МВР

ОД Стара Загора

 

Обществена поръчка

01 мар 2016

ОД на МВР Стара Загора обявява обществена поръчка  "Доставка на регистрационни табели за МПС и ремаркета теглени от тях”.

Публична покана за участие в обществена поръчка

Представяне на участник в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с презмет "Доставка на регистрационни табели за МПС и за ремаркета, теглени от тях"

Техническа спецификация на регистрационните табели

Ценова оферта

Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, г.1 и ал.5 от ЗОП

Проект на договор за обществена поръчка

 

Протокол от заседание за разглеждане, оценяване и класиране на оферти при условията на глава осем "а" от ЗОП

Решение за прекратяване на процедура по обществена поръчка с предмет "Доставка на регистрационни табели за МПС и за ремаркета, теглени от тях"

 23 май 2017 | 17:24