МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

Синдикатът отстоява и защитава трудовите, професионалните, социалните и гражданските права на своите членове.
Защитата на правата включва :
1. отстояване и гарантиране на основните трудови права и социално-икономическите интереси на членовете на Синдиката;
2. постигане на справедливо заплащане в съответствие с професионалната квалификация и резултатите от извършената работа;
3. спазване на нормативните изисквания за труд и почивка и за компенсиране на положения труд;
4. подобряване на възможностите за професионална реализация и кариерно развитие;
5. гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване на условията на труд на работните места;
6. осигуряване на съвременно медицинско обслужване и пълноценен отдих;
7. постигане на справедливост при разпределяне на ведомствените жилища и картите за почивка;
8. осигуряване на особени мерки за защита на синдикалните членове, ползващи се със специална закрила съгласно Конституцията и действащото национално законодателство;
9. премахване на предпоставките за дискриминация на работното място и осигуряване на равни възможности при осъществяване на трудовите и социалните права на синдикалните членове;
10. противодействие срещу проявите на корупция, злоупотреба с власт и служебно положение;
11. защита срещу неправомерни уволнения, дисциплинарни наказания и нарушения при промяна на длъжността;
12. защита и повишаване на обществения авторитет на професията;
13. защита на други права, установени с националното законодателство.

Новини и събития

На 23.10.2019 година на граничния контролно-пропускателен пункт Станке Лисичково се проведе поредната акция от кампанията на МВР срещу корупцията.

Дейността е част от проекта “Остани чист! Кажи НЕ на корупцията!“, изпълняван от Дирекция “Вътрешна сигурност“ на МВР в партньорство с партньорски служби от балканските страни.

В кампанията като партньор взема активно участие Синдикат на служителите в МВР.

Представители на синдикалната организация, както и представители Дирекция “Вътрешна сигурност“ на МВР през деня раздаваха информационни и рекламни материали преминаващите през граничния пункт. При провеждане на мероприятието присъства и министъра на вътрешните работи.

Целта на кампанията е предотвратяване и разкриване на корупционни практики. Посланието към обществото е, че то трябва да е нетърпимо към тези прояви. Гражданите трябва да са информирани за своите права и отговорности и да знаят, че и те носят наказателна отговорност.

Между Дирекция вътрешна сигурност  и Синдикат на служителите в МВР е подписано споразумение за партниране в рамките на проекта.

24 окт 2019