МВР

ОД Силистра

 

Издаване на документи за самоличност на български граждани, живеещи в чужбина

Българските граждани, живеещи в чужбина, подават заявление за издаване на документ за самоличност  в дипломатическото представителство на Република България в съответната държава, в която пребивават.
      
При подаване на заявлението се представят следните документи:

  • Документ за платена такса в размер, определен в Тарифа 3 за таксите, събирани в МВнР;
  • Удостоверителни документи по гражданското състояние на лицето, потвърждаващи данните в заявлението.


За постоянен адрес в заявлението се посочва адресът в Република България, където лицето е вписано в регистрите за население, а за настоящ адрес -  адресът в чужбина.

В дипломатическите и консулските представителства на Република България, в които са създадени необходимите технически възможности, се снемат цифрови пръстови отпечатъци, снимка и подпис на заявителя.

По искане на български граждани консулското длъжностно лице може да удостовери неговия подпис и снимка върху заявлението за издаване на паспорт и/или лична карта. В този случай заявлението се подава в дирекция БДС – МВР, от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно.

Документът за самоличност се издава в срок до 90 дни и се получава в дипломатическото представителство на Република България.