МВР

ОД Стара Загора

 

ОТНЕМАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, СОБСТВЕНОСТ НА ГЕОРГИ ИЛЧЕВ ПЕТРОВ

14 май 2020


М И Н И С Т Е Р С Т В О НА В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И
О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я НА М В Р – С Т А Р А З А Г О Р А
Р А Й О Н Н О У П Р А В Л Е Н И Е – К А З А Н Л Ъ К


З А П О В Е Д


№ 284з-270/23.03.2020 год.

ОТНОСНО: ОТНЕМАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА.


На 20.09.2017 год. във РУ–Казанлък с предавателно – приемателен протокол рег. № 284000-17936/20.09.2017 год. са предадени късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Макаров”, кал. 9х18, № КТ 234491, 45 бр. патрони кал. 9х18 и 2 /два/ бр. пълнители за пистолет “Макаров”. Огнестрелното оръжие и боеприпасите са собственост на ГЕОРГИ ИЛЧЕВ ПЕТРОВ ЕГН: 4707047640 с постоянен адрес гр. Казанлък, ж.к. ”Васил Левски”, № 24, вх. В, ет.3, ап. 55 който е починал на 13.09.2017 год.. Същия е притежавал разрешение за съхранение, носене и употреба с № 20150166355/14.12.2015 год. валидно до 13.12.2020 год.
При извършена проверка в Дирекция “ГРАО” при общ. Казанлък се установи, че г-н Петров е оставил като наследници дъщеря Снежана Георгиева Илчева, ЕГН: 7105057772 с постоянен адрес гр. София, ул. ”Чавдар Мутафов”, № 2 А, ет. 1, ап.2 и син Георги Георгиев Илчев, ЕГН: 9504217560 с постоянен адрес гр. Казанлък, ул. “Тракия”, № 18.
Предаденото оръжие и боеприпаси за него се съхраняват във РУ – Казанлък съгласно изискванията на чл.74 и чл. 98, ал. 1 – 3 от ЗОБВВПИ извън срока указан в чл. 213 от ЗОБВВПИ - една година от предаването им. До настоящия момент наследниците не са прехвърлили собствеността върху огнестрелното оръжие и боеприпасите и не са подали заявления за издаване на разрешения за съхранение, носене и употреба за същите.
Предвид горното и на основание чл. 213, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОБВВПИ.


ЗАПОВЯДВАМ
Отнемам в полза на държавата късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Макаров”, кал. 9х18, № КТ 234491, 45 бр. патрони кал. 9х18 и 2 бр. пълнител за пистолет “Макаров”.
Настоящата заповед може да се обжалва в 14 – дневен срок от деня на връчването й пред Административен съд – Стара Загора, по реда на АПК.
Екземпляр от заповедта да се връчи или съобщи на Снежана Георгиева Илчева и Георги Георгиев Петров в срок до три дни от издаването и, по реда на АПК, а препис от нея да се изпрати на Началник сектор ”ОП” при РУ – Казанлък.
Препис от заповедта да се изпрати на ТД “НАП” за изпълнение.НАЧАЛНИК:
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
ГР. КАЗАНЛЪК
20.03.2020 год. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
гр. Казанлък Христо Петров

1.Подписаната Снежана Георгиева Илчева, ЕГН: 7105057772, удостоверявам, че днес…………2020 год. получих екземпляр от заповед №…………….../………..… 2020 год.
Подпис:


2. Подписаният Георги Георгиев Петров, ЕГН: 9504217560 удостоверявам, че днес ………………2020 год. получих екземпляр от заповед № ……………….../………..… 2020 год.
Подпис:

 14 май 2020 | 16:28