МВР

ОД Шумен

 
Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация

Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти иили поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност (съществуващ строеж)