МВР

ОД Русе

 

Сектор "Специализирани оперативни дейности"

Началник сектор:
Главен инспектор Антон Богданов

Дежурен - телефон: 082-882465