МВР

ОД Русе

 

Административни услуги

 

logo_AO

 

 

Информация за предоставяне на административни услуги

Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Русе

Адрес: 7000  гр. Русе,  бул. “Ген. Скобелев” № 49

Телефони:

Деловодство: 082-882226 ;

Звено за административни услуги: 082-882502

e-mail: [email protected]

Работно време на деловодството на РДПБЗН - Русе:

08:30 ч. до 17:00 ч.


 

Харта на клиента на МВР

 

Видове административни услуги

№ по ред Наименование на администра-тивната услуга № на услугата по   Административен  регистър Законово  основаниеСрок за извършване Бланка за заявление (искане) Начин на подаване на документа Форма за предоста-вяне на админи-стративната услуга Такса за административната услуга
1. Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

449

чл. 125, ал. 1, т. 10 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.) Искане сертификат На място Писмена - сертификат Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
2. Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност 987 чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.), във връзка с чл. 143 от ЗУТ (ДВ 1/2001 с изм. и доп.)  Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.) Искане становище 2 На място Писмена - становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
3. Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация 1305 чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.) Искане становище 3 На място Писмена - становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
4. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност 1528 чл. 18, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.)  
Искане удостоверение
На място Писмена - удостовери-телен документ Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
5. Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност 988 чл. 129, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 130, ал. 4 от ЗМВР Заявление търговец
 
Допълни-телна информация
На място Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
6. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН 1773 чл. 18, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.) Искане дубликат На място Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
7. Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт 2997Чл. 125, ал. 1, т. 10 от ЗМВР и чл. 33, ал. 1, т. 3 от  Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г.  (ДВ 100/2014 с изм.) за реда за осъществя-ване на държавен противопожарен контрол Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.)  Искане становище 7 На място Писмена - становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)

 

Използвани съкращения:

ПБЗН - Пожарната безопасност и защита на населението;

ЗМВР - Закон за Министерството на вътрешните работи;

ЗУТ - Закон за устройство на територията;

АПК - Административнопроцесуален кодекс;

ДВ - Държавен вестник

 

Правила за административно обслужване

 

Анкетна карта

 

INFORMATION on the provision of administrative services

 

Организация на дейността за работа при получаване на заявления за достъп до обществена информация

 

Заявление за достъп до обществена информация

 

Разходи при предоставяне на обществена информация