МВР

ОД Силистра

 

Проектиране и авторски надзор на обект: „Укрепване конструкцията на сградата на сектор Пътна полиция при ОДМВР - Силистра”

26 юли 2017

Възложител на настоящата поръчка е директорът на Областна дирекция на МВР – Силистра, с административен адрес: гр. Силистра, бул. “Македония“ № 144;

Интернет адрес на Възложителя: http://www.mvr.bg/silistra

Интернет адрес на Профила на купувача на Възложителя:

http://www.mvr.bg/silistra/дирекцията/профил-на-купувача

Интернет адрес на документацията по обявата:

http://www.mvr.bg/silistra/дирекцията/профил-на-купувача/Обществени-поръчки-възлагани-чрез-събиране-на-оферти-с-обява-или-покана-до-определени-лица-по-чл20-ал3-от-ЗОП

тел. за контакт: 086/ 886227, 086/886341;

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалния Интернет адрес в раздел „Профил на купувача“.

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.

Всички разяснения по документацията са публикувани на:

1.Обява
2.Документация
3.Задание

С обява за събиране на оферти по чл. 20, ла. 3 от ЗОП с УРИ 342р-7814 от 26.07.2017г. на директора на ОДМВР Силистра с предмет: “Проектиране и авторски надзор на обект: „Укрепване конструкцията на сградата на сектор Пътна полиция при ОДМВР - Силистра” е определен срок за представяне на оферти до 17.30 часа на 02.08.2017г.

            В този срок не е постъпила нито една оферта.

            На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за представяне на оферти е удължен с 10 дни, т.е. до 17.30 часа на 14.08.2017г.

 03 август 2017 | 14:45