МВР

ОД Русе

 

Сектор "Превантивна и контролна дейност"

Началник сектор:
Длъжността е вакантна.
Инспектор в сектор ПКД, телефон: 082-882292

Група "Превантивен контрол и превантивна дейност"
Началник група:
Старши инспектор Ивелин Димитров, телефон: 082-882510

Инспектори по защита на населението, телефон: 082-882513