МВР

ОД София

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

23 юни 2015

Гражданите могат да проверят дали заявеното свидетелство за управление на МПС е изготвено в Интернет-страницата на Министерството на вътрешните работи на адрес : https://izdadeni.mvr.bg

Получаването на готовото свидетелство за управление на МПС става лично или чрез пълномощник, посочен от заявителя в момента на приемането на заявлението или след представяне на изрично пълномощно, заверено от нотариус, от българските дипломатически представителства в чужбина или от местен нотариус от съответната страна, в която пребивава лицето с печат "Апостил" (съгласно Хагската конвенция от 1961 г.). В пълномощното следва да бъде изрично упоменато, че лицето е упълномощено да получи свидетелство за управление на МПС.

Когато гражданинът притежава старо свидетелство за управление на МПС,  връчването на новия документ става след представяне на стария.
Ако предишното свидетелство за управление на МПС не може да бъде представено, поради кражба, загуба, физическо унищожаване то обстоятелството се декларира на място.

Получаването на готовото свидетелство за управление на МПС става, след заплащане на дължимите глоби,  наложени за нарушения на Закона за движението по пътищата.

Промяна на местоотчета на водача или кандидат-водача на МПС
Услугата се предоставя от сектор „Пътна полиция” след попълване на място на заявление и представяне на документ за самоличност, СУМПС, контролен талон /АУАН, НП/.
Такси за извършване на административната услуга:
3 лева
 
Издаване на удостоверения с данни на водача:
Услугата се предоставя от сектор „Пътна полиция” след попълване на място на заявление и представяне на документ за самоличност, СУМПС, контролен талон /АУАН, НП/.

Такси за извършване на административната услуга:3 лева

 

 

 

 

 20 ноември 2017 | 15:42