МВР

ОД Шумен

 

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ОДМВР Шумен, за срок от 24 месеца“

26 юни 2019

Номер в профила на купувача: 2/2019

Номер в РОП: 02033-2019-0002

Дата на създаване на електронната преписка: 12.07.2019г

Способ за възлагане: публично състезание по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: 05.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти: 07.08.2019г. в 13.30 часа

Прикачени документи Документация   (rar - 5,15MB) - 12 юли 2019 15:59
Протокол №1 на Комисията   (pdf - 1,57MB) - 09 авг 2019 10:35
Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 95,00KB) - 19 авг 2019 15:54
Протокол № 2 на Комисията   (pdf - 474,00KB) - 04 сеп 2019 14:31
Протокол № 3 на Комисията   (pdf - 519,00KB) - 04 сеп 2019 14:35
Протокол № 4 на Комисията   (pdf - 388,00KB) - 04 сеп 2019 14:37
Общ протокол на Комисията   (pdf - 527,00KB) - 04 сеп 2019 14:39
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 220,00KB) - 04 сеп 2019 14:40
Договор   (pdf - 1,97MB) - 21 окт 2019 14:47
Техническа спецификация   (pdf - 3,18MB) - 21 окт 2019 14:49
Техническо предложение на изпълнителя   (pdf - 613,00KB) - 21 окт 2019 14:50
Ценово предложение на изпълнителя   (pdf - 277,00KB) - 21 окт 2019 14:52
Гаранция за изпълнение   (pdf - 55,00KB) - 21 окт 2019 14:54
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 891,00KB) - 21 окт 2019 14:56

 21 октомври 2019 | 14:57