МВР

ОД София

 

Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт

15 апр 2013

Заявлението за издаване на лична карта се подава лично.
Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.
Паспорт или заместващ го документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
Заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт се подават в РУП при ОДМВР - София.
Заявленията за бързо и за експресно издаване на лична карта и/или паспорт се подават в ОДМВР – София.
Във всички РУП при ОДМВР - София могат да се подават заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС.


Необходими документи:
• Удостоверителен документ за раждане в оригинал и копие, което се прилага към заявлението  - при издаване на първа лична карта;
• Предишна лична карта и/или паспорт, ако има такива;
• Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. 
Таксата може да се плати на място на постерминал; в банка по желание, посредством пощенски паричен превод или чрез ePay/eBG.

• Удостоверение за постоянен адрес – при промяна на постоянен адрес;
• Удостоверителни документи по гражданско състояние – при брак, развод и други, както и документ удостоверяващ промяна на имената – ако има такава в оригинал и заверени копия за прилагане към заявлението;

Ред за подаване на заявление за издаване на паспорт на лица до 18г.
Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението.
Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, се подава лично, като техните родители или попечители изразяват съгласието си за издаване на паспорт или на заместващ го документ, като полагат подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.
При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
3. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите.
При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт.
Персонализираните паспорти на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник, попечител или от упълномощено лице след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, посочено от родител, настойник или попечител в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.
 
Необходими документи за издаване и подмяна на паспорт на лица до 18г.
• Удостоверителен документ за раждане за лица под 18 години. Когато детето е родено в чужбина, документа трябва да е пресъставен от съответната общинска администрация по постоянен адрес в Р България и да е присвоено ЕГН на детето;
• Предишни паспорти, ако има такива;
• Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по ЗДТ;
• При подаване на заявлението родителите, настойниците, попечителите или упълномощените лица представят валидни документи за самоличност.
Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт  на лица с експертно решение от ТЕЛК в невъзможност да посетят РУ .

Попълва се искане до Директора на ОДМВР – София за издаване на документ за самоличност, като се прилага копие от експертно решение на ТЕЛК.
Служител от БДС осъществява контакт с лицето или негов представител и уточнява дата и час на посещението в дома или специализирано заведение където лицето е настанено. Посещава лицето на място с мобилна биометрична станция и извършва заснемането. Изготвя се личната карта и/или паспорт и се изпраща за връчване в РУП по постоянен адрес.


 

 23 май 2017 | 17:16