МВР

ОД Шумен

 

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ОДМВР Шумен за 24 месеца”

14 авг 2017

Дата на създаване на електронната преписка: 04.09.2017 г.

Способ за възлагане: процедура „Публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП

Пореден номер на преписката:2 / 2017 г.

 16 януари 2018 | 16:50