МВР

ОД София

 

Извършване на оценяване на съответствието на инвестиционния проект, изготвяне на комплексен доклад и упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве за обект: РУ-Сливница при ОДМВР-София

09 окт 2017

Обява

Образци

Техническа спецификация

Задание за проектиране

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на гл. 26 от ЗОП

 30 октомври 2017 | 15:23