МВР

ОД София

 

ОБЯВА

03 юли 2013

Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед рег. Iз-1227/01.07.2013 г. на Министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост.

 

 

Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед рег. Iз-1227/01.07.2013 г. на Министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост - помещение с площ 19.50 кв. м. на първия етаж в административна сграда на ОДМВР – София в гр. София, ул. “Гео Милев” № 71 за ползване от банка за извършване на парични преводи от граждани, ползващи услуги за издаване на български документи за самоличност и свидетелства за управление и регистрация на МПС при ОДМВР - София, както и заплащане на държавни такси и парични глоби, наложени от полицейски органи.

Срокът на наемното правоотношение е пет години при първоначална месечна наемна цена 1107,60 /хиляда сто и седем лева и 60 ст./ лв. без ДДС за цялото помещение. Депозитът за участие в търга е в размер на 80,00 /осемдесет лева/ лв. с ДДС. Тръжната документация с цена 15 /петнадесет/ лева с ДДС се закупува се от касата на ОДМВР - София всеки ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. за периода от 08.07.2013 г. до 12.07.2013 г. За участниците, закупили тръжна документация, ще бъде осигурен оглед на обекта от 08.07.2013 г. до 19.07.2013 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Документите за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., всеки работен ден от 08.07.2013 г. до 19.07.2013 г. в явно деловодство на ОДМВР – София, ул. “Гео Милев” № 71.

Търгът ще се проведе на 23.07.2013 г. от 10 часа в заседателната зала на ОДМВР - София, ул. “Гео Милев” № 71. За допълнителни справки на тел.: 982 27 55, 982 50 92.

 

Резултат от търга, публикувано на 08.08.2013г. : Zapoved_07.08.2013.pdf


 23 май 2017 | 17:16