МВР

ОД Сливен

 

Обявяване на обществена поръчка за доставка на регистрационни табели за МПС и за ремаркета, теглени от тях

02 дек 2015

Публична покана 343000-11665/02.12.2015г. с уникален номер 9048398/02.12.15г.

Приложения:

№1 - Образуц на представяне на участника;

№2 - Техническа спецификация;

№3 - Образец на Ценова оферта;

№4 - Образец на Декларация на удостоверение на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП;

№5 - Проект договор

Офертите ще бъдат разгледани от комисия на 15.12.2015г. от 14,00 часа в зала 315 в сградата на ОДМВР град Сливен

З А П О В Е Д № 343з-1656/14.12.2015 г. ОТНОСНО: Назначаване на комисия за разглеждане на постъпили оферти в деловодство на ОДМВР- Сливен от фирми  за доставка на регистрационни табели за МПС и за ремаркета теглени от тях за нуждите на Областна дирекция на МВР- Сливен.

ПРОТОКОЛ от заседание на комисията

ДОГОВОР

 

 06 юли 2018 | 13:25