МВР

ОД Стара Загора

 

ОТНЕМАНЕ НА ДЪЛГОЦЕВНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, СОБСТВЕНОСТ НА ЩЕРЬО АПОСТОЛОВ ДИМОВ

15 май 2020


М И Н И С Т Е Р С Т В О НА В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И
О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я НА М В Р – С Т А Р А З А Г О Р А
Р А Й О Н Н О У П Р А В Л Е Н И Е – К А З А Н Л Ъ К


З А П О В Е Д


№ 284з-344/13.04.2020 год.
ОТНОСНО: ОТНЕМАНЕ НА ДЪЛГОЦЕВНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА.


На 21.05.2014 год. в РУ– Казанлък е предадено дългоцевно огнестрелно оръжие двуцевка успоредка „ИЖ-58”, кал. 16, № Е 10131 и дългоцевно огнестрелно оръжие двуцевка надцевка „ИЖ–27“, кал. 12, № М 12955. Огнестрелното оръжие е собственост на ЩЕРЬО АПОСТОЛОВ ДИМОВ, ЕГН: 3507037807 с постоянен адрес гр. Крън, ул. ”Тодор Юлиев”, № 53, който е починал на 13.08.2010 год.. Същия е притежавал разрешение за съхранение /приложение обр. 4/ № 532 и разрешение /приложение обр. 2/ № СТК 237130 валидни до 11.04.2009 год..
При извършена проверка в Дирекция „ГРАО“ при общ. Казанлък е установено, че г-н Димов е оставил като наследници внук Щелиян Димов Димов, ЕГН: 9303167621 с постоянен адрес гр. Крън, ул. ”Партизанска“, № 10, внучка Стела Димова Димова, ЕГН: 9907187551 с постоянен адрес гр. Крън, ул. „Партизанска“, № 10 и внук Димо Апостолов Димов, ЕГН: 9907187551 с постоянен адрес гр. Крън, ул. “Орешака”, № 19.
Предаденото оръжие се съхраняват във РУ – Казанлък съгласно изискванията на чл. 74 и чл. 98, ал. 1 – 3 от ЗОБВВПИ извън срока указан в чл. 213 от ЗОБВВПИ - една година от предаването му. До настоящия момент наследниците не са прехвърлили собствеността върху дългоцевното огнестрелното оръжието и не са подали заявления за издаване на разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба за същото.
Предвид горното и на основание чл. 213, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗОБВВПИ.


З А П О В Я Д В А М

Отнемам в полза на държавата дългоцевно огнестрелно оръжие двуцевка успоредка „ИЖ-58”, кал. 16, № Е 10131 и дългоцевно огнестрелно оръжие двуцевка надцевка „ИЖ–27“, кал. 12, № М 12955.
Настоящата заповед може да се обжалва в 14 – дневен срок от деня на връчването й пред Административен съд – Стара Загора, по реда на АПК.
Екземпляр от заповедта да се връчи или съобщи на Щелиян Димов Димов, Стела Димова Димова и Димо Апостолов Димов в срок до три дни от издаването и, по реда на АПК, а препис от нея да се изпрати на Началник сектор ”ОП” при РУ – Казанлък.
Препис от заповедта да се изпрати на ТД “НАП” за изпълнение.


НАЧАЛНИК:
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
ГР. КАЗАНЛЪК
10.04.2020 год. ГЛ. ИНСПЕКТОР гр. Казанлък Христо Петров

 15 май 2020 | 10:50