МВР

ОД Силистра

 

Необходими документи за издаване на удостоверителен документ за притежаване на газово, сигнално и пневматично оръжие

За издаване на удостоверителен документ за притежаване на газово, сигнално и пневматично оръжие се представят следните документи:

Заявление по образец;
Ксерокопие на удостоверението за придобиване или фактурата;
Ксерокопие на лична карта.