МВР

ОД Русе

 

30 юни 2018

Отчет за дейността на Регионалната комисия по правата на човека и полицейската етика

ОТЧЕТ

ОТНОСНО: Дейността на Регионалната комисия по правата на човека и полицейската етика при ОДМВР-Русе през 2017 година.

Съгласно План за дейността на Постоянната комисия по правата на човека и полицейската етика в МВР- през 2017год. в ОДМВР Русе е извършено следното.

Утвърждаването на етични норми на поведение и спазване на човешките права в ежедневната полицейска дейност е един от основните приоритети в работата на ръководството на ОД на МВР - Русе и на определената със заповед № 336з-177/08.02.2016г. на Директора на ОДМВР-Русе Регионална комисия по правата на човека и полицейската етика.

Дейността на РКПЧПЕ при ОДМВР-Русе беше насочена към изпълнение на мероприятия, осигуряващи изпълнението на следните задачи.

1.УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ЕТИЧНИ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ И СПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ЕЖЕДНЕВНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР.

По отношение на създадената организация и водене на необходимата документация, по задържане на лица в ОДМВР Русе:

Директорът на ОДМВР Русе е издал заповед №336з-106/20.01.2017год. за определяне реда за настаняване на задържани лица в помещенията на звено конвой и охраната им в сградата на ОДМВР Русе от служители на Първо и Второ РУ Русе, при спазване изискванията на Инструкция № 8121з-78/24.01.2015 год. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР.

Тъй като цитираните районни управления не разполагат със собствени помещения за задържани лица, в т. 2 на заповедта са възложени задължения на държавните служители от групите OOP и ТП в Първо и Второ РУ Русе и Г1И и Мл.ПИ в участъците към тях, след разпореждане на оперативния и/или мл. оперативен дежурен на ОДМВР Русе да осъществяват охрана на задържани лица в помещението на звено „Конвой".

В допълнение към горното, в ОДМВР Русе, РУ Бяла, РУ Две могили, РУ Ветово и РУ Сливо поле е изготвена следната документация:

- Заповед № 336з-95/19.01.2017 г. на директора на ОДМВР Русе за определяне на служител от конвойно звено-Русе, отговорник по контрола на дейностите по закупуване на храна за задържаните лица. Заповедта е отдадена съобразно разпоредбите на Инструкция № 8121з-78/24.01.2015 г. и заповед № 8121з-774/01.07.2015год. на министъра на МВР за осигуряване храна на лица, временно пребиваващи в структурите на МВР;

- Заповед № 3-7425/19.11.2014 г. на директора на ОДМВР Русе за определяне помещение в структурните звена на ОДМВР Русе за изтърпяване на административното наказание „задържане в структурното звено на МВР" по УБДХ и осигуряване на охраната им, на основание чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Указ № 904/2004 г. за борба с дребното хулиганство и с цел осигуряване на условия за изпълнение решенията на Русенски и Беленски районен съд.

Съгласно т. 1 от заповедта, лицата от общините Русе, Сливо поле, Ветово и Две Могили, на които е наложено административно наказание „задържане в структурното звено на МВР" се настаняват в помещения на звено „Конвой" при ОДМВР Русе;

В РУ Бяла, РУ Две могили, РУ Ветово, РУ Сливо поле и звено "Конвой" са изготвени следните документи:

- Указания за изпълнение на ППД за охрана на обект пост-"Помещения за задържане". Указанията уреждат реда, длъжностните задължения и действия на полицейските служители в усложнена обстановка при осъществяване охрана на задържани по чл. 72 от ЗМВР лица;

- Указания за извършване на ППД и задължения по охрана на задържани лица в "Помещения за задържане" осъществявани в медицинско заведение - ПОСТ в УМБАЛ - Русе и БАЛ гр. Бяла. Указанията са съгласувани с директора на УМБАЛ Русе и БАЛ гр. Бяла, съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Инструкция № 8121з-78/2015 г., с които указания се урежда възможността задържаното лице да получи лекарска помощ извън случаите на спешна медицинска помощ;

- Указания за действие при кризисна ситуация в "Помещения за задържане";

- Протоколи за извършени охранителни обследвания и оценка надеждността на системите на обект -"Помещения за задържане";

По линия на задържани лица в структурните звена се води следната документация:

- Книга за задържани лица;

- Книга за иззетите, получените и разходваните суми за задържаните лица;

- Книга за инспекции;

- Списък с дежурни адвокати;

- Правилник за вътрешния ред в помещенията, определени за настаняване на лица с наложено административно наказание „задържане" в структурното звено на МВР", създаден на основание чл. 19, ал. 2 от Правилника за прилагане на Указ 904/2004 г. за борба с дребното хулиганство.

В структурните звена на ОДМВР Русе през 2017год. са били задържани общо 209 лица в помещенията за задържане на лица.

В ОДМВР Русе към настоящия момент няма сключени споразумения с неправителствени организации за извършване на гражданско наблюдение над помещенията за настаняване на задържани лица и не са извършвани проверки на състоянието на определените места за изпълнение на наложените от районните съдилища административни наказания "Задържане в структурните звена на МВР".

Във връзка с подобряване организацията на работата и повишаване ефективността от дейността на "Охранителна полиция" в РУ при ОДМВР Русе и в изпълнение на заповед с рег. №336з- 108/20.01.2017г. на Директора на ОДМВР Русе група служители от отдел „Охранителна полиция" при ОДМВР Русе извършиха проверки през 2017год. на място по организацията и изпълнението на охранителната дейност от структурите на „Охранителна полиция" в ОДМВР включително и по линия на задържани лица, като за резултата от извършената проверка са изготвена справки, в които е отразено създадената организация в структурните звена в ОДМВР Русе, по линия на задържане на лица.

В плановете за провеждане на тематично обучение на служителите на МВР с полицейски правомощия за повишаване на квалификацията по отношение на задържането на лица, изготвяне на заповеди за задържане, конвоиране и др., с цел недопускане нарушения са включени и теми от Инструкция № 8121з-78/2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР.

Създадена е организация и по време на ежедневните инструктажи на-служителите от ГООР да се обучават служителите, чрез задаване на контролни въпроси, да се заостря вниманието на служителите по отношение законосъобразното и вежливо отношение с гражданите, както и спазването на реда за употреба на оръжие и помощни средства.

Особено внимание се обръща при планиране провеждането на полицейските операции, предварително провеждане на инструктажи по отношение на задържането на лица (прецизност, употреба на оръжие, помощни средства и физическа сила при необходимост и при предвидените в ЗМВР случаи).

II. РАБОТА НА ПОЛИЦИЯТА С УЯЗВИМИ ГРУПИ (жертви на домашно насилие, малолетни и непълнолетни, хора с увреждания, малцинства и др.)

Във връзка с реализирането на плана за действие по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012г.-2020г.) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г." Със заповед № з- 7089/04.11.2014 год. в ОДМВР Русе е създадена организация с оглед превенция на правонарушенията и ефективно реагиране на получени сигнали за извършени престъпления и нарушения на обществения ред, в райони с компактно ромско население.

При провеждането на ежедневните инструктажи на служителите осъществяващи ППД се акцентира на правилните тактически действия на полицейските служители при получен сигнал за нарушение на обществения ред в квартали с компактно ромско население.

С цел повишаването на познанията и подготовката на полицейските служители за работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека, в изпълнение на Наредба рег. № 8121з-433/16.03.2017г., за професионалното обучение на служителите от МВР, по специализирана подготовка в РУ са планирани теми свързани с проблемно ориентирания подход за решаване на проблемите на сигурността в мултиетническа среда и проблеми при обучението на ромите и интегрирането в обществото на подрастващите.

През 2017год. в РУ при ОДМВР Русе в рамките на (2 часа месечно) са проведени общо 36 (тридесет и шест) занятия със служителите, на които са присъствали общо 165(сто шестдесет и пет) полицейски служители от РУ.

На проведените занятия са разгледани следните теми:

- Тактика на действие на ПС при посещаване на инциденти с участието на роми;

- Подходи и модели за работа при превенцията на престъпленията извършвани от роми;

- Работа на ПС в населени места с преобладаващо ромско население;

- Анализ на престъпленията извършвани от роми;

- Подходи и модели за работа при превенцията на престъпленията извършвани от роми;

- Работа на ПС в населени места с преобладаващо ромско население;

- Ромска декада;

- Интеграция на ромите;

- Работа в мултиетническа среда;

През посоченият период в населените места на територията обслужвана от ОДМВР Русе не са възниквали групови нарушения на общественият ред или други тежки престъпления в районите с компактно ромско население.

В изпълнение на сключено споразумение за сътрудничество и взаимодействие между МВР и МТСП - Агенция за социално подпомагане и Агенцията по заетостта и утвърдената в тази връзка план програма за сътрудничество и взаимодействие с териториалните им структури на тримесечие от РДСП Русе в ОДМВР Русе се получават списъци за категории лица с увреждания и тежко болни, обект на социално подпомагане по реда на Закона за социалното подпомагане, регистрирани бездомни лица, регистрирани лица освободени от местата за лишаване от свобода, самотно живеещи лица в над трудоспособна възраст обект на социално подпомагане по реда на Закона за социалното подпомагане.

Списъците се изпращат на началниците на РУ за запознаване на служителите обслужващи населените места за актуализиране на водената от тях документация и осъществяване на превантивна дейност с рисковите групи.

Изображения

 30 юни 2018 | 10:51