МВР

ОД Шумен

 

„Периодични доставки по спецификации на възложителя на природен газ за отопление на административни сгради – публична държавна собственост, в гр. Шумен, стопанисвани от ОДМВР Шумен, в две обособени позиции“

11 авг 2017

Дата на създаване на електронната преписка:14.08.2017 г.

Способ за възлагане: процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал. 1, т.3, буква „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Пореден номер на преписката: 1 / 2017 г.

 30 януари 2020 | 15:41