МВР

ОД Силистра

 

Подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на огнестрелно оръжие за физически лица

За подновяване на срока на разрешението за съхраняване и носене на огнестрелно оръжие гражданите следва да подадат в служба КОС при съответното РУ заявление, към което се прилагат:
• свидетелство за съдимост;
• документ от Национална следствена служба удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• медицинско свидетелство от лечебно заведение удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;
• копие от удостоверението за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
• копие на лична карта; 
• документ за техническа годност на оръжието;
• документ за платени държавни такси за съхранение и носене (по 20 лв. за физически лица).
 
Притежателите на ловно оръжие освен горепосочените документи трябва да представят и копие от ловен билет, заверен за съответната година и заверена членска карта, а притежателите на ловни карабини и удостоверение за подборно ловуване. От тях не се изисква копие от удостоверението за завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие.