор "Специализирани оперативни дейности";

Сектор "Превантивна и контролна дейност" и

Сектор "Административен". 

Съгласно МЗ 8121з-1011/24.08.2015 г., допълнена със заповед 8121з-28/13.01.2016 година, сектор "Специализирани оперативни дейности" обслужва освен територията на област Русе и териториите на областите Силистра и Разград и на общините Търговище, Попово и Опака от област Търговище.

 

 

 

Анализ за дейността на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Русе
през 2017 година

 

 

Защита при бедствия, пожари, аварии и други произшествия. През 2017 г. звената за ПБЗН са реагирали на общо 1252 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 842 пожара.
Пожарите с  преки материални щети са 253 броя, от които: 106 бр. в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 77  бр. в  транспортни средства; 24 бр. в спомагателни, временни или паянтови постройки; 14 бр. в  съоръжения на открито; 7 бр. в  промишлени обекти; 1 бр. в  горски територии; 1 бр.  в  полски (извън урбанизираните) територии и 23 бр. в  други отрасли.
Без нанесени материални щети са възникнали 589 пожара, от които: 109 бр. в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 184 бр. в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 26 бр. в стърнища; 156 бр. в отпадъци; 61 бр. в  комини; 53 бр. други. Извършени са 263 бр. аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 188 бр. техническа помощ; 29 бр. катастрофа с транспортни средства; 18 бр. инцидент с опасни вещества и материали; 11 бр.  оказване помощ на пострадали граждани; 6 бр. оказване на помощ, издирване и/или спасяване; 5 бр. бедствие; 4 бр. авария; 2 бр. битов/промишлен инцидент.
Лъжливите повиквания са 44 бр. Помощ на други РСПБЗН – 74 бр. Дежурства с пожарна техника – 29 бр. 
През годината при пожари са загинали 5 човека, а пострадалите са  13. 
Най-голям е делът на възникналите пожари в жилищата и личните стопанства на гражданите - 117 броя.

 

Превантивна дейност и контрол. За организиране и координиране действията за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия, в РДПБЗН-Русе е създадена организация за оказване на  методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия. Такава помощ през 2017 г. е оказана при разработването и/или актуализацията на: Областния план за защита при бедствия на област Русе, в частта “Ледоход по р. Дунав”; Общинския план за защита при бедствия на Община Сливо поле; Външни аварийни планове на обектите с висок рисков потенциал извършващи дейност на територията на общините Бяла, Русе и Ценово.  Съгласувани са също и външните аварийни планове на седем обекта с ВРП.

 

Обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволците и населението. През годината е извършено обучение общо на 4271 деца и ученици, като са проведени 100 занятия в центъра за обучение на РДПБЗН – Русе - 2844 ученици от 1 до 9 клас. В 29 училища от областта, съгласно утвърден график, са проведени комплексни теоретико-практически занятия с участието на 1379  ученици от десетите класове.  Проведени са занятия - открити уроци (квалификационна дейност) от инспектори от РДПБЗН - Русе в детски градини с деца и учители. Проведени са и две методически занятия с учители от детски градини във връзка с провежданите от тях занятия в учебни ситуации по защита на населението. Оказано е съдействие и експертна помощ от служители от ДПК и ПК на директори на детски и учебни заведения за изработване на образователни материали с насоченост за действия при бедствена ситуация, и при проведени  занятия и учебни евакуации.

През април и май се проведе областния кръг на Националния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата" с участие на рисунки на 105 деца и ученици от 12 детски градини и училища, и ученическото състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации", с  участие на 21 отбора - 84 състезатели от 21 училища от област Русе. Областен първенец е отборът на СУ "Панайот Волов" гр. Бяла, който участва в републиканския кръг на състезанието през юни. Оценката за проведените мероприятия е, че те допринасят за повишаване на знанията и уменията за адекватни действия при бедствия и извънредни ситуации. След провеждане през октомври на националния етап на конкурса за детска рисунка "С очите си видях бедата" сред отличените и наградени деца са и двама участника от област Русе.

  

Държавен противопожарен контрол. Ивършените контролни проверки през 2017 г. са 897, а при тематични проверки са били проверени 601 обекта. 96 обекта са проверени при съвместни действия с други контролни органи (ОДМВР-Русе, Регионална дирекция на горите – Русе, Инспекцията по технически надзор – Русе, Инспекция по труда – Русе, Областна администрация – Русе, общински администрации, РДНСК - Северен централен район и др.).

Издадените писмени разпореждания за изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност през отчетната година са 364 броя. Съставени са 77 констативни протокола. За осигуряване на пожарната безопасност в хода на жътвената кампания са извършени  279 проверки за допускане на земеделска техника до участие в кампанията (270 за 2016 г., 292 за 2015 г., 287 за 2014 г. , 284 за 2013 г. и 271 за 2012 г.). В тазгодишната кампания по прибиране на реколтата  е възникнал един пожар, при който са унищожени два декара посеви от общо засети 610 155 дка житни култури.

За констатирани нарушения на противопожарните правила са съставени 43 броя АУАН, за които са издадени 41 броя наказателни постановления (НП) , което е с 78% повече от 2016 г. (23 броя).

През отчетния период са наложени четири броя констативни акта за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти и съоръжения.

През 2017 г. са постъпили 142 искания за издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност. По тях са издадени 133 становища и девет решения за отказ. Служителите от направление ДПК са взели участие в работата на 103 експертни съвета по устройство на територията; извършили са контролни проверки на 34 строежа, а 43 са проверени тематично в процеса на изграждането им. Взели са участия в 85 държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строеж.

Във връзка с осъществявания контрол по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) са извършени общо 204 проверки. 97 проверки са в потенциално рискови обекти: 28 проверки на язовирите в областта; 4 на хвостохранилища; 8 в обекти с източници на йонизиращи лъчения и 57 проверки в обекти, работещи с и съхраняващи опасни химични вещества и смеси.

Проверки на обекти по чл. 36 от ЗЗБ (сгради за обществено обслужване) – извършени 45 броя; за контрол по изпълнението на дадени предписания по чл. 89 от ЗЗБ - 19 броя; и други - 27 броя. Служителите са участвали още и при проверки в рамките на междуведомствени комисии, както и в експертни съвети за одобряване на устройствен план.
За повече информация и статистика, можете да разгледата прикачената към новината презентация. 


15 фев 2018

РУСЕНСКИ ПОЛИЦАИ ЗАЕХА ТРЕТО МЯСТО НА СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО

Състезанията по джу джицу и специална защита за сили на правоохранителните органи се проведоха в гр. Разлог

 


 

В края на изминалата седмица в гр. Разлог се проведе Световно първенство по джу джицу и специална защита за сили на правоохранителните органи. В състезанията са се включили отбори от над 10 държави.

От българска страна е участвал и отборът на ОДМВР – Русе, в състав Александър Йорданов и Светослав Бодуров.  Русенските полицаи са заели трето място в състезанието, след като са успели да надвият състезателите на Италия.

Припомняме, че през изминалата 2017 г. тимът Йорданов - Бодуров зае І-во място на Национален преглед по Полицейска лична защита, а на годишните награди на Спортната асоциация на МВР бе отличен в категорията „Индивидуални спортове – мъже“.

 

12 фев 2018

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО