МВР

ОД Сливен

 

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем със заповед рег.№ 8121з-630/21.06..2016 на министъра на ВР

24 юни 2016

ОБЯВА

Със заповед рег.№ 8121з-630/21.06. 2016 г. на министъра на ВР е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на – недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ 1. Сграда с масивна конструкция с полезна площ 87,5 кв.м, 2. Сграда първи етаж (битова сграда), с полезна площ 40,11 кв.м, 3. Сграда втори етаж (битова сграда), с полезна площ 39,6 кв.м, 4. 3бр. Бунгала, с обща полезна площ 34 кв. м., 5. Сграда на един етаж (обслужваща сграда) с полезна площ – 26,64 кв.м, находящ се с. Паничерево, общ. Гурково, обл. Стара Загора, в чашата на язовир „Жребчево”, област Сливен , с предназначение – Учебен център

Общата стойност на наема за всички описани сгради възлиза на 481,03 лв (четиристотин осемдесет и един лева и 03 ст) без ДДС.

Размер на депозита за участие в търга - 400 лв, преведени по сметката на МВР – гр. София: IBAN - BG 09 BNBG 96613000146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на МВР, внесен до 25.07.2016г. включително.

Цена на тръжната документация – 12 лв. с включен ДДС, закупена от сектор ФО при ОДМВР- Сливен, гр. Сливен, ул. „Миркович” №2, ет.4.

Краен срок и място за приемане на заявления до 17.00 часа на 25.07.2016 г. в сградата на ОДМВР- Сливен, ул. „Ген. Скобелев” №5, ет.3, стая № 310.

Търгът ще се проведе на 26.07.2016г. от 11.00 часа в сградата на ОДМВР- Сливен, ул. „Генерал Скобелев” №5, ет.3, стая № 315.

Тел. 044 644 600, 044 644 470

 23 май 2017 | 17:08