МВР

СДВР

 

Указания по отношение на ППС с газови уредби

23 яну 2014

Във връзка с предстоящото влизане в сила (от 02.03.2014г.) на разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Наредба № Н-3/18.02.2013г., уведомяваме собствениците на МПС с допълнително монтирани газови уредби, че:

   При представяне в пунктовете на пътна полиция на регистрирани ППС за промяна в регистрацията и същите са дооборудвани с уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се извършва промяна в регистрацията на ПС по реда на чл. 15 от Наредба № I-45/2000г. като в изпълнение на т. 8 се приема представянето на паспорт, протокол или друг документ удостоверяващ монтирането на газова уредба на представеното ППС.

   След представяне на някой от посочените документи се извършва промяна в регистрацията (промяна на вида на горивото) и се издава ново свидетелство за регистрация с отразен съответния вид гориво.

От 01.01.2012 г. до 01.03.2013 г. нямаше регламентация по отношение автомобилните газови уредби, поради което в случай на невъзможност от представяне на посочените по-горе документи се изисква декларация от собственика.

   От ИААА са поети ангажименти за спешна промяна на разпоредбите на чл. 26, ал. 3, 4, 5, 6 и 7 от Наредба № Н-3/18.02.2013 г., както и регламентирането на гратисен период за собствениците на МПС с монтирана газова уредба  преди влизане в сила на наредбата. Предвижда се удостоверяването на допълнително монтирани газови уредби в МПС да се извършва от пунктовете за периодичен технически преглед.

   Новите разпоредби от 02.03.2014 г. в Наредба № Н-3/18.02.2013г. по отношение монтирането на газови уредби на автомобилите и тяхната последваща проверка ще касаят само ППС, които се дооборудват с газови уредби след влизане на изискванията в сила.

   Няма да се налагат санкции на собственици на ППС, които са оборудвали автомобилите си с газови уредби преди влизане на новите изисквания в сила и притежават валиден документ за преминат първоначален или периодичен технически преглед.

 

 

 

 28 юни 2017 | 15:46