МВР

ОД Силистра

 

Задължения на гражданите

 

Някои от основните задължения на българските граждани, съгласно Закона за българските лични документи и Правилника за неговото прилагане са:

• Всеки български гражданин, живущ на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаване на лична карта.
• При загубване, кражба или унищожаване на български документ за самоличност, гражданите са длъжни в срок от три дни да заявят това в най – близката служба на МВР, консулска служба или посолство на Р България, като подадат декларация по образец. (pdf - 23k)
• В случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, повредена, открадната или унищожена, лицето е длъжно в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
• Гражданите са длъжни да върнат паспортите си на органа, който ги е издал, в тримесечен срок след изтичане на тяхната валидност или отпадане на основанията за издаването или ползването им.
• Никой няма право да дава или приема в залог, както и да използва или преотстъпва български личен документ на друго лице.
• Документите за самоличност се съхраняват от лицата, на чието име са издадени или от родителите, настойниците или законовите представители на малолетни и поставени под запрещение лица.
• Гражданите, притежаващи български документи за самоличност, са длъжни да ги пазят от изгубване, унищожаване или повреждане.
• Гражданин, намерил чужд документ за самоличност, е длъжен да го предаде на органите на МВР.
• При промяна на име, ЕГН, постоянен адрес, пола и гражданството или при настъпили трайни изменения на образа, гражданите са длъжни в едномесечен срок да подадат заявление за снабдяване с нови документи за самоличност.
• Всеки български гражданин има право да притежава само един валиден документ от вид.
• При издаване на нов документ за самоличност стария се връща.
• Българските граждани, притежаващи документи за самоличност, издадени от друга държава, са длъжни в срок от 60 дни от придобиването им да уведомят писмено компетентните български органи.