МВР

ОД Стара Загора

 

ОТНЕМАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, СОБСТВЕНОСТ НА АРИФ АРИФ МЕХМЕД

14 май 2020


М И Н И С Т Е Р С Т В О НА В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И
О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я НА М В Р – С Т А Р А З А Г О Р А
Р А Й О Н Н О У П Р А В Л Е Н И Е – К А З А Н Л Ъ К


З А П О В Е Д


№ 284з-1081/27.12.2019 год.

ОТНОСНО: ОТНЕМАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ В ПОЛЗА
НА ДЪРЖАВАТА.


На 17.02.2017 год. в РУ – Казанлък, с протокол № 482 - К/17.02.2007 год. е предадено доброволно дългоцевно огнестрелно оръжие двуцевка успоредка „ИЖ”, кал. 12, № Л 0800. Оръжието е собственост на АРИФ АРИФ МЕХМЕД, ЕГН: 7601137564 с постоянен адрес с. Габарево, ул. „Марица“, № 8. Огнестрелното оръжие е предадено доброволно поради напускане на страната. Срока на разрешението за носене на дългоцевно огнестрелно оръжие /приложение 2/ № АЛ 167610 и разрешението за съхранение обр. 4 № 942 е изтекъл на 28.12.2016 год..
Предаденото огнестрелно оръжие се съхраняват във РУ – Казанлък съгласно изискванията на чл.74 и чл. 98, ал. 1 – 3 от ЗОБВВПИ, извън срока указан в чл.213 от ЗОБВВПИ - една година от изземването или предаването на оръжието. До настоящия момент г-н Мехмед не е прехвърлил собствеността на веща си и не е подал заявление за връщане на разрешенията или за издаване на нови такива.
Предвид горното и на основание чл.213, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОБВВПИ.

ЗАПОВЯДВАМ

Отнемам в полза на държавата дългоцевно огнестрелно оръжие двуцевка успоредка „ИЖ”, кал. 12, № Л 0800.
Настоящата заповед може да се обжалва в 14 – дневен срок от деня на връчването й пред Административен съд – Стара Загора, по реда на АПК.

Екземпляр от заповедта да се връчи или съобщи на Ариф Ариф Мехмед,
ЕГН: 7601137564 в срок до три дни от издаването и, по реда на АПК, а препис от нея да се изпрати на Началник сектор ”ОП” при РУ – Казанлък.

Препис от заповедта да се изпрати на ТД “НАП” за изпълнение.
НАЧАЛНИК:
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
ГР. КАЗАНЛЪК
23.12.2019 год. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
гр. Казанлък Христо Петров
Подписаният Алиф Ариф Мехмед, ЕГН: 7601137564 удостоверявам, че днес ………………2019 год. получих екземпляр от заповед № ……………….../………..… 2019 год.


Подпис:


 14 май 2020 | 16:23