МВР

ОД Силистра

 

Необходими документи за закупуване на бойно оръжие

•Заявление по образец – Приложение № 10;
•Декларация по чл. 98 от ЗОБВВПИ - Образец;
•Свидетелство за съдимост;
•Служебна бележка от Национална Следствена Служба, удостоверяваща, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
•Медицинско удостоверение от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;
•Ксерокопие на удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
•Ксерокопие на диплома за завършено най малко основно образование;
•Ксерокопие на лична карта;
•Документ за платена държавна такса – 20 лв. за закупуване на бойно оръжие – по сметка ОДМВР-Силистра.