МВР

ОД Смолян

 

Издаване на документи удостоверяващи събития и факти, свързани с издаване на документи за самоличност    при подаване на писмено искане за предоставяне на информация   Сектор БДС при ОДМВР-Смолян  предоставя данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи.  

Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

 

Искане за удостоверение

Подава се писмено заявление, лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел VІІ от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Срок за издаване на удостоверението

Данните се предоставят в писмен вид (удостоверение), в срок до 14 дни след регистриране на писменото заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители.

Такса за издаване на удостоверението

 

Поименният документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

Таксата се заплаща по банковата сметка на ОДМВР Смолян.

Банкова сметка в Банка ДСК - клон Смолян

BIC: STSA BGSF

IBAN: BG69STSA93003103150001

Получаване на удостоверение

 

Данните съдържащи се в удостоверението са съобразени с исканата информация на заявителя, свързана с документите му за самоличност.

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно.