МВР

ОД София

 

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта или паспорт

15 апр 2013

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерство на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.
Наказва се с глоба от 30 до 200 лв. лице, което:
• изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
• не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;
Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявило, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната.

При промяна на имена и/или постоянен адрес
След промяна на имената, в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.
След промяна на постоянния адрес, в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.
При промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място, в срок до 30 дни от издаване на новия документ лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство.
Не е задължителна подмяната на паспорта при смяна на постоянен адрес.


 

 23 май 2017 | 17:16