МВР

ОД Шумен

 

„Периодични доставки по спецификации на възложителя на природен газ за отопление на административни сгради – публична държавна собственост, в гр. Шумен, стопанисвани от ОДМВР Шумен, в две обособени позиции“

11 авг 2017

Дата на създаване на електронната преписка:14.08.2017 г.

Способ за възлагане: процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал. 1, т.3, буква „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Пореден номер на преписката: 1 / 2017 г.

Прикачени документи Документация природен газ.rar   (rar - 1,51MB) - 14 авг 2017 16:27
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 2,29MB) - 18 окт 2017 15:17
Договор за доставка на природен газ за Позиция_1   (pdf - 4,34MB) - 18 окт 2017 15:26
Договор за доставка на природен газ за Позиция_2   (pdf - 4,31MB) - 18 окт 2017 15:28

 18 октомври 2017 | 15:28