МВР

ОД София

 

Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР

23 юни 2015

Звеното БДС при ОДМВР- София  предоставя данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи. Те се дават в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители. Заявлението се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел 7 от Тарифа‭ № ‬4‭ ‬за таксите,‭ ‬които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Поименният документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

 

 23 май 2017 | 17:16