МВР

ОД Смолян

 

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР Смолян през 2010 година

 През 2010г. ОДМВР Смолян отново отчита най-ниска регистрирана престъпност в страната – 572.72 престъпления на 100 хил. души от населението, която е близо 3 пъти по-малка от средната за страната. Същевременно смолянската дирекция за поредна година е в челните места по разкриваемост на регистрираните престъпления.

        Противодействие на криминалната престъпност.
       През 2010г. в ОД МВР – Смолян са регистрирани 743 криминални  престъпления, срещу 738 за 2009г..
       Разкрити са 70.52% от регистрираните престъпления (при 68.16% за 2009г.)
И през 2010г. оперативната обстановка остава без изменения по отношение характера на криминалната престъпност в сравнение с предходни години.
       В структурата на криминалната престъпност доминиращи остават престъпленията против собствеността, като регистрираните  престъпления са 407 ( с 52 повече от 2009г.) и съставляват 55% от общия брой регистрирани престъпления в ОДМВР Смолян през годината.
Ръст спрямо 2009г. бележат всички видове кражби с изключение на кражбите от магазини (23 срещу 31 за 2009г.). Според статистическите данни домовите кражби са се увеличили с 30% ( от които 70% са разкрити),  кражбите на селско-стопански продукти (в тях влизат кражбите на хранителни продукти) - с 21% ( като 65% са разкрити) и на части и вещи от МПС (в това число са кражбите на горива от МПС) –  със 71% ( 64%  са разкрити).
Като цяло са разкрити 61.64% от  кражбите.
        През 2010г. значително е намалял броят на регистрираните  измами – 11, срещу 20 за 2009г., които в по-голямата си част са извършени по телефона и са дело преди всичко на гастрольори. От тях 3 са разкрити (27% ). През 2010г. е регистрирано и разкрито 1 изнудване, свързано с лихварска дейност на извършителя, получило широк обществен отзвук  в страната. Регистрирани са 9 грабежа (3 през 2009г.), които са преди всичко улични грабежи. 7 от тях са разкрити .
         Второ място в структурата на криминалната престъпност заемат общоопасните престъпления, които бележат спад в сравнение с 2009г. и съставляват 33% от общо регистрираните в ОДМВР престъпления (в това число влизат палежите, престъпленията с наркотичните вещества, посегателствата спрямо МПС и др.).
          Регистрирани са 21 престъпления с наркотични вещества ( при 14 през 2009г.) – от тях: 17 свързани с притежаване  на  наркотични вещества и 4 - с отглеждане на наркотични вещества. Разкрити са 18. В региона на ОДМВР няма регистрирани случаи на контрабанда с НВ, не са установени случаи на сделки и пране на пари, придобити от търговия с наркотици, както и случаи на склоняване към употребата на наркотични и упойващи вещества. В региона  няма регистрирани случаи на терористични актове и взривявания.
         И през 2010г. тежките криминални престъпления срещу личността в областта имат инцидентен характер, без наличието на предварителна подготовка и замисъл и не влияят на оперативната обстановка в региона.  Регистрирано е 1 убийство по непредпазливост вследствие  побой, което е разкрито. Регистрирани са и 15 телесни повреди (27 за 2009г.), от които 14 са разкрити.
        Няма извършени престъпления с висока степен на обществена опасност и допуснати груби нарушения на обществения ред.


               Противодействие срещу икономическата престъпност.
          Полицейската статистика  сочи, че през 2010г. се е увеличил броят на  регистрирания ЗМ по отношение на  икономическата престъпност - през 2010г. са регистрирани 455 броя ЗМ (или с 40бр.повече в сравнение с 2009г.). Регистрираните престъпления са 111 (при 159 за 2009г.), а все още се водят проверки по 51 ЗМ.
          Отчетен е спад  в доказаните икономически престъпления в сравнение с 2009г. – през 2010г. са разкрити общо 98 икономически престъпления при 112 за 2009г.
          Статистическите данни показват, че в структурата  на разкритата икономическата  престъпност през 2010г. отново преобладават документните престъпления – 24 на брой, които са с 11 по-малко в сравнение с 2009г. На второ място са престъпленията против кредитната система – 16 срещу 1 за 2009г.. На трето място са други престъпления против стопанството – 16 (срещу 5 за 2009г.), като в тях влизат престъпленията с акцизни стоки  и  незаконната търговия с метали. Следват престъпленията спрямо горското стопанство – 13 срещу 38 за 2009г., като тяхната висока разкриваемост е резултат на доброто взаимодействие с РУГ, и присвояванията  -  9 срещу 10 за 2009г..
          Разкрити са още 5 данъчни престъпления, 4 измами, 3 престъпления против интелектуалната собственост и други.
Нанесените щети от разкритите престъпления възлизат на 3 743 405лв., при 634 283лв. за 2009г..
           Установените извършители на икономически престъпления са 107, срещу 103 за 2009г.


            Досъдебно производство.
         В ОДМВР Смолян по ЗМ от 2010г. са образувани  общо 906 (882 за 2009г.) досъдебни производства. Приключени с мнение за съд са 392 ДП (412 през 2009г.) – 335  разследвания (301 по криминална и 34 по икономическа линия), 48 БП и 9 НП.

           Опазване  на обществения ред и превенция.
           Съществен дял в дейността на охранителната полиция заема борбата срещу престъпността.Статистическите данни сочат, че 63,81 % от разкритите през периода престъпления с неизвестен извършител са с участието на служители на охранителна полиция срещу 54,31  %  за 2009 г.
           В приемните помещения на ПИ и МлПИ  са приети общо  6 010 граждани и са разгледани 590 жалби и молби за решаване от органите на полицията. 
През годината бе осигурено засиленото полицейско присъствие около учебните и детски заведения, уязвимите места и в малките населени места от областта със смесени наряди с пътна, криминална полиция и гранична полиция, а от 2010г. за първи път на територията на ОДМВР – Смолян по ООР работят и служители от “СПС” – Кърджали, предадени за обезпечаване на к.к.Пампорово през зимния туристически сезон .
         През м. декември 2010г. за първи път в страната започнаха да функционират и ски-патрули по пистите, ски- плацовете и въжените съоръжения в к.к. Пампорово. Дейността се осъществява съвместно с “Пампорово”-АД и е насочена за обезпечаване недостига на сигурност в ски-зоните, като участието на ОДМВР – Смолян е по пилотен проект на Министерството. Към настоящия момент отчитаме положителни резултати от тяхната дейност.
         Съществен елемент в работата на охранителна полиция и през 2010г. е   реализацията на   модела “Полицията в близост до обществото”. През годината са проведени редица инициативи в изпълнение на стратегията:

       - През месец април в област Смолян се проведе инициатива “Месец срещу насилието” под надслов “С общи усилия срещу насилието”. Мероприятието се реализира под егидата на областния управител на област Смолян  по инициатива на ОД МВР – Смолян в партньорство с РИО на МОМН, 10-те общини от област Смолян, РИОКОЗ – Смолян, Районен Съд – Смолян, Областен съвет на БЧК - Смолян, Младежки православен център “Чисти сърца” с ръководител Константийски епископ Антоний и регионални медии. Целта на инициативата “Месец срещу насилието” е с общите усилия на държавните институции и с изпреварващи действия да се предотврати пораждането на агресивно поведение у децата и да не се позволи увеличаване на случаите на проявено насилие от и върху деца в региона. 
      - През изминалата година традиционната за ОДМВР – Смолян Детска полицейска академия обхвана близо 100 деца от област Смолян на възраст от 10 до 15 години, като за пръв път, освен в областната дирекция, Детски полицейски академии се проведоха и в районните полицейски управления в Чепеларе, Мадан, Златоград и Девин. В рамките на академията децата имаха възможност да се запознаят със структурата на МВР и с дейността на служители в отделните служби на министерството.   Превантивната работа с подрастващите е приоритетна за ОДМВР – Смолян, а Детската полицейска академия се доказва като един добре работещ инструмент за превенция, който се приема с интерес от самите деца. Предвид това ОДМВР Смолян ще продължи работата си в тази насока и през следващите години.
       - Във връзка с откриването на новата учебна година на 14.09.2010г. в сградата на “Пътна полиция” при ОДМВР – Смолян е открит учебен център за обучение по безопасност на движението. Помещението е оборудвано с дарение от Българската браншова асоциация пътна безопасност. Новооткритата зала вече се използва за обучение по безопасност на движението по утвърден график на деца от предучилищна възраст и ученици от гр.Смолян, в нея се извършва и официалното връчване на свидетелствата за управление на МПС на младите водачи. Учебният център е оборудван със светофари, светещи информационни табла и други материали по пътна безопасност, осигурени от Българската браншова асоциация пътна безопасност.
        - През октомври 2010г. стартира проект “Аз избрах – без насилие!”- Модел за овластяване и превенция на агресията и проявите на насилие в училище. Проектът се реализира от НСНЦ „Инициатива Родопа планина – ХХІ век” в партньорство с ОДМВР – Смолян и се финансира от Институт “Отворено общество” по програма „Овластяване на безвластните по време на криза”. Целта на проекта е, чрез обучение и овластяване на неформалните лидери сред учениците и включването им във формите на ученическото самоуправление, да се създадат условия за превенция на агресията и проявите на насилие в училище.
        - Във връзка с празника на полицията – 8 ноември ръководството на ОДМВР – Смолян и РУП – Смолян се срещна с председателите на пенсионерските клубове и председателите на съюзите на хората с увреждания от града. Такива срещи са проведени във всички РУП в област Смолян, като целта бе в свободен разговор възрастните хора  и хората с увреждания да споделят с органите на МВР своите проблеми, свързани с тяхната сигурност и безопасност, да отправят към ръководството на смолянската дирекция своите забележки и препоръки за оптимизиране на полицейската дейност, да поставят за решаване актуални за тях въпроси.
         - ОДМВР – Смолян е асоцииран партньор по проект на Местна полиция на Валенсия, Испания, който бе спечелен в края на 2010г. и дейностите по него предстоят през 2011г. Проектът е със заглавие “ХЕРА – действия за превенция на полово насилие, за минимизиране на техните последствия и за прилагане на подход на полицейски мениджмънт, целящ да се предотврати повторно виктимизиране”.
По утвърдени графици в по-големите населени места Началниците на РУП ежемесечно осъществяват личен прием на граждани,  а ПИ и МлПИ - в своите приемни най-малко един път седмично,  като приемните дни  и часове са съобразени с удобно за населението време (след 17,00 ч). В близост до приемните са поставени кутии за сигнали и предложения на гражданите.


          Осигуряване безопасността на движението.
          През 2010г. в региона са регистрирани 712 ПТП (790 за 2009г.). От тях  76 (79 за 2009г.) са тежки с 2 (3 за 2009г.) убити и 108 (106 за 2009г.) ранени участници в движението. 636 (711 за 2009г.) от регистрираните ПТП са само с материални щети. В сравнение с 2009г. броят на регистрираните ПТП е намален с 78. Макар и незначително е намалял броят на  тежките ПТП  -с 3, броят на убитите – с 1, а  броят на ранените – нараснал с 2.
         Посочените цифри показват подобрение на пътно-транспортната обстановка на територията на областта, като значително е намаляла аварийността, докато пътният травматизъм остава в границите на 2009г..
        Основните причини за допуснатите ПТП и през 2010г. остават  несъобразена с пътните условия скорост и неправилно движение на заден ход.
        През 2010г. са регистрирани 13 (7 за 2009г.) ПТП с участие на деца и юноши до 18 години. Пострадали са 15 (7 за 2009г.) деца, като няма загинал участник в движението до 18 годишна възраст.
        Констатирани  са 21 295(18 975 за 2009г.) нарушения на ЗДвП, което е с 2320 повече от 2009г..  За констатираните нарушения са съставени 6493 (6 413  за 2009г.) акта и  14 718(8 821  за 2009г.) фиша. 
         През изминалата 2010г. са констатирани  334 (355 за 2009г.) случаи на управление на МПС след употреба на алкохол.
         Наблюдава се запазване на административно-наказателната дейност по отношение на най-масовия участник в движението – пешеходецът, като за 2010г. са констатирани 90 (89 за 2009г.) нарушения.

ПРИОРИТЕТИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР  СМОЛЯН ЗА 2011 ГОДИНА СА:

1.Ефективно противодействие на престъпността в област Смолян и засилване  на общественото доверие в дейността на полицията. Утвърждаване на постигнатите резултати и осигуряване правовия ред и  сигурност на гражданите;
2.Противодействие на икономическите престъпления свързани с проекти и изразходване на средства на ЕС, на данъчните измами, укриване на доходи, фиктивни фалити и неизгодни сделки; на престъпления в сферата на горските стопанства, свързани с добива и разпродажбата на дървен материал;
3.Ефективно противодействие на престъпленията свързани с  разпространение на наркотици в областта;
4.Усъвършенстване формите на превенция и доближаване на полицейската дейност до населението;
5.Утвърждаване тенденцията за нулева толерантност към противообществените прояви, както и осигуряване на добър обществен ред;
6.Осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите по-време и на изборите за кметове на населени места и президент на страната;
7.Усъвършенстване на досъдебното разследване и повишаване ефективността на разкриване и разследване на престъпления;
8.Предприемане на превантивни действия за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм;
9.Ефективно техническо и информационно осигуряване дейността по противодействие на престъпността в областта;
10.Утвърждаване  на екипният принцип на работа, като стил в полицейската практика;
11.Издигане равнището на служебната и трудова дисциплина и недопускане извършването на дисциплинарни нарушения;
12.Усъвършенствуване на организационно-управленческата дейност, оптимизиране планирането и управлението на човешките ресурси в ОДМВР.

                   А Н А Л И З

          на противопожарната обстановка и дейността на звено “Пожарна безопасност и спасяване”  - Смолян през 2010 г.

       ПОЖАРОГАСИТЕЛНА  И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
       През 2010г.  на територията на регион Смолян са възникнали  543  бр. произшествия, което е със 74 бр. повече в сравнение със същият период на 2009 година, когато същите са били 469.
       Пожарите от своя страна са намалели с 1 бр. и са достигнали до 374 бр. при 375 бр. за предходната година.
       Помощните операции са се увеличили с 75 бр. от 94 бр. за 2009 г. до 169 бр. за тази,  а лъжливите повиквания са се запазили съответно   45 бр. за 2009 г. към 43 бр. за 2010 г.
Най-много произшествия са възникнали на територията на  РУПБС Смолян – 177 бр., следват РУПБС Девин – 83 бр, РУПБС Чепеларе – 65 бр., РУПБС Златоград – 48 бр., РУПБС Мадан -41 бр., РУПБС  Доспат – 41 бр.  а най-малко в РУПБС Рудозем – 40 бр., РУПБС Пампорово – 27 бр. и РУПБС Баните – 21 бр.
       Най голямо  увеличение се отчита в РУПБС Девин, където от 65 бр. през 2009 г. са достигнали до 83 бр., и РУПБС Чепеларе от 49 бр. за 2009 г. са достигнали на 65 бр. за 2010 г. което се дължи на по-големия брой пожари  през периода . 
        В резултат на възникналите произшествия през отчетния период има петима  пострадали. Няма загинали граждани вследствие на пожари.
        По видове за 2010 г. произшествията се разпределят както следва: Пожари  без материални щети – 277 бр. при  266 бр. за 2009 г.; Пожари с щети – 97 бр. при 109 бр. за 2009 г. ; Други (ПТЗ, ПТУ и ОТИО) – 6 бр. при 169 бр. за 2009 г.; Техническа помощ и АСД -169 бр. при 94 бр. за 2009 г.
        При направения анализ на произшествията по видове се забелязва увеличение на пожарите без материални щети, намаление  на пожарите с материални щети и увеличение на техническата помощ и АСД.
         По отрасли разпределението на произшествията е, както следва: “Жилищно  стопанство” – 272 бр. при 300 бр. за 2009 г.; ”Транспорт,складиране и пощи”- 81 бр. при 71 бр. за 2009 г.; ”Енергетика” – 20 бр. при 7 бр. за 2009 г., “Преработваща промишленост” – 8 бр. при 57 бр. за 2009 г.; “Селско и рибно стопанство”- 53 бр. при 41 бр. за 2009 г.; “Горско стопанство” – 38 бр. при 38 бр. за 2009 г.;
         При направения анализ на произшествията по отрасли се забелязва , че отново най-много произшествия са възникнали в отраслите “Жилищно стопанство” и  “Транспорт”, което се дължи на факта, че  тези отрасли не подлежат на пряк контрол по линия на “ДПК и ПД”.
По причини, разпределението на произшествията е, както следва:
         Най голям брой произшествия са възникнали по причините “Други” – 261 бр. при 218 бр. за 2009 г. и “Не се изисква “ – 76 бр. при 244 бр. за 2009 г. Следват “Небрежност при боравене с открит огън” – 88 бр. при 97 бр. за 2009 г. ; “Късо съединение”- 45 бр. при 48 бр. за 2009 г.; “Природни явления”- 77 бр. при 31 бр. за 2009 г.; “Самозапалване”- 4 бр. при 7 бр. за 2009 г. ; “Техническа неизправност”- 25 бр. при 22 бр. за 2009 г.; “Детска игра”- 3 бр. при 2 бр. за 2009 г.; “Неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди” – 16 бр. при 12 бр. за 2009 г.; “Огневи работи”- 3 бр. при 2 бр. за 2009 г.
         Най голям дял от основните причини се пада на “Небрежност при боравене с открит огън” , “Късо съединение” и “ Природни явления”, каквато е и статистиката в цялата страна.
През отчетния период най-много произшествия са възникнали в часовете между 10:00 ч. и 16:00 ч., каквато е и статистиката от последните години .

         НАПРАВЛЕНИЕ ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ /ДПК/
        Изпълнение на задачите по осигуряване на пожарна безопасност:
        Организирана  е дейността на Областната дирекция по опазване на реколтата и горите от пожари. Във всички общини са изготвени планове и създадена организация за взаимодействие при възникване на пожари. Сформирани са гасачески групи по населени места. Съгласувани са оперативните планове на Държавните горски стопанства за недопускане на пожари. Периодично е осъществяван контрол на планираните за изпълнение противопожарни мероприятия и изпълнението на лесоустройствените проекти. Актуализирани са гасаческите групи в Държавните горските стопанства. Проведено е обучение на същите по тематика за пожарна безопасност и техника на безопасност.
Осъществен е строг контрол по превоза на груб фураж, съвместно  с ДА “Автомобилна администрация” и служба “Пътна полиция”.
        Служителите, осъществяващи ДПК извършиха проверки по състоянието на ел. преносната мрежа, подържането и почистването на  просеките. Изпратени са сигнални и разпоредителни писма до експлоатационните електрически дружества и пътни служби за почистване от горими отпадъци и сухи треви на сервитутните зони покрай съответните съоръжения.
         Извършени са проверки на обектите за съхраняване и продажба на ЛЗТ и ГТ. Осъществен е контрол на състоянието и почистване на районите от сухи треви. Прилагани са законоустановените мерки и в резултат на това са създадени добри противопожарни условия в тези обекти.
         Есенно-зимния сезон в област Смолян се характеризира с усложнена обстановка, която се дължи предимно на продължителния отоплителен сезон, масовото използване на отоплителни уреди, прибори и съоръжения от различни видове. Разнообразието на източниците на енергия също е голямо. В тази връзка са извършени тематични проверки на обектите за масово събиране на хора, учебни, детски и здравни заведения.
        Извършени са  планирани проверки в обектите, водени на отчет в ОД МВР “ПБС” Смолян, проверeни са обектите свързани с честването на студентския празник, Коледа и Нова година, на котелните и отоплителните инсталации. Извършени са тематични проверки в обектите от дървопреработващата, текстилна и шивашка промишленост, на учебните и здравни заведения.  Проверени са всички социални домове в областта, като информация за тяхното състояние е изпратена на Областния управител.

        Анализ на показателите, характеризиращи ДПК.
        През изтеклата година служителите от ДПК са извършили общо  10486 проверки /при 10146 за 2009г./ Връчени са общо 2828 документи /при 3135 за 2009г./. Съставени акттове за административно нарушение – 74 /при 84 за 2009г./; приложени принудителни административни мерки – 662 /при 729 за 2009г./; отмяна на приложена ПАМ – 523 /при 528 за 2009г./; проведени инструктажи – 2704 /при 2206  за 2009г./; обучения в детски градини и училища – 233 /при 313 за 2009г./
        От анализа на пожарите  по линия на ДПК и извършените проверки могат да се направят следните констатации:
1. Процентът на пожарите, възникнали в отрасли, подлежащи на ДПК, за поредна година остава много нисък спрямо общия брой пожари. Само 8% от общия брой пожари са възникнали в такива обекти. Запазва се основната тенденция от последните няколко години, а именно броят на пожарите с щети да бъде в пъти по-малък от тези с нанесени щети.
2. В сравнение с 2009 г. броя на пожарите в горския фонд е намалял с 3 броя и през 2010 г. са регистрирани 26 броя. В селскостопанския фонд, граничещ с горския са регистрирани 47 броя, при 35 броя през 2009 г.
3. Тази отчетна година отново отчитаме намаление на пожарите, възникнали в моторни превозни средства. Регистрирани са 16 броя пожари при   26 броя за 2009 г.  Имайки   предвид голямата опасност при тези пожари (наличие на газови бутилки в по-голяма част от автомобилите) през последните няколко години успешно взаимодействаме с Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Смолян. Намалението на тези пожари се дължи на целенасочени проверки в пунктовете за годишен технически преглед. По наша инициатива ОО “КД-ДАИ” осъществяваше контрол върху състоянието и изправността на газовите инсталации в автомобилите.

        ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
        За повишение на противопожарната култура и за акцентиране вниманието на населението, ежемесечно са подготвяни и реализирани предавания и публикации в СМИ. През цялата година чрез местните медии, а и чрез уеб-страницата на ОД МВР са огласявани най-характерните пожари, причините за тяхното възникване и правилата и нормите за недопускане на пожари.
        През изтеклата година голямо внимание е отделено при работата с деца в цялата област. Във всички Районни служби са сформирани Младежки противопожарни отряди “Млад огнеборец” – общият им брой е 23, като в тях членуват повече от 279 деца.

        Изводи за дейността през отчетния период:
       1. Забелязва се увеличение на пожарите без материални загуби и увеличение на оказаната техническа помощ и аварийно-спасителна дейност. Намалял е броят на пожарите с материални щети.
      2. Увеличен е броя на произшествията в отраслите „Енергетика”, „Селско и рибно стопанство” и „Транспорт”, което се дължи на факта, че в тези отрасли са възникнали по-голям брой произшествия от природен характер, а именно: вследствие на силни ветрове или влошена пътна обстановка службите са оказвали техническа помощ.
      3. Качеството на осъществяване на ДПК и ПД е поставено на  високо ниво. За това можем да съдим от показаните резултати при извършените проверки на районните управления и от малкия брой на възникнали пожари в обекти, подлежащи на ДПК.