МВР

ОД Силистра

 

Издаване на документи за самоличност на български граждани

Заявления за издаване на документи за самоличност на български граждани се приемат в група "Български документи за самоличност" при ОДМВР-Силистра, както и в съответните звена на РУП-Дулово и РУП-Тутракан.

Комплекс от услуги се извършва на едно гише. На гражданите се предоставят безплатно разпечатани от системата заявления с попълнени актуални данни по гражданско състояние. Заявителят извършва проверка и отразява с отметки "вярно" / "невярно" попълнените в заявлението данни, попълва празните полета, нанася съответните корекции и подписва документа.

В заявлението гражданинът може да посочи и данните на лице, което да получи готовия документ.

На място, при подаване на заявлението, се правят снимките за документите, както и снемането на пръстови отпечатъци за паспорт.

Към заявлението за издаване на лична карта се прилагат:

 • Удостоверение за постоянен адрес - издава се от общината (кметството) по постоянен адрес; изисква се само при издаване на първа лична карта или при промяна на постоянния адрес;
 • Удостоверение за раждане - изисква се само при издаване на първа лична карта, при промяна на имена, ЕГН и месторождение;
 • Предишен документ за самоличност  - ако има такъв;
 • Документ за платена такса по сметка на ОДМВР-Силистра;
 • Удостоверителен документ - при промяна на персоналните данни; издава се от съответната община, съд или РУ ГРАО.

 

Към заявлението за издаване на паспорт се прилагат:

Лична карта;
 • Предишен паспорт;
 • Документ за платена такса по сметка на ОДМВР-Силистра;
 • Удостоверителен документ за лица под 18 г.

 • Българските лични документи съдържат следните задължителни лични данни: имена; дата на раждане; ЕГН; пол и гражданство. Паспортът, военната карта за самоличност, разрешението за пребиваване съдържат и биометрични данни.

  Заявлението за издаване на документ за самоличност се подава лично в звеното „Български документи за самоличност” при ОДМВР-Силистра или в РУП по постоянен адрес; подписва се лично в присъствието на упълномощено длъжностно лице, което снема и биометричните данни. Не се снемат биометрични данни – пръстови отпечатъци, на деца до 12-годишна възраст и на лица с физическа невъзможност за снемане на пръстови отпечатъци.

  Заявление за издаване на български документи за самоличност може да се подава по електронен път когато: на лицето е издаден български документ по заявление, подадено лично до две години преди датата на подаване на сегашното заявление; лицето притежава валидно удостоверение за електронен подпис; на лицето са снети необходимите биометрични данни.
  Не се допуска подаване на заявление за издаване на български личен документ по електронен път при промяна на името, ЕГН, пол, гражданство или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.


  Документът за самоличност се получава лично, а по изключение когато заявлението е било подадено лично – от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чийто данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
  При подаване на заявление за издаване на лична карта лицата до 18 г. трябва да бъдат придружени от единия родител, а при издаване на паспорт – от двамата родители.


  При ползване на бърза и експресна услуга заявления се приемат само в звеното „Български документи за самоличност” при ОДМВР-Силистра.


  Документите на  лица под 18 години се получават от техните родители и настойници или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чийто данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.