МВР

ОД Сливен

 

06 октомври 2020

10 013 са личните карти с изтекъл срок на валидност за 2020 година в област Сливен

През 2021 година изтича валидността на 26 077 лични карти

По данни на Дирекция „Български документи за самоличност“ за област Сливен през месеците октомври, ноември и декември 2020 година изтича валидността на 6 449 лични карти. През 2021 година изтича валидността и подлежат на подмяна 26 077 лични карти.  

С вече изтекъл срок на валидност за 2020 г. са 3 564 лични карти на жители на област Сливен. С решение на Народното събрание от 13.03.2020г., с §10, ал.2 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, който изтича в периода от 13.03.2020г. до 31.10.2020г., беше удължен с 6 месеца. Важно е да се знае, че всички лични карти и свидетелства за управление на МПС със срок на валидност месец март тази година подлежат на подмяна. За тези документи 6-месечният период е изтекъл през месец септември. За документите с валидност месец април, 6-месечният период изтича този месец. 
Удължаването с 6 месеца е от датата на валидност на документа, а не от 31 октомври. Свидетелството за управление на МПС не е задължителен документ за самоличност и не се налага неговата подмяна, ако липсва необходимост. Всички водачи, които управляват МПС, са длъжни да са с валидни свидетелства.  
През месеците август и септември в сектор „БДС” при ОДМВР Сливен са приети 5 566 заявления за лични карти и 2 733 заявления за паспорти. Издадени са 5 790 лични карти и 3 360 паспорта. 
Чрез предоставяния от сектор „Български документи за самоличност“ организиран прием на заявления през август и септември са приети 412 заявления. От тази услуга са се възползвали служители от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“; ТСБ-югоизток, Отдел „Статистически изследвания – Сливен“; „Напоителни системи“ ЕАД; ЮИДП ДП ТП „ДГС Сливен“; РЗОК; потребители на социални услуги в ДПЛУИ И ДПЛПР гр. Твърдица; жители на селата Ябланово и  Тича, общ. Котел; жители на селата Бяла и Новачево, общ. Сливен. 
Сектор „БДС” при ОДМВР Сливен продължава да приема заявления чрез „Организиран прием”. За целта трябва да се изпрати искане до директора на ОДМВР-Сливен на адрес ул. „Ген.Скобелев” №5 или на ел.поща [email protected] 

Напомняме на гражданите, че могат да изберат предпочитаното от тях звено БДС в РУ Нова Загора, Котел или Твърдица за подмяна на лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС, различно от това по постоянния им адрес, но в рамките на област Сливен.
Заявление за подмяна на СУМПС може да се подаде в РУ (Котел, Нова Загора и Твърдица) едновременно със заявления за издаване на лична карта и/или паспорт само в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат и заплатена така за обикновена услуги. Всеки ден на електронната страница на ОДМВР-Сливен се публикува натовареността на звената „БДС”:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: 
e-uslugi.mvr.bg
всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:
• лична карта и/или паспорт 
• удостоверение за събития свързани с издаването на документи
Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефони: 044/644-355.
 
Изображения

 06 октомври 2020 | 17:26