МВР

ОД София

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на 3 /три/ броя автомобили за нуждите на ОДМВР- София"

30 юли 2019

Обява за обществена поръчка

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Документация

Приложения към документацията

Информация за удължаване на първоначален срок

Протокол


Договор

 27 септември 2019 | 15:13