МВР

ОД София

 

Уведомление за електронен фиш

15 апр 2013

1. По данни на нашите регистри, посоченото в електронния фиш МПС е Ваша собственост или собственост на представляваната от Вас фирма.

2. За упражняване на Вашите права, Ви уведомяваме, че при заснемането е използвано едно от следните одобрен тип средства за измерване от Българския институт по метрология:
- Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията правилата за движение TFR 1-М /удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835 от 24.02.2010г./
- Стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътните нарушения, тип „SITRAFFIC ERS 400“ /удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 09.10.4823 от 06.10.2009г./
- Системите са технически годни към момента на конкретното заснемане на нарушението.

3. Разликата в размера на скоростта, отразена в паметта на техническото средство /снимките от клипа/ и посочената в съдържанието на получения електронен фиш, причината е съобразяване с техническите характеристики на посочените системи, заложени от производителя. Това означава, че се приспадат допустимите грешки в измерената скорост, а именно +/- 3 км. за обхват до 100 км/ч и +/- 3% за обхват над 100 км/ч. Това приспадане / толеранс/ е във Ваша полза.

4. Възможностите за анулиране на електронен фиш по ЗДвП – са две:
- В случаите, когато желаете да предоставите декларация по реда на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП.
За целта следва в 14-дневен срок от получаването на ел. фиш собственика или законен представител трябва да се яви в Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР София за попълване на декларация образец с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. След изясняване на всички данни от декларацията на лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира.
Ако в декларацията е посочено лице, без постоянен адрес в Р. България и е предоставено копие на чуждестранно свидетелство за управление на МПС, е необходимо собственика или законен представител да предостави писмено допълнителни данни за причините относно предоставянето на превозното средство, къде е отседнало лицето по време на престоя, на коя дата е пристигнало и напуснало страната, както и негов постоянен адрес с оглед уведомяване на страната по произход.
При подаване на декларация от физическо или юридическо лице отдаващо МПС под наем /рент а кар/, собственика или законния представител следва да предостави договора за наем на въпросното МПС, подписан и подпечатан от наемодателя и от наемателя и копие на СУМПС на водача с оглед на преценка /визуална/ за съответствие на положените в договора подписи.
Когато собственик на МПС е лизингова компания, се допуска декларацията по образец, попълнена коректно, с приложено копие на СУМПС на нарушителя да бъде изпратена по официален ред.
При несъобразяване с горепосочените изисквания и ред, предоставените от Вас документи няма да бъдат взети под внимание и няма да бъде издаден нов електронен фиш.
За деклариране на неверни данни в декларацията по образец, собственика или законния представител носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
- По реда на чл. 189, ал. 6 от ЗДвП в В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред Директора на ОДМВР София, гр. София, ул. „Гео Милев” № 71. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че: 1. моторното превозно средство е било обявено за издирване; 2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение. Ако липсват такива основания не следва да използвате този вариант, тъй като искането Ви ще бъде отхвърлено от Директора на ОДМВР София.
- Когато физическо или юридическо лице, желае да предостави договор за покупко - продажба  на МПС, собственика или законен представител следва да се яви лично в Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР София, с цел извършване на проверка относно изпълнение на задължението по чл. 145, ал. 1 от ЗДвП.

5. Електронен фиш подлежи на обжалване по реда на ЗАНН. Жалбата срещу електронен фиш се подава в 14 дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по чл. 189, ал. 6 от ЗДвП в 14 дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша чл. 189, ал. 8 от ЗДвП/

6. При плащане на глобата, наложена с ел. фиш в 14 дневен срок от датата на получаването му, се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата наложена с ел. фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер. Влизат в сила ел. фишове, които не подлежат на обжалване, не са обжалвани в срока по чл. 189, ал. 8 от ЗДвП или са обжалвани, но са потвърдени от съда. Влезлия в сила ел. фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление. Същият се изпраща за принудително събиране на глобата на органите на НАП по реда на ДОПК, ако сумата не е била доброволно заплатена.

7. Ако глобата или част от нея е била заплатена, но ел. фиш е бил отменен от съда, следва да се подаде молба до ОДМВР София от лицето посочено в ел фиша, за връщане на внесената сума, като се приложат доказателства: оригинал на вносна бележка и съдебни актове с отразена от съда дата на влизането им в сила.
 

Заплащането на услугите в сектор „Пътна полиция” става на място чрез обслужващата ни банка, чрез пос терминали в службата, интернет или чрез Български пощи.

 Всички услуги предоставени на гражданите от сектор „Пътна полиция” се извършват лично или чрез упълномощено лице.

 

 23 май 2017 | 17:16