МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

Синдикатът отстоява и защитава трудовите, професионалните, социалните и гражданските права на своите членове.
Защитата на правата включва :
1. отстояване и гарантиране на основните трудови права и социално-икономическите интереси на членовете на Синдиката;
2. постигане на справедливо заплащане в съответствие с професионалната квалификация и резултатите от извършената работа;
3. спазване на нормативните изисквания за труд и почивка и за компенсиране на положения труд;
4. подобряване на възможностите за професионална реализация и кариерно развитие;
5. гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване на условията на труд на работните места;
6. осигуряване на съвременно медицинско обслужване и пълноценен отдих;
7. постигане на справедливост при разпределяне на ведомствените жилища и картите за почивка;
8. осигуряване на особени мерки за защита на синдикалните членове, ползващи се със специална закрила съгласно Конституцията и действащото национално законодателство;
9. премахване на предпоставките за дискриминация на работното място и осигуряване на равни възможности при осъществяване на трудовите и социалните права на синдикалните членове;
10. противодействие срещу проявите на корупция, злоупотреба с власт и служебно положение;
11. защита срещу неправомерни уволнения, дисциплинарни наказания и нарушения при промяна на длъжността;
12. защита и повишаване на обществения авторитет на професията;
13. защита на други права, установени с националното законодателство.

Новини и събития

За периода 27.09.-29.09.2019 година в Учебен център на Синдикат на служителите в МВР се проведе НАЦИОНАЛНО СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ за 2019 г.

Синдикат на служителите в Министерство на вътрешните работи (ССМВР) на основание  Раздел II, чл.43, ал.1 и 2, чл.44, ал.1 и 2 и във вр. Раздел I, чл.22, т.4, вр. чл.17 от устава на сдружението, организира и проведе Национално синдикално събрание за 2019 година , което се проведе от 27.09. до 29.09.2019 година в Учебен център на ССМВР “ОРЕЛ“ в село Рибарица, община Тетевен, област Ловеч.
Делегати и гости от синдикалните дружества в страната бяха запознати и утвърдиха :

т.1 Годишния отчет за дейността на  ССМВР през 2019 г. ;

т.2 Отчет за изпълнение на бюджета на ССМВР  за 2019 година ;

т.3 Бюджета на ССМВР за 2020 година ;

Присъства и представител на Дженерали Застраховане АД, който изнесе обстойна презентация за предлаганите от компанията застрахователни продукти. 

30 сеп 2019