МВР

ОД Стара Загора

 

ОТНЕМАНЕ НА ДЪЛГОЦЕВНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, СОБСТВЕНОСТ НА ТОДОР СТАНЕВ ДИМИТРОВ

14 май 2020


М И Н И С Т Е Р С Т В О НА В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И
О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я НА М В Р – С Т А Р А З А Г О Р А
Р А Й О Н Н О У П Р А В Л Е Н И Е – К А З А Н Л Ъ К


З А П О В Е Д


№ 284з-158/07.02.2020 год.

ОТНОСНО: ОТНЕМАНЕ НА ДЪЛГОЦЕВНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА.


На 05.12.2017 год. в РУ– Казанлък с предавателно – приемателен протокол рег. № 284000-9014/15.05.2017 год. е предадено дългоцевно огнестрелно оръжие двуцевка успоредка „ИЖ”, кал. 12, № И 0214-1950. Огнестрелното оръжие е собственост на Тодор Станев Димитров ЕГН: 3801287707 с постоянен адрес с. Копринка, ул. ”Пирин”, № 14, който е починал на 07.11.2017 год.. Същия е притежавал разрешение за съхранение /приложение обр. 4/ № 252 и разрешение /приложение обр.2/ № АЛ 065895 валидни до 02.03.2017 год.
При извършена проверка е установено, че г-н Димитров е оставил като наследници сестра Тонка Станева Кутева, ЕГН: 4311284479 с постоянен адрес с. Костиево, ул. ”23-та”, № 5, общ. Пловдив и брат Стефан Станев Димитров, ЕГН: 5008097560 с постоянен адрес с. Копринка, ул. “Пирин”, № 14.
Предаденото оръжие се съхраняват във РУ – Казанлък съгласно изискванията на чл.74 и чл. 98, ал. 1 – 3 от ЗОБВВПИ извън срока указан в чл. 213 от ЗОБВВПИ - една година от предаването му. До настоящия момент наследниците не са прехвърлили собствеността върху дългоцевното огнестрелното оръжието и не са подали заявления за издаване на разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба за същото.
Предвид горното и на основание чл. 213, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗОБВВПИ.


З А П О В Я Д В А М

Отнемам в полза на държавата дългоцевно огнестрелно оръжие двуцевка успоредка „ИЖ”, кал. 12, № И 0214-1950.
Настоящата заповед може да се обжалва в 14 – дневен срок от деня на връчването й пред Административен съд – Стара Загора, по реда на АПК.
Екземпляр от заповедта да се връчи или съобщи на Тонка Станева Кутева и Стефан Станев Димитров в срок до три дни от издаването и, по реда на АПК, а препис от нея да се изпрати на Началник сектор ”ОП” при РУ – Казанлък.
Препис от заповедта да се изпрати на ТД “НАП” за изпълнение.НАЧАЛНИК:
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
ГР. КАЗАНЛЪК
07.02.2020 год. ГЛ. ИНСПЕКТОР
гр. Казанлък Христо Петров1. Подписаната Тонка Станева Кутева, ЕГН: 4311284479 удостоверявам, че днес ………………2020 год. получих екземпляр от заповед № ……………….../………..…2020 год.

Подпис:


2. Подписаниат Стефан Станев Димитров, ЕГН: 5008097560 удостоверявам, че днес ………………2020 год. получих екземпляр от заповед № ……………….../………..…2020 год.

Подпис:

 14 май 2020 | 16:30