МВР

ОД София

 

08 август 2019

Пирдопски ученици се запознаха с дейността на инспектора Детска педагогическа стая

Беседата е фокусирана върху професионалното ориентиране на подрастващите

На 7 август, в сградата на Читалище „Напредък“, бе проведена беседа с бъдещите седмокласници на СУ „Саво Ц. Савов“- гр. Пирдоп. Техният класен ръководител Росица Чернева и завеждащата детския отдел в читалищната библиотека Захарина Бодурова са инициатори за създаването и дейността на Клуб „Рицари на дъгата“, включваща организирането на доброволни дейности и обучения с ученици по време на летните ваканции. 

Инспектор Детска педагогическа стая в РУ- Пирдоп Моника Георгиева запозна подрастващите с понятието „ Детска педагогическа стая“ и функциите и дейността на инспектора, работещ по тази линия. Те научиха още какво представлява противообществената проява, дефинициите за малолетно и непълнолетно лице, както и видовете наказания, санкции и възпитателни мерки, които се прилагат спрямо тях.
На достъпен език инспектор Георгиева разясни на събеседниците си спецификата при работата с деца, извършили престъпления или противообществени прояви или такива в риск. Младежите проявиха изключителна активност  в последвалата дискусия, както и силен интерес към изискванията за заемане на длъжността, начините и възможностите за започване на работа в полицията.

По тяхно желание в беседата бе включена и актуалната тема за безопасното поведение на децата в интернет пространството, интернет тормоза и институциите, които могат да бъдат сигнализирани в случай на тормоз в социалните мрежи.

 

Изображения

 08 август 2019 | 11:39