МВР

СДВР

 

Български документи за самоличност

СТРУКТУРА:
Отдел “Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи се състои от:
- Група 01 “Административен контрол на български граждани”
- Група 02 “Персонализация на български документи за самоличност на български и чужди граждани”
- Звено “Адресна картотека”

 

АДРЕС:
Отдел “Български документи за самоличност” - гр. София, п.к. 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 48, телефон за връзка 982-33-16
Звено “Адресна картотека” - гр. София, ж.к. “Люлин”, бл. 464, вх. В
   

ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА “Български документи за самоличност”:

Звено БДС към 01 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1574, бул. “Шипченски проход” № 67,
телефон 982-71-83

Звено БДС към 02 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1202, бул. “Княз Борис І” № 215
телефон 982-08-17

Звено БДС към 03 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1309, ул. “Индже войвода” № 2
телефон 982-11-06; 982-10-74

Звено БДС към 04 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1421, ул. “Крум Попов” № 57
телефон 982-38-95; 982-42-35

Звено БДС към 05 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1504, ул. “Марин Дринов” № 4
телефон 982-70-29

Звено БДС към 06 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1618, бул. “Братя Бъкстон” № 5
телефон 982-17-15; 982-17-72

Звено БДС към 07 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1712, ул. “Свето Преображение” № 1
телефон 982-59-07

Звено БДС към 08 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1592, ж.к. “Дружба” бл. 40, ет. 3
телефон 982-53-18; 982-53-21

Звено БДС към 09 Районно управление при СДВР
гр. София, п.к. 1359, ж.к. “Люлин” бл. 464, вх. В
телефон 982-55-11; 982-55-03

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ БДС И ЗВЕНАТА БДС:
    от 08,30 ч. до 17,30 ч.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
    - Издаване на лични карти на български граждани.
    - Издаване на паспорти на български граждани.
    - Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация.
    - Издаване на свидетелство за управление на МПС на български граждани.

 

В Отдел “Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи, се приемат заявления за издаване на :
- лична карта и паспорт, с платена такса за експресна услуга (до 8 работни часа).
- български лични документи, издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България (бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

В звената БДС при 01 - 09 РУ СДВР, се приемат заявления за издаване на:
- лична карта и паспорт, с платена такса за бърза услуга (до 3 работни дни) и обикновена услуга (до 30 дни);
- свидетелство за управление на МПС само в случаите на подмяна поради изтичане срока на валидност и с платена такса за обикновена услуга.

НОРМАТИВНА УРЕДБА:
- Закон за българските лични документи
- Правилник за издаване на българските лични документи
- Инструкция № Із-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
- Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси

 

  I. ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА
  Лична карта се издава на български граждани и е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България. Българските граждани имат право да пътуват с лична карта през вътрешните граници на Република България с държавите - членки на ЕС, както и в случаите, предвидени в международни договори.
  Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години.
  Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни от:
    - навършване на 14-годишна възраст, за лицата пребиваващи на територията на Република България;
    - завръщането си в страната, за лицата пребиваващи в чужбина и навършили 14 години;
    - получаване на удостоверение за придобито или възстановено българско гражданство.
  Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни при:
    - изтекъл срок, повреждане, унищожаване, изгубване или открадване;
    - промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;
    - промяна на постоянния адрес.
  В случаите, когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.
  Срокът на валидност на издадена лична карта е:
    - 4 години - на лица от 14-годишна възраст до 18-годишна възраст;
    - 10 години - на лица от 18-годишна възраст до 58-годишна възраст;
    - безсрочни - на лица навършили 58-годишна възраст.   

 

ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА ЛИЧНА КАРТА.
  За да подаде заявление за издаване на лична карта, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР или РУ към СДВР по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.
  Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:
      - за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името; 
      - за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;
      - за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:
          > в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;
          > в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

     
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВА ЛИЧНА КАРТА СЕ ПРЕДСТАВЯТ И:
    - Документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. първата лична карта е безплатна);
    - Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението.

За подмяна на лична карта се представят:
    -  Лична карта (предоставя се при подаване на заявлението и за унищожаване при получаване на новата лична карта);
    - Документ за платена държавна такса.
 
  Издадената лична карта се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
 
    ОСОБЕНОСТ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА И ПОЛУЧАВАНЕТО Й НА:
    - непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението. Личната карта се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;
    - непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени за отглеждане в специализирани институции - подава се лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;
    - непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки, подава се лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ.

 

  II. ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ:
  Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани. Издава се със срок на валидност 5 години.
     
  След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.
 
  В случаите, когато паспортът е изгубен, откраднат, повреден или унищожен, българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни.
  Заявление за нов паспорт може да бъде подадено и преди изтичане на срока на валидност на паспорта.
 
    ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА ПАСПОРТ 
  За да подаде заявление за издаване на паспорт, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР или РУ при СДВР по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние.
  Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:
     - за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;
     - за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;
     - за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:
        > в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;
        > в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.
    
    ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВИ ПАСПОРТ СЕ ПРЕДСТАВЯТ И:
     - Документ за платена държавна такса;
     - Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението на лица до 18 г.

    ЗА ПОДМЯНА НА ПАСПОРТ СЕ ПРЕДСТАВЯТ:
     - Паспорт (предоставя се за унищожаване при получаване на новия паспорт);
     - Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението на лица до 18 г.
     - Документ за платена държавна такса;

  Паспортът се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лицето, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
 
  ОСОБЕНОСТ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА ВЪЗРАСТ ДО 18 ГОДИНИ:
  При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители. Заявлението се подава от:
      - родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;
      - лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.
  При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно или се представят някои от следните документи:
     1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
     2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
     3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със Закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;
     4. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите.
  При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, се представят някои от следните документи:
     1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;
     2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.
  Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

 

  III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА МВР:
  Звената БДС при СДВР предоставят данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи. Те се дават в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители. Заявлението се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
  При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел 7 от Тарифа‭ № ‬4‭ ‬за таксите,‭ ‬които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Поименният документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).
Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.
  Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица, се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

 

ТАКСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ
 
- Такси за издаване на български лични документи съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси:
 
ЛИЧНА КАРТА: Обикновена услуга /ОУ/ - до 30 дни, Бърза услуга /БУ/ - до 3 работни дни, Експресна услуга /ЕУ/ - до 8 раб. часа
Издаване на първа лична карта на лица от 14 до 16 г. - без такса за ОУ, БУ и ЕУ
Издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г. - 13 лв. за ОУ, 26 лв. за БУ, 65 лв. за ЕУ
Издаване на лична карта на лица от 18 до 58 г. (с валидност 10г.) - 18 лв. за ОУ, 36 лв. за БУ, 90 лв. за ЕУ
Издаване на лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна) - 11 лв. за ОУ, 22 лв. за БУ, 55 лв. за ЕУ
Издаване на лична карта на лица над 70 г. - без такса за ОУ, БУ и ЕУ
Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 2 лв. за ОУ, 4 лв. за БУ, 10 лв. за ЕУ

 

ПАСПОРТ     
Издаване на първи паспорт на лица до 14 г. - 10 лв. за ОУ, 20 лв. за БУ, 50 лв. за ЕУ
Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г. - 20 лв. за ОУ, 40 лв. за БУ, 100 лв. за ЕУ
Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 г. - 40 лв. за ОУ, 80 лв. за БУ, 200 лв. за ЕУ
Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г. - 20 лв. за ОУ, 40 лв. за БУ, 100 лв. за ЕУ
Издаване на паспорт на лица над 70 г. - 10 лв. за ОУ, 20 лв. за БУ, 50 лв. за ЕУ
Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв. за ОУ, 6 лв. за БУ, 15 лв. за ЕУ
 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС: Обикновена услуга до 30 дни /ОУ/, Бърза услуга до 10 работни дни /БУ/
Издаване на СУМПС на лица до 58 г. - 25 лв. за ОУ, 50 лв. за БУ
Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г. - 11 лв. за ОУ, 22 лв. за БУ
Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв. за ОУ, 6 лв. за БУ
Издаване на СУМПС на лица над 70 г. - без такса за ОУ и БУ
Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС - 2 лв.

 

- Такси за предоставяне на данни от информационните фондове на МВР за български граждани:
   
Удостоверение за издадени български лични документи и тяхното ползване - поименния документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искане за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).
 
Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време - поименния документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искане за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

 

БАНКОВА СМЕТКА НА СДВР:
BNBG BGSD БНБ - ЦУ - София BG97 BNBG 9661 3100 1570 01

 

   Таксите могат предварително да се заплатят чрез интернет банкиране, във всяка банка по предоставената сметка на СДВР, в Български пощи, на каса на Централна Кооперативна Банка в салона на отдел БДС при СДВР, на касите на СИБАНК в салоните на териториалните звена БДС към 01 - 09 Районно управление при СДВР и чрез ПОС-терминално устройство на СИБАНК в отдел/звена БДС - СДВР.

 

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4